Fysiske og medisinske forholdDersom du ikke har fortrinnsrett til inntak, men har behov for fysiske tilpasninger av undervisningsrom eller atkomst, må du opplyse om dette når du søker. Fylkeskommunen og den enkelte skole trenger tid til å foreta innkjøp, ombygginger og andre tilpasninger slik at alt er på plass når undervisningen starter. Fysiske tilpasninger kan for eksempel være aktuelt for elever med rullestol, hørselshemmede, synshemmede eller elever som må ha spesielt datautstyr.

Har du spesielle behov av medisinsk art, bør skolen og inntakskontoret kjenne til dette. Av hensyn til deg selv, dine lærere og medelever bør du gi nødvendige opplysninger allerede når du søker, selv om forholdet ikke gir grunnlag for spesiell tilrettelegging. Du må selv vurdere hva du ønsker at omgivelsene skal ta hensyn til, men husk at ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet om.

Har du konkurrert deg inn på et utdanningsprogram på Vg1 eller et programområde på Vg2 eller Vg3, kan fysiske og medisinske forhold være grunnlag for å få reservert plass ved en bestemt skole.

Informasjon fra OsloFysiske og medisinske forhold

a) Fysiske forhold

Søkere med behov for fysiske tilpasninger av en slik karakter at søkeren ikke vil få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, må søke om inntak med fortrinnsrett.

Les artikkelen Tilrettelagt opplæring.  

b) Synshemmede søkere

Sterkt svaksynte og blinde elever har rett til opplæring i punktskrift og opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler. De har også rett til nødvendig opplæring i å ta seg fram på skolen, og til og fra skolen. Disse søkerne må søke om inntak med fortrinnsrett. Les artikkelen Tilrettelagt opplæring.

c) Hørselshemmede søkere

Søkere som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har behov for slik opplæring, har rett til å velge opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø, eller rett til å velge å bruke tolk i ordinære videregående skoler.  Disse søkerne må søke om inntak med fortrinnsrett.
Les artikkelen Tilrettelagt opplæring.

Opplysninger om spesielle forhold av medisinsk art

Søkere som har behov for at mottakende skole skal bli orientert om spesielle forhold av medisinsk art må kontakte rådgiver ved den skolen de går på. Rådgiver vil hjelpe dem med overføring av opplysninger til den videregående skolen de blir tatt inn til.