Læreplan for kroppsøving

Tilbake til oversikten

Se hele læreplanen på www.udir.no/kl06/KRO1-04

Formål

Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. Bevegelse er grunnleggende hos mennesket, og fysisk aktivitet er viktig for å fremme god helse. Bevegelseskultur i form av lek, idrett, dans, svømming og friluftsliv er en del av den felles dannelsen og identitetsskapingen i samfunnet. Faget skal bidra til at mennesket sanser, opplever, lærer og skaper med kroppen. Det sosiale aspektet ved fysisk aktivitet gjør kroppsøvingen til en viktig arena for å fremme fair play og respekt for hverandre.

Kroppsøving skal bidra til at elevene opplever glede, mestring og inspirasjon ved å være med i ulike aktiviteter og i aktivitet sammen med andre. Faget skal bidra til at barn og unge utvikler selvfølelse, positiv oppfatning av kroppen, selvforståelse og identitetsfølelse. Det skal ruste elevene til vurdering av kroppsidealer og bevegelseskulturer som kan påvirke selvfølelsen, helse, ernæring, trening og livsstil. Elevene skal forstå hva egen innsats har å si for å oppnå mål, og hvilke faktorer som påvirker motivasjon til aktivitet og trening.

Elevene skal utvikle kompetanse gjennom et bredt utvalg av lek og aktivitetsformer, utvikle allsidighet og lære å praktisere og verdsette trygg ferdsel og opphold i naturen. I faget skal elevene tilegne seg kunnskap om trening, livsstil og helse og bli motivert til aktivitet og trening. Faget skal gi elevene fysiske utfordringer og mot til å tøye egne grenser, i både spontan og organisert aktivitet. Opplæringen i kroppsøving skal ta vare på både tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter i faget og stimulere til eksperimentering og kreativ utfolding. Sentralt i faget står bevegelseslek, allsidig idrett, fair play, dans, svømmedyktighet og friluftsliv.

Opplæringen skal gi elevene et utgangspunkt for livslang bevegelsesglede og mestring ut fra egne forutsetninger. I den særskilte vurderingsordningen som gjelder for dette faget, er dette ivaretatt ved at elevenes innsats er en del av grunnlaget for vurdering. I mange kompetansemål vil det også være relevant å ta hensyn til elevenes forutsetninger i vurderingen.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I kroppsøving forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i kroppsøving innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale. Det innebærer blant annet å kunne formidle inntrykk og opplevelser fra ulike aktiviteter. Man uttrykker seg muntlig i utformingen av regler for lek, ulike typer spill og annen samhandling. Det betyr å kunne lytte til andre og gi respons og være bevisst på mottakeren når man snakker. Evne til muntlig formidling er også nødvendig når man skal være med og organisere aktiviteter.

Å kunne skrive i kroppsøving handler primært om skriftlige framstillinger av aktivitet og vurdering av aktiviteten. Det er mest relevant på høyere årstrinn.

Å kunne lese i kroppsøving handler om å kunne hente, tolke og forstå informasjon fra fagspesifikke tekster. Det gir grunnlag for å vurdere viktige sider ved arbeidet i faget. Lesing handler også om å tolke kart og forstå symboler.

Å kunne regne i kroppsøving innebærer blant annet å kunne måle lengder, tider og krefter. Å forstå tall er nødvendig når man skal planlegge og gjennomføre treningsarbeid.

Digitale ferdigheter i kroppsøving innebærer å kunne bruke digitale verktøy, ulike medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver. Det innebærer blant annet å innhente og behandle informasjon, planlegge og gjennomføre aktivitet og trening, og kommunisere og dokumentere dette.

Kroppsøving (Vg1, fellesfag)

Timer

56

Trinn

Vg1

Karakterer

Eleven skal ha standpunktkarakter. Hvis faget ikke avsluttes, skal eleven i stedet ha halvårsvurdering med karakter.

Eksamen

Elevene skal ikke opp til eksamen.

Hovedområder

Idrettsaktivitet

Hovedområdet idrettsaktivitet omfatter et bredt utvalg av idretter, danser og alternative bevegelsesaktiviteter. Det skal legges vekt på bevegelseslek, og på skapende og utøvende aktivitet tilpasset elevenes forutsetninger. Utvalget vil variere med lokale forhold og individuelle interesser. Deltakelse i og framføring av danser, både egenproduserte danser og danser fra ulike kulturer, blant annet fra ungdomskulturene, er en del av det. Organisert aktivitet, fri aktivitet og eksperimentering står sentralt som aktivitetsområder. Dessuten er fair play og felles regler en viktig del av faget. Begrepet fair play omfatter det å vise respekt for hverandre i ulike aktiviteter. Samhandling og det å gjøre hverandre gode er sentrale elementer i begrepet.

Målet er at eleven skal kunne:

 • praktisere og gjøre rede for sentrale regler i utvalgte idretter og aktiviteter
 • praktisere fair play ved å inkludere andre, uavhengig av forutsetninger, i utvalgte idretter og aktiviteter
 • gjøre funksjonell bruk av ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter
 • eksperimentere med ulike danseformer og skape dansekomposisjoner
Friluftsliv

Hovedområdet friluftsliv omfatter kompetanse som trengs for å kunne ferdes i og verdsette opphold i naturen. Det skal legges vekt på lokale friluftstradisjoner, bruk av nærmiljøet og hvordan man kan orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Målet er at eleven skal kunne:

 • praktisere friluftsliv i ulike naturmiljøer med lokal forankring
Trening og livsstil

Hovedområdet trening og livsstil omfatter hvordan ulike aktiviteter kan påvirke den enkeltes helse. Sammenhenger mellom aktivitet og livsstil, basert på den enkeltes interesser og mestring, er sentrale emner i dette området. Det skal også legges vekt på kunnskap, erfaring og refleksjon for å gjennomføre ulike aktivitetsformer og egentrening som grunnlag for en aktiv livsstil, og det å ta hensyn til egne og andres forutsetninger. Hvordan man kan drive helsefremmende aktivitet og arbeide ergonomisk riktig, er også viktige emner.

Målet er at eleven skal kunne:

 • gjøre rede for faktorer som påvirker motivasjonen til aktivitet og trening
 • praktisere treningsmetoder og øvelser innenfor utholdenhet, styrke og bevegelsesevne for å utvikle egen kropp og ivareta egen helse
 • planlegge og gjennomføre oppvarming og uttøying før og etter ulike treningsaktiviteter

Kroppsøving (Vg2, fellesfag)

Bakgrunn

Kroppsøving.

Timer

56

Trinn

Vg2

Karakterer

Eleven skal ha standpunktkarakter. Hvis faget ikke avsluttes, skal eleven i stedet ha halvårsvurdering med karakter.

Eksamen

Elevene skal ikke opp til eksamen.

Hovedområder

Idrettsaktivitet

Hovedområdet idrettsaktivitet omfatter et bredt utvalg av idretter, danser og alternative bevegelsesaktiviteter. Det skal legges vekt på bevegelseslek, og på skapende og utøvende aktivitet tilpasset elevenes forutsetninger. Utvalget vil variere med lokale forhold og individuelle interesser. Deltakelse i og framføring av danser, både egenproduserte danser og danser fra ulike kulturer, blant annet fra ungdomskulturene, er en del av det. Organisert aktivitet, fri aktivitet og eksperimentering står sentralt som aktivitetsområder. Dessuten er fair play og felles regler en viktig del av faget. Begrepet fair play omfatter det å vise respekt for hverandre i ulike aktiviteter. Samhandling og det å gjøre hverandre gode er sentrale elementer i begrepet.

Målet er at eleven skal kunne:

 • bruke og overføre prinsipper for fair play i bevegelsesaktiviteter
 • praktisere treningsmetoder for å forbedre teknikk, taktikk og evne til samspill i lagidretter
 • praktisere treningsmetoder for å forbedre ferdigheter i individuelle idretter, dans og alternative bevegelsesaktiviteter
Friluftsliv

Hovedområdet friluftsliv omfatter kompetanse som trengs for å kunne ferdes i og verdsette opphold i naturen. Det skal legges vekt på lokale friluftstradisjoner, bruk av nærmiljøet og hvordan man kan orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Målet er at eleven skal kunne:

 • bruke naturen til rekreasjon, trening og friluftsliv
Trening og livsstil

Hovedområdet trening og livsstil omfatter hvordan ulike aktiviteter kan påvirke den enkeltes helse. Sammenhenger mellom aktivitet og livsstil, basert på den enkeltes interesser og mestring, er sentrale emner i dette området. Det skal også legges vekt på kunnskap, erfaring og refleksjon for å gjennomføre ulike aktivitetsformer og egentrening som grunnlag for en aktiv livsstil, og det å ta hensyn til egne og andres forutsetninger. Hvordan man kan drive helsefremmende aktivitet og arbeide ergonomisk riktig, er også viktige emner.

Målet er at eleven skal kunne:

 • planlegge, gjennomføre og vurdere trening for å utvikle egen kropp og ivareta egen helse
 • bruke grunnleggende prinsipper for trening av utholdenhet, styrke og bevegelsesevne
 • praktisere øvelser som kan forebygge skader og belastningslidelser, og gjøre rede for prinsipper for gode arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
Programområder med kroppsøving
Fellesfag
Aktivitør (Vg2, 56 timer) Akvakultur (Vg2, 56 timer) Ambulansefag (Vg2, 56 timer) Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag (Vg2, 56 timer) Anleggsteknikk (Vg2, 56 timer) Arbeidsmaskiner (Vg2, 56 timer) Automatisering (Vg2, 56 timer) Barne- og ungdomsarbeiderfag (Vg2, 56 timer) Bilskade, lakk og karosseri (Vg2, 56 timer) Blomsterdekoratør (Vg2, 56 timer) Brønnteknikk (Vg2, 56 timer) Byggteknikk (Vg2, 56 timer) Børsemaker (Vg2, 56 timer) Båtbyggerfag (Vg2, 56 timer) Data og elektronikk (Vg2, 56 timer) Design og duodji (Vg2, 56 timer) Design og gullsmedhåndverk (Vg2, 56 timer) Design og tekstil (Vg2, 56 timer) Design og trearbeid (Vg2, 56 timer) Elenergi (Vg2, 56 timer) Fiske og fangst (Vg2, 56 timer) Flyfag (Vg2, 56 timer) Fotterapi og ortopediteknikk (Vg2, 56 timer) Frisør (Vg2, 56 timer) Helsearbeiderfag (Vg2, 56 timer) Helseservicefag (Vg2, 56 timer) Heste- og hovslagerfag (Vg2, 56 timer) Hudpleie (Vg2, 56 timer) IKT-servicefag (Vg2, 56 timer) Industriell møbelproduksjon (Vg2, 56 timer) Industriteknologi (Vg2, 56 timer) Industritekstil og design (Vg2, 56 timer) Interiør og utstillingsdesign (Vg2, 56 timer) Kjemiprosess (Vg2, 56 timer) Kjøretøy (Vg2, 56 timer) Klima-, energi- og miljøteknikk (Vg2, 56 timer) Kokk- og servitørfag (Vg2, 56 timer) Kulde- og varmepumpeteknikk (Vg2, 56 timer) Kunst, design og arkitektur (Vg2, 56 timer) Laboratoriefag (Vg2, 56 timer) Landbruk og gartnernæring (Vg2, 56 timer) Maritim produksjonsteknikk (Vg2, 56 timer) Maritime fag (Vg2, 56 timer) Matfag (Vg2, 56 timer) Medieproduksjon (Vg2, 56 timer) Medier og kommunikasjon (Vg2, 56 timer) Overflateteknikk (Vg2, 56 timer) Pianostemming og pianoteknikk (Vg2, 56 timer) Plast og kompositt (Vg2, 56 timer) Realfag (Vg2, 56 timer) Reindrift (Vg2, 56 timer) Reiseliv (Vg2, 56 timer) Salg, service og sikkerhet (Vg2, 56 timer) Skogbruk (Vg2, 56 timer) Smed (Vg2, 56 timer) Språk, samfunnsfag og økonomi (Vg2, 56 timer) Transport og logistikk (Vg2, 56 timer) Treteknikk (Vg2, 56 timer) Ur- og instrumentmaker (Vg2, 56 timer)

Kroppsøving (Vg3, fellesfag)

Bakgrunn

Kroppsøving.

Timer

56

Trinn

Vg3

Karakterer

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen

Elevene skal ikke opp til eksamen.

Hovedområder

Idrettsaktivitet

Hovedområdet idrettsaktivitet omfatter et bredt utvalg av idretter, danser og alternative bevegelsesaktiviteter. Det skal legges vekt på bevegelseslek, og på skapende og utøvende aktivitet tilpasset elevenes forutsetninger. Utvalget vil variere med lokale forhold og individuelle interesser. Deltakelse i og framføring av danser, både egenproduserte danser og danser fra ulike kulturer, blant annet fra ungdomskulturene, er en del av det. Organisert aktivitet, fri aktivitet og eksperimentering står sentralt som aktivitetsområder. Dessuten er fair play og felles regler en viktig del av faget. Begrepet fair play omfatter det å vise respekt for hverandre i ulike aktiviteter. Samhandling og det å gjøre hverandre gode er sentrale elementer i begrepet.

Målet er at eleven skal kunne:

 • vise kunnskaper og ulike ferdigheter i idrett, dans og andre bevegelsesaktiviteter gjennom funksjonell deltakelse i aktivitet, trening og spill
 • vurdere egen kompetanse og hvordan man kan utvikle seg videre i idrett, dans eller andre bevegelsesaktiviteter
 • drøfte hvordan egen utøving av fair play kan påvirke andre i aktiviteter, trening og spill
Friluftsliv

Hovedområdet friluftsliv omfatter kompetanse som trengs for å kunne ferdes i og verdsette opphold i naturen. Det skal legges vekt på lokale friluftstradisjoner, bruk av nærmiljøet og hvordan man kan orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

Målet er at eleven skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre og vurdere turopplegg ved bruk av kart og kompass og andre måter å orientere seg på
Trening og livsstil

Hovedområdet trening og livsstil omfatter hvordan ulike aktiviteter kan påvirke den enkeltes helse. Sammenhenger mellom aktivitet og livsstil, basert på den enkeltes interesser og mestring, er sentrale emner i dette området. Det skal også legges vekt på kunnskap, erfaring og refleksjon for å gjennomføre ulike aktivitetsformer og egentrening som grunnlag for en aktiv livsstil, og det å ta hensyn til egne og andres forutsetninger. Hvordan man kan drive helsefremmende aktivitet og arbeide ergonomisk riktig, er også viktige emner.

Målet er at eleven skal kunne:

 • praktisere og begrunne aktivitet og trening som er relevant for å fremme egen helse, og drøfte mulige uheldige sider ved trening
 • planlegge, gjennomføre og vurdere egentrening som bygger på grunnleggende prinsipper for trening, og som er relevant for egne mål
 • gjøre rede for sammenhenger mellom regelmessig fysisk aktivitet, livsstil og helse, og hva det innebærer å ta ansvar for egen helse