Godkjenning av utdanning fra utlandetGrunnskoleutdanning fra utlandet

Har du grunnskoleutdanning fra nordiske eller andre land, må du kontakte inntakskontoret i fylket du flytter til for å få informasjon om søknadsfrister, inntaksregler, innsending av dokumentasjon m.m.

Videregående opplæring på Vg1 og/eller Vg2 i utlandet

Dersom du ønsker å ta videregående opplæring på Vg1- og/eller Vg2-nivå i utlandet i et studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram, for eksempel som utvekslingselev, vil du alltid ha rett til å ta videregående opplæring på samme nivå når du kommer tilbake til Norge. Opplæring i utlandet berører ikke norsk opplæringsrett. Du kan også søke rektor ved skolen som du går eller skal begynne på om å få godkjent enkeltfag fra utlandet som er bestått. Dette gjelder bare fag fra utlandet som er likeverdige med eller mer omfattende enn i Norge.

Du kan også søke fylkeskommunen (eventuelt daglig leder ved en privatskole) om å få hele opplæringsåret i utlandet godkjent som likeverdig med norsk utdanning og «hoppe over» tilsvarende nivå i Norge når du kommer tilbake. Får du et helt opplæringsår fra utlandet godkjent, har du brukt retten til en tilvarende del av opplæringen i Norge. Følgende betingelser gjelder for å få opplæringsår fra utlandet godkjent:

  • Opplæringen må vare et helt skoleår og være fulltidsopplæring.
  • Innholdet i opplæringen må være likeverdig med eller mer omfattende enn tilsvarende opplæring i Norge, men det er ikke krav om at opplæringen skal ha samme fag- og timefordeling eller samme kompetansemål som den norske.
  • Opplæringen må være fullført og bestått, slik at du ville ha blitt flyttet opp til neste trinn i det utenlandske skolesystemet.

Får du godkjent et opplæringsår fra utlandet, anses du som kvalifisert til å bli tatt inn på neste trinn i Norge, på Vg2 eller Vg3. Men vær oppmerksom på at et godkjent opplæringsår ikke betyr at alle fag som inngår i det aktuelle opplæringsåret i Norge er godkjent. Du kan derfor måtte ta fag fra Vg1 eller Vg2 som elev eller privatist etter at du har kommet tilbake. Dette gjelder spesielt fellesfag hvor det settes standpunktkarakterer på Vg1 og/eller Vg2. For å få vitnemål eller fag-/svennebrev må kravene til fag- og timesammensetning alltid være oppfylt.

Er du elev i et studieforberedende utdanningsprogram og har fått opplæring i et fremmedspråk i utlandet, kan dette bare godkjennes dersom det er et av språkene som det i Norge arrangeres sentralt gitt eksamen i. Hvilke språk dette gjelder, finner du i avsnittet Dokumentasjon av kunnskaper i fremmedspråk.

Ønsker du å søke om å få et helt opplæringsår godkjent som likeverdig med norsk utdanning, må du undersøke grundig på forhånd. Ta derfor kontakt med inntakskontoret, eventuelt fagopplæringskontoret, i fylket ditt eller rådgiver/ledelsen ved den skolen du akter å begynne ved når du kommer tilbake. Dette bør skje i god tid før du reiser ut.

Informasjon fra OsloPoengberegning av utenlandske vitnemål for norskspråklige søkere til videregående opplæring i Oslo med utdanning/skolegang fra utlandet eller utenlandske skoler i Norge

Det er mulig å søke seg inn til videregående opplæring i Oslo på grunnlag av utdanning/skolegang i utlandet. Søknaden fylles ut på http://www.vigo.no/ på vanlig måte. Når Utdanningsetaten mottar slike søknader, vurderes først inntaksgrunnlaget. Det vurderes da om utdanningen fra utlandet kan regnes som tilsvarende norsk utdanning på samme trinn, og om den gir inntaksgrunnlag til det programområdet som er søkt.

Søkere som har tatt utdanning i utlandet eller ved utenlandske skoler i Norge må selv sende inn følgende dokumentasjon:

  • kompetansebevis/vitnemål/avsluttende karakterer
  • forklaring på karaktersystemet (hva den enkelte karakter uttrykker, hva som er den høyeste og laveste karakter, hva som eventuelt regnes som laveste bestått-karakter)
  • norsk oversettelse av dokumentasjon på andre språk enn engelsk

Adresse: Utdanningsetaten i Oslo, Inntakskontoret, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo. 

23. juni er frist for innsending av dokumentasjon på utdanning i skoleåret 2022-2023 (Dersom du ikke mottar endelig dokumentasjon før innsendingsfristen er gått ut, sender du inn dokumentasjon fra det siste karakteroppgjøret før 23. juni.)

Når inntakskontoret har mottatt dokumentasjon på utdanning fra utlandet, blir dokumentasjonen konvertert og poengberegnet slik at søkeren kan delta i inntaket på lik linje med søkere som har all skolegang/utdanning fra det norske skolesystemet. Konvertering og poengberegning følger denne framgangsmåten:

1. Konvertering av den utenlandske karakterskalaen til den norske karakterskalaen
Først konverteres den utenlandske karakterskalaen til den norske karakterskalaen, det vil si at hver enkelt utenlandsk karakter ”oversettes” til en norsk karakter. Konverteringen av utenlandsk karakterskala til norsk karakterskala følger ikke en ren matematisk metode. Utdanningsetaten legger også verbalbeskrivelsen av den utenlandske karakterskalaen til grunn, og sammenholder denne med beskrivelsen av den norske karakterskalaen i forskrift til opplæringsloven § 3-4:
Dei enkelte karaktergradene har dette innhaldet:
a) karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget
b) karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget
c) karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget
d) karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget
e) karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget
f) karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Det å ikke bare ha en ren matematisk omregning, men også å legge verbalbeskrivelsen av karaktergradene til grunn, ivaretar at ulike lands skolesystemer har forskjellige og til og med ujevne sprang mellom karaktergradene. Det er også i tråd med at karaktergradene uttrykker et innhold og ikke bare er et talluttrykk.

2. Konkret poengberegning
Den enkelte karakter på innsendt utenlandsk dokumentasjon oversettes så til tilsvarende norsk karakter. Deretter beregnes gjennomsnittet, som så multipliseres med 10, jfr forskrift til opplæringsloven § 6-21 a):
Kvar av talkarakterane frå grunnskolen får tilsvarande poengverdi og skal telje med sine respektive talverdiar. Samla poeng for karakterar blir eit utrekna gjennomsnitt (med to desimalar) multiplisert med 10.

og § 6-34 a):
Kvar av talkarakterane får tilsvarande poengverdi og skal telje med sine respektive talverdiar. Samla poeng for karakterar blir eit utrekna gjennomsnitt (med to desimalar) multiplisert med 10.

På bakgrunn av dette beregnes en poengsum slik at søkeren kan delta i inntaket på lik linje med søkere som har all skolegang/utdanning fra det norske skolesystemet.

Inntakskontoret kan gi nærmere informasjon om poengberegning av utenlandske vitnemål.

Dersom du flytter fra utlandet, bør du også lese informasjon til søkere som flytter til Oslo