Når bruker du av opplæringsretten din?Du har rett til tre års videregående opplæring.

Du bruker av opplæringsretten

  • når du følger undervisning et helt skoleår
  • når du følger undervisningen, men får ikke bestått i ett eller flere fag
  • når du følger undervisningen, men slutter i ett eller flere fag
  • når du avbryter opplæringen etter 31. oktober (eller en senere dato som hjemfylket ditt bestemmer)

Dette gjelder uansett om du går på en offentlig skole eller en friskole.

Du bruker ikke av opplæringsretten

  • hvis du avbryter opplæringen før 1. november (eller en senere dato som hjemfylket ditt bestemmer)
  • hvis du er deltidselev som følger 1/3 eller mindre av det timetallet som er fastsatt for utdanningsprogrammet eller programområdet
  • hvis du tar innføringsår for minoritetsspråklige

Informasjon fra OsloTelletidspunkt for bruk av opplæringsretten i Oslo 

Dersom du er elev i videregående opplæring per 1. november eller senere, bruker du ett år av opplæringsretten din. Slutter du før 1. november, bruker du ikke av opplæringsretten.
Denne telledatoen for bruk av rett gjelder fra og med skoleåret 2014/2015 og har ikke tilbakevirkende kraft.

Reservasjon av plass

Søkere som er tatt inn til et programområde og som av tvingende grunner må trekke seg eller slutte, kan få reservert plass ved neste inntak dersom de søker samme programområde og skole på nytt. Disse søkerne/elevene må skriftlig søke inntakskontoret om å få reservert plass ved neste inntak. Årsaken til at eleven må trekke seg må dokumenteres. Det gis ikke reservasjon av elevplass for opphold i utlandet.


Merk konvolutten «Reservasjon av plass» og send søknaden til:

NB! Dersom du har fått innvilget reservasjon av plass, må du likevel selv sørge for å registrere ny søknad på samme tilbud på http://www.vigo.no/ innen fristen neste år. Dersom du ikke har registrert ny søknad, tolkes det som at du ikke lenger ønsker den reserverte plassen, og reservasjonen bortfaller.
Les mer om Svar på tilbud om plass.