Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne ofte stilte spørsmål og svar i fylket ditt.

Informasjon fra Østfold

Spørsmål om fagopplæring

1. Har jeg rett på en læreplass?

Svar: Nei, ingen har rett på en læreplass. En læreplass er en jobb, og det er bedriftene som bestemmer hvem de ønsker å ansette. Du må søke om læreplass innen 1. mars, slik at papirene dine blir sendt til de bedriftene som vurderer å ta inn en lærling/lærekandidat. For å øke mulighetene dine for å få en læreplass, må du oppsøke bedrifter/opplæringskontor og levere en egen søknad.

2. Har en lærling prøvetid?

Svar: Hovedregelen er at lærlinger ikke har prøvetid. Er du over 21 år og inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift, er det 6 måneders prøvetid.

3. Har jeg krav på lønn i læretiden?

Svar: Som lærling/lærekandidat er du ansatt i bedriften, og skal ha lønn. Hovedregelen er 1 års nyutdannet fagarbeiderslønn fordelt på 2 år. Har bedriften en tariffavtale så har de som regel et kapittel som omhandler lønn og regler for lærlinger/lærekandidater. Har ikke bedriften en tariffavtale så er lønnen en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.  Eksempel på fordeling av lønn: Eksempel 1, 24 måneders læretid:

1. halvår
2. halvår
 3. halvår4. halvår
 30 %
 40 %
 50 %
 80 %


Eksempel 2, 24 måneders læretid:

1. læreår
2. læreår
 40 %  60 %

4. Skal jeg følge skolens ferier mens jeg er i lære?

Svar: Nei, du følger bedriftens regler om ferier. Det er ferieloven og/eller tariffavtaler som gjelder. Du vil få utbetalt feriepenger etter gjeldende lovverk.

5. Hva skal jeg lære mens jeg er lærling?

Svar: Du skal lære det læreplanen for faget sier du skal lære. Se læreplanene for de forskjellige fagene på Utdanningsdirektoratets side. Er du lærling, skal du få opplæring i alle målene. Er du lærekandidat, kan du konsentrere deg om enkelte av målene. Det skal utarbeides en egen opplæringsplan for deg, slik at du vet eksakt hvilke mål du skal lære.

6. Vil jeg bli rettledet og vurdert underveis?

Svar: Ja, det skal gjennomføres en skriftlig vurdering minst hvert halvår. I tillegg skal du få fortløpende opplæring og tilbakemeldinger.

7. Vil jeg ha en person å forholde meg til mens jeg er lærling?

Svar: Ja, du skal ha en faglig leder som har ansvar for deg og din opplæring. I tillegg er det normalt at man har en instruktør som følger deg i det daglige. Faglig leder og instruktør kan være samme person.

8. Kan jeg miste læreplassen min om jeg blir syk?

Svar: Om du har en godkjent lærekontrakt og blir syk, må du levere egenmelding eller sykmelding. Du må informere arbeidsgiver om fravær så snart som mulig. Om du følger reglene for å melde fra om fravær og leverer egenmelding/sykmelding, skal du ikke miste læreplassen din. Om du ikke gir beskjed om fravær, og ikke leverer egenmelding/sykmelding, kan du miste læreplassen din. Du har de samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere i bedriften.

9. Hvilke avtaler må inngås?

Svar: Det må inngås en lærekontrakt som omhandler hva du skal ha opplæring i. Denne må godkjennes av fylkeskommunen for å være gyldig. Det må i tillegg inngås en arbeidsavtale som skal gjelde lønn, ferie osv. Se Arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6.

10. Hvem ser til at jeg får tatt min fag-/svenneprøve/kompetanseprøve?

Svar: Bedriften/opplæringskontoret vil motta et preutfylt skjema ”Oppmelding til fag-/svenneprøve” eller ”Oppmelding til kompetanseprøve” fra fylkeskommunen. Denne må fylles ut, signeres av bedriften og returneres slik at prøvenmenda i faget skal vite at du er klar for å avlegge prøven din. Dette skjemaet bør returneres så snart som mulig, fordi det er mange som skal avlegge sin fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve på samme tid. På dette skjemaet kan dere sette opp ønsket tidspunkt for avleggelse av prøve. Prøvenemnda vil kontakte dere for å avtale eksakt tid.

11. Når kan jeg ta fag-/svenneprøven?

Svar: Fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven skal som hovedregel gjennomføres ved slutten av læretiden. Prøven skal være gjennomført senest innen 2 måneder etter utløp av lære/opplæringskontrakt.

12. Kan jeg slutte i bedriften etter prøven, selv om læretiden ikke er ferdig?

Svar: Nei, du skal gjennomføre din læretid selv om du har tatt prøven før utløp av kontrakt. Du er ikke ferdig som lærling/lærekandidat før kontrakten utløper, du skal også beholde lønnen din ut kontraktstiden.