Poengberegning ved opptak til studier ved høyskoler og universitet

Opptak til de fleste studier etter videregående opplæring er regulert med konkurranse om plassene. 
 • Det beregnes karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra videregående opplæring og tilleggspoeng for ulike andre forhold.
 • Summen av karakterpoeng og tilleggspoeng teller når du søker.
 • Noen studier har opptaksprøve som teller i tillegg til, eller i stedet for, karakterpoeng og tilleggspoeng.

Regelverket nedenfor gjelder for opptak til studieåret 2018–2019. Se også www.samordnaopptak.no/info

Karakterpoeng

 • For deg som har 3-årig videregående opplæring skal alle fag med tallkarakterer regnes med ved beregningen av karakterpoeng.
 • Karakterpoeng er gjennomsnittet av samtlige tallkarakterer (med to desimaler) multiplisert med 10.
 • Hvis du har forbedret en karakter i et enkeltfag som privatist, vil den nye eksamenskarakteren du har fått som privatist erstatte både den gamle eksamens- og standpunktkarakteren hvis det lønner seg for deg.

Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk

Det gis inntil 4 tilleggspoeng. Det gis ikke uttelling for fag som overlapper hverandre.

 • Det gis 1 tilleggspoeng for hvert av realfagene matematikk R2 og fysikk 2 og for programfaget fremmedspråk III.
 • Øvrige programfag fra programområde for realfag og programfag i fremmedspråk med et omfang på 140 timer gir 0,5 tilleggspoeng.
 • Programfagene latin og gresk med et omfang på 140 timer gir 0,5 tilleggspoeng.
 • Studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk gir 0,5 tilleggspoeng.
 • Annen offentlig godkjent videregående opplæring, IB-diplom, fransk baccalauréat og utdanning fra utlandet kan gi tilleggspoeng, se kapittel 7 i forskrift om opptak til høyere utdanning.
 • Vær oppmerksom på at det ikke kan gis mer enn 1,5 tilleggspoeng for samme fag. Det gis heller ikke tilleggspoeng for fremmedspråk som fellesfag eller for programfag i engelsk.

Tilleggspoeng for underrepresentert kjønn

 • Det gis 1 eller 2 tilleggspoeng til søkere av det kjønn som er klart underrepresentert blant studenter eller yrkesutøvere for vedkommende utdanning.

Tilleggspoeng for opptaksprøver

Tilleggspoeng for alder

 • Er du søker utenom kvoten for førstegangsvitnemål, med vitnemål for bestått treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse, gis det 2 alderspoeng per år fra og med det året du fyller 20 år, maksimalt 8 poeng.
 • Er du 23/5-søker, gis det 2 alderspoeng per år fra og med det året du fyller 24 år, maksimalt 8 poeng.

Tilleggspoeng for høyere utdanning, ett års folkehøgskole, siviltjeneste eller militær førstegangstjeneste

 • Et fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng ved universitet eller høyskole gir 1 tilleggspoeng
 • Et fullført studium eller samlet 60 studiepoeng ved universitet eller høyskole gir 2 tilleggspoeng
 • Ett års folkehøgskole med godkjent dokumentasjon gir 2 tilleggspoeng
 • Fullført siviltjeneste / militær førstegangstjeneste gir 2 tilleggspoeng
 • Det gis maksimalt 2 tilleggspoeng etter denne bestemmelsen.