Minoritetsspråklige søkereFor å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. I tillegg må du ha

 • gjennomført norsk grunnskole eller
 • gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller 
 • tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne, vurdert av kommunen.

Venter på vedtak om oppholdstillatelse 

Oppholder du deg lovlig i landet og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder følgende:

 • Er du under 18 år og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder, har du rett til videregående opplæring.
 • Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre påbegynt skoleår.

Får du avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til endelig vedtak.

Norden og EØS 

Ungdom fra de nordiske landene eller barn av arbeidstakere fra andre EØS-land har samme rett til videregående opplæring som ungdom med utdanning fra norsk grunnskole (se også Skolegang i utlandet).

Folkeregisteret

Vanligvis må du være registrert i folkeregisteret før søknadsfristen for å bli vurdert for inntak.

Uten norsk karaktergrunnlag

Har du ikke et karaktergrunnlag som er sammenlignbart med det norske, vil du bli vurdert individuelt (se også Inntak etter individuell behandling).

Norsk språk

 • Det stilles ikke spesielle krav til norskkunnskaper for inntak til videregående opplæring.
 • Er du nyankommet innvandrer med rett eller plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven, bør du ta norskopplæringen før du begynner i videregående skole. Nærmere informasjon får du i din bostedskommune.

Tilbud for minoritetsspråklige

Du er minoritetsspråklig hvis du har et annet morsmål enn norsk eller samisk.

 • Dersom du ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen. Se Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter.
 • Du kan også få tilbud om et innføringsår for minoritetsspråklige søkere / forberedende Vg1 før inntak til et ordinært Vg1. Tar du et slikt innføringsår, bruker du ikke av den treårige opplæringsretten. Husk at den treårige retten likevel må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.
 • Se også Tilrettelagt løp i studieforberedende utdanningsprogram.

Siden fylkeskommunene har ansvaret for tilrettelegging av opplæringen for minoritetsspråklige søkere, kan inntaksregler og tilbud variere fra fylke til fylke. Søknadsfristen er 1. februar for minoritetsspråklige med behov for tilrettelegging.

 

Informasjon fra OsloHvis du ikke snakker norsk

Hvis du er født i 2008, 2007, 2006 eller 2005 og ikke har lært norsk, kontakter du Oslo Voksenopplærings Servicesenter for å melde deg på norskkurs. Tlf.: 23 47 00 00.  Les om norskkurs for ungdom.

Minoritetsspråklige søkere kan søke videregående skole slik:

 • Gjennom individuell behandling for minoritetsspråklige søkere hvis du har botid i Norge på under fire år etter opplæringspliktig alder.
 • Gjennom ordinær søknadsbehandling.
 • Gjennom særskilt søknadsbehandling, les artikkel Tilrettelagt opplæring

Du kan bare få inntak til egne programområder for minoritetsspråklige elever hvis du:

 

 • Er født 2008, 2007, 2006, eller 2005.
 • Har bodd i Norge i mindre enn fire år etter opplæringspliktig alder.

Dette er egne programområder for minoritetsspråklige elever:

 • Grunnskoleopplæring for 16-19 åringer
 • Forberedende studiespesialisering.
 • Treårig studiespesialisering for minoritetsspråklige
 • Ettårig komprimert studiespesialisering


Hvis du er født i 2000 - 2006 og har ungdomsrett, kan du få inntak til ettårig komprimert studiespesialisering. Da må du kunne dokumentere fullført videregående skole i utlandet som ikke gir generell studiekompetanse i Norge (fra land utenfor EU/EØS) og du må være på B1-nivå i norsk våren 2023.

Du må be om individuell søknadsbehandling hvis du:

 • Har avgangsvitnemål fra norsk grunnskole som søker egne utdanningsprogram for minoritetsspråklige elever.
 • Er 16-19 år og ikke har avgangsvitnemål fra norsk grunnskole - uansett hvilket utdanningsprogram du søker.
 • Går på 1-årig forberedende Vg1.

Du har ungdomsrett hvis du:

 • Går på 10. trinn i grunnskolen.
 • Ikke har norsk grunnskolevitnemål og kan dokumentere at du har tatt allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år 
 • Ikke har norsk grunnskolevitnemål og ikke kan dokumentere at du har tatt almenn grunnopplæring  i utlandet i minst 9 år, men viser gjennom kartlegging på Språksenteret at du har kunnskaper og ferdigheter i fag på nivå med norsk grunnskole.
 • Ikke har norsk grunnskole og ikke har utdanning tilsvarende norsk grunnskole og er født 2008, 2007, 2006, eller 2005 og søker grunnskoleopplæring for elever i alderen 16 -19 år.

Melding om resultatet av søknadsbehandlingen

Du vil få svar på søknaden i midten av juni.

Kontaktinformasjon
Du kan kontakte oss på tlf. 23 05 10 02 eller på epost: kortbotid.inntak@osloskolen.no