Lærerutdanning og helsefagutdanning – spesielle opptakskrav

Poeng- og karakterkrav ved opptak til lærerutdanningen

Søkere til grunnskolelærerutdanning og 5-årig integrert lærerutdanning må kunne dokumentere minimum 35 skolepoeng (karakterpoeng og realfagspoeng) og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk som fellesfag (224 timer).

Søkere som har gjennomsnittskarakteren 3 i matematikk kan likevel tas opp hvis de består et forkurs i matematikk spesielt tilrettelagt for lærerutdanning.

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk (minimum R1/S1) eller tilsvarende.

For faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag kreves karakteren 3 i matematikk (224 timer).

Grunnskolelærerutdanninger med realfag, miljø- og naturfag, musikk og samisk har andre spesielle opptakskrav.

Krav til målformer i lærerutdanning

I førskole- og grunnskolelærerutdanning er det i utgangspunktet krav om vurdering i begge målformer i norsk. Søkere som har vært fritatt for opplæring eller vurdering med karakter i sidemål i videregående skole, eller som har utdanning fra utlandet, kan etter søknad gis fritak fra en av målformene. Aktuelt studiested kan gi nærmere informasjon.

Krav om politiattest

Det kan kreves politiattest ved opptak til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som del av sin kliniske undervisning eller praksisopplæring. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Dersom politiattesten viser at du er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep eller forhold som angår sedelighet og vold, kan det få konsekvenser for gjennomføringen av visse utdanninger. Dette gjelder blant annet lærerutdanninger, trener-, pedagog- og sosionomutdanninger, helsefaglige utdanninger som lege, tannlege og sykepleier. På nettstedet samordnaopptak.no vil du finne en samlet oversikt over hvilke utdanninger som omfattes av kravet om politiattest.

Krav om medisinsk testing

I forbindelse med praktisk/klinisk undervisning må studenter ved visse utdanninger og/eller praksissteder gjennomføre medisinsk testing, for eksempel for tuberkulose. Du vil få nærmere informasjon på studiestedet.