Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

Alle som har tilknytning til videregående opplæring – elever, lærlinger, lærekandidater, foreldre, lærere, faglige ledere – kan ta kontakt med og søke hjelp og veiledning hos PP-tjenesten.

Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt. Det som blir sagt, blir ikke sagt videre uten at det gis tillatelse til det. Når du er enig, samarbeider PP-tjenesten med familien din, skolen eller andre instanser, f.eks. helse- og sosialetaten, NAV-kontoret og oppfølgingstjenesten.

PP-tjenesten foretar den sakkyndige vurderingen dersom du ber om spesialundervisning. Hvis du har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringen eller tilrettelegging av prøver og eksamener, kan PP-tjenesten være med å veilede skolene og utarbeide nødvendig dokumentasjon. 

Rådgivningstjenesten ved de videregående skolene hjelper deg med å komme i kontakt med PP-tjenesten i fylket ditt.

Informasjon fra Østfold

PPT for videregående opplæring (PPTvgo) er et tilbud om pedagogisk-psykologisk rådgivning til alle elever, lærlinger og lærekandidater som er i videregående opplæring i Østfold.

PPTvgo er også et tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Tjenesten finnes i hele fylket og har avdelinger i Halden, Fredrikstad, Moss og Askim.

Hvordan søke hjelp

Dersom du opplever problemer i forhold til

  • skole / opplæring 
  • fritid
  • familie / hjem 
  • deg selv

kan du ta kontakt med oss. Bruk telefon eller e-post for å gjøre en avtale. PPT vgo kan kontaktes direkte eller via skole/læreplass og har kontortid på alle skolene eller "åpen kontortid".

Fagpersonalet i PPT har taushetsplikt og all kontakt med PPT vgo er gratis.

PPTvgo skal

- medvirke til at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring får utbytte av opplæringen og ikke hindres i dette av personlige, sosiale eller andre vansker
- tilby rådgivningssamtaler individuelt eller i grupper
- medvirke til at elever og lærlinger/lærekandidater som har medfødte eller ervervede funksjonshemninger får utbytte av videregående opplæring, gjennom tilrettelegging på individ-, gruppe og systemnivå

PPTvgo skal bistå skolene med organisasjons- og kompetanseutvikling

- medvirke til at elever får et godt læringsmiljø
- legge forholdene til rette for felles ”møteplasser” for PPTvgo og skole/opplæring
- delta i skolenes interne utviklingsprosjekter
- utarbeide interne rutiner på hvert kontor som forenkler tilgangen til tjenesten for skolene, bedriftene og brukerne
- kvalifisere fagpersonalet for nye oppgaver
- synliggjøre tverrfaglig samarbeid
- samarbeide med oppfølgingstjenesten (OT) for å hindre unødvendige skoleavbrudd
- gjøre tjenesten kjent blant elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring

Hvordan kommer du i kontakt med PPT? 

For at PPTvgo skal kunne arbeide direkte med deg må det foreligge en formell henvisning. Til dette har vi utarbeidet et registreringsskjema som skal brukes ved alle henvisninger. Henvisningen kan komme fra deg selv eller fra rådgiver, klassestyrer, helsesøster, foresatte eller andre som har med deg å gjøre. Alle henvisninger, uavhengig av hvem som henviser, må ha ditt personnummer og underskrift. Når skolen ønsker å henvise deg, vil vi først drøfte dette med skolen i våre tverrfaglige møter, før du eventuelt henvises til PPTvgo for videre arbeid. Før skolen henviser deg til PPTvgo, skal det være gjort en del forarbeide, avhengig av årsak til henvisning.

Du kan også selv ta direkte kontakt, ringe, maile eller skrive. Foreldrene dine kan også kontakte oss for deg. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt.

Kontakt PP-tjenesten