Tilrettelagt opplæringAll videregående opplæring skal tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev, lærling og lærekandidat har, og skolene og lærebedriftene skal benytte varierte arbeidsformer.

Noen har imidlertid større behov for tilrettelegging av opplæringen enn andre.

Inntaksregler for søkere med behov for tilrettelagt opplæring

Egne opplæringstilbud og læreplaner

Det er utarbeidet egne opplæringstilbud og læreplaner for elever som er

De fleste fylkeskommuner har alternative opplæringstilbud i tilknytning til de ordinære utdanningsprogrammene og programområdene.

Spesialundervisning

Elever og lærekandidater som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Informasjon fra OsloSøknad om inntak med fortrinnsrett - søknadsfrist 1. februar 2023.
Hvem kan søke om inntak med fortrinnsrett?

Les om hvem som er aktuell for å søke Inntak for søkere med fortrinnsrett

Inntak med fortrinnsrett omfatter kun søkere som tilhører Oslo, det vil si søkere som:

 • er folkeregistrert i Oslo ved søknadsfristens utløp 1. februar 2023
 • eller har dokumentert flytting med eller til foresatte i Oslo etter søknadsfristen 1. februar
  Husk å svare ja på «Jeg skal flytte med/til foresatte i Oslo» på søknadskjemaet på Vigo.no
  NB! Søknaden vil ikke bli realitetsbehandlet før dokumentasjon på flytting til Oslo er mottatt. Frist for innsendelse er 23. juni 2023.

Hva kan du søke på?

Du må søke på Vigo.no og skjemaet "Søknad om inntak med fortrinnsrett" som du finner på https://skjema.ude.oslo.no/. Du kan søke både til i ordinære grupper eller særskilte tilrettelagt opplæring i egne grupper. Se mer informasjon om egne grupper nedenfor.


Egne grupper med særskilt tilrettelagt opplæring ligger ikke som søkbare alternativer på vigo.no.
Hvis du ønsker plass i en særskilt tilrettelagt gruppe, må du fylle ut to skjemaer: 

 1. På vigo.no:
  Du må søke på det utdanningsprogram og den skolen som har den særskilt tilrettelagte gruppen du ønsker plass. Du kan se oversikt på siden her og i tilbudsbrosjyren. 

 2. På skjemaet "Søknad om inntak med fortrinnsrett"
  Du må føre opp alle ønskene du har registrert på vigo.no. Du må angi at du ønsker å gå i egen gruppe med særskilt tilrettelagt opplæring ved å velge dette alternativet i skjemaet.

 Særskilt tilrettelagte opplæring i egne grupper


Spesialundervisning i egne grupper –hverdagslivstrening
Utdanningsprogram: studiespesialisering
Det særskilt tilrettelagte tilbudet er for elever som har omfattende behov for spesialundervisning beskrevet i sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Elevene har store hjelpebehov og har behov for stor grad av tilrettelegging i liten gruppe med stor personaltetthet. Elevene har avvik fra kompetansemålene i læreplanen i alle fag og behov for personale med spesialkompetanse.  Elevene har behov for særskilt fysisk tilrettelegging og spesielt tilpassede lokaler. Innholdet i opplæringen blir tilpasset den enkelte elevs opplæringsbehov ut fra sakkyndig vurdering.

Følgende skoler har særskilt tilrettelagt opplæring i egne grupper - hverdagslivstrening skoleåret 2023-2024. 


Spesialundervisning i egne grupper –arbeidslivstrening

Utdanningsprogram: studiespesialisering
Det særskilt tilrettelagte tilbudet er for elever som har omfattende behov for spesialundervisning, behov for tett oppfølging, mindre grupper og avvik fra kompetansemål i alle fag beskrevet i sakkyndig vurdering fra PPT. Avhengig av elevens behov beskrevet i den sakkyndige vurderingen, er innholdet i opplæringen blant annet å gjøre eleven mest mulig selvstendig i tilrettelagt arbeid/vernet bedrift og forberede eleven til et mest mulig selvstendig voksenliv.

Følgende skoler har særskilt tilrettelagt opplæring i egne grupper - arbeidslivstrening skoleåret 2023-2024. 


Spesialundervisning i egne grupper - yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram

Det særskilt tilrettelagte tilbudet er for elever som har stort behov for spesialundervisning og individuell tilpassing av opplæring beskrevet i sakkyndig vurdering fra PPT. Opplæringen er tilrettelagt i omfang, innhold og organisering og tar for de fleste sikte mot grunnkompetanse innenfor utdanningsprogrammet. Gruppestørrelsen er mindre og lærertettheten er større enn i ordinære grupper i videregående skoler.


Følgende skoler har særskilt tilrettelagt opplæring i egne grupper – yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram skoleåret 2023-2024.  

UtdanningsprogramSkole   
Bygg og anleggsteknikkHellerudStovner 
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesignEdvard Munch  
Helse og oppvekstfagHoltetUlsrud 
Håndverk, design og produktutviklingEdvard Munch  
IdrettsfagUlsrud  
Informasjonsteknologi og medieproduksjonBjørnholtElvebakken Fyrstikkalleen
   
Musikk, dans og dramaEdvard MunchHartvig Nissen 
Restaurant og matfagEtterstad  
Salg, service og reiselivEtterstadNydalen 
StudiespesialiseringHartvig NissenNydalenUlsrud
Teknologi og industrifagEtterstad  


Hvordan søker du inntak med fortrinnsrett?

Søknadsfristen for inntak med fortrinnsrett er 1. februar 2023.

Hva skal søkeren gjøre:
 • Registrer søknaden din på Vigo.no som åpner for innsøkning første eller andre uke i januar 2023. Husk at du kan registrre forhåndssvar på søknaden. Skriv ut kvitteringsbildet når du har registrert søknaden.
 • Alle søkere til Vg1 må føre opp tre ulike utdanningsprogram. Søkere til Vg2 og Vg3 kan føre opp inntil fire forskjellige programområder.
  Opplæringsretten gjelder inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på Vg1, og til 2 års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet, jf. opplæringsloven § 3-1.
 • Ingen søkere har rett til inntak på en bestemt skole.
 • Søkeren må godkjenne og gi sitt samtykke til søknad om inntak med fortrinnsrett og til at Utdanningsetaten kan videresende dokumentasjonen til den skolen du får tilbud om plass på. Du kan også gi ditt samtykke til at skolen kan henvise deg til PPT for sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning i videregående opplæring og at spesialundervisning kan settes i gang for deg på skolen. Samtykkeskjemaet finner du på siden her.

Hva skal avgiverskolen/innsøkende instans gjøre:

 • Skolen veileder og bistår eleven med å søke i Vigo.no, og å fylle ut skjemaet  «Søknad om inntak med fortrinn 2023-2024» sammen med nødvendige vedlegg.
  Søknaden sendes til Utdanningsadministrasjonen. Friskoler og skoler i andre fylker bruker skjemaet på siden her (skjemaet er klart ca. desember), mens offentlige skoler skal bruke skjemaet på Tavla.

Behandling av søknaden din

 • Søknaden om skoleplass blir behandlet av Utdanningsadministrasjonen.
 • Svar på søknad om inntak med fortrinnsrett sendes søkerne i løpet av mai 2023. Du får svar i posten, Altinn, e-boks eller Digipost avhengig av hva du har registrert på Norge.no.
 • Det er tre mulige utfall av søknadsbehandling av inntak med fortrinn:
  - Du får inntak med fortrinnsrett. Skolen du får plass på får tilgang til søknadspapirene dine. 
  - Du får avslag på søknad om inntak med fortrinnsrett, og blir overført til ordinær søknadsbehandling. Ca. 10. juli må du logge deg inn på Vigo.no med MinID,for å se resultatet av den ordinære søknadsbehandlingen og registrere ditt svar på tilbud om plass eller venteliste. 
  - Du får avslag på søknad om inntak med fortrinnsrett og blir ikke overført til ordinær søknadsbehandling: Du har ikke rett til skoleplass i Oslo.

Klageadgang
Se artikkelen Klagerett.
Det er ikke klageadgang på skoleplassering, jf forskrift til opplæringloven § 6-10.Vedlegg Oslo