Vis meny

Inntaksregler og poengberegning

Reglene for inntak til videregående opplæring følger

Inntaksregler i fylket

Fylkene har egne regler som bestemmer hvilke skoler du kan søke på. Vanligvis følger inntaksreglene i fylket ett av disse tre prinsippene:

 • Du kan søke på alle skoler i fylket
 • Du kan søke på skoler som ligger i din del av fylket (din region)
 • Du må søke den skolen som ligger nærmest der du bor (som tilbyr det utdanningsprogrammet du ønsker).

I fylker der du kan velge mellom skoler, vil karakterene dine være med på å avgjøre hvilken skole du kommer inn på. Det regnes ut en poengsum på grunnlag av karakterene dine.

Inntak uten poengberegning

Du kan også bli tatt inn uten poengberegning. Reglene for dette finner du under:

Inntak og poengberegning til Vg1

For å bli tatt inn til et utdanningsprogram på Vg1 er hovedregelen at du må ha gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende. 

På 10. trinn må du velge hvilke utdanningsprogram du skal søke på. Du må selv søke om plass i videregående skole. Hovedregelen er at du skal søke plass i fylket du bor i.

 • Du har rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du ønsker mest.
 • Sluttkarakterene dine fra 10. trinn kan være med på å avgjøre om du kommer inn på førsteønsket ditt.
 • Hvert fylke har egne regler som bestemmer hvilke skoler du kan søke på (se over).

Poengsum og karakterer

Når du skal konkurrere deg inn på grunnlag av karakterene dine, brukes det en poengsum. Poengsummen regnes ut på grunnlag av sluttkarakterene dine fra grunnskolen.

Slik regner du ut poengsummen din: Du summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10.

Sum alle karakterer
––––––––––––––––  = Gjennomsnitt (med 2 desimaler) * 10 = Poengsum
Antall karakterer


Det er avsluttende karakterer i alle fag som legges til grunn, det vil si alle standpunkt- og eksamenskarakterer.

 • Hver enkelt tallkarakter skal telles som poeng med samme verdi som karakteren.
 • Valgfag skal telle med én karakter. Har du standpunktkarakterer i mer enn ett valgfag, bruker du gjennomsnittskarakteren av standpunktkarakterene du har fått (ta med to desimaler).
 • Fag med sluttvurderingen «Deltatt» eller «Bestått» skal ikke telle med i poengberegningen.
 • Har du fritak for opplæring eller vurdering med karakter i et fag, skal ikke faget telle med i poengberegningen.
 • Har du fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) i et fag eller IM (ikke møtt til eksamen) uten dokumentert fravær, skal dette likevel telle med i beregningen med poengverdien 0.
 • Har du fått IM (ikke møtt til eksamen) med dokumentert fravær, påvirker ikke dette poengsummen.
Hvis du står helt likt med andre i konkurransen om de siste plassene, avgjøres rekkefølgen mellom dere ved loddtrekning.

Inntak og poengberegning til Vg2 og Vg3

Hovedregelen for inntak til Vg2 og Vg3 er at du har bestått alle fag på foregående trinn. Dette gjelder både fag hvor det er satt standpunkt- og eventuelt eksamenskarakter og fag hvor det er satt halvårsvurdering med karakter.

Poengsum og karakterer

Når du skal konkurrere deg inn på grunnlag av karakterene dine, brukes det en poengsum. Poengsummen regnes ut på grunnlag av karakterene dine fra Vg1 og eventuelt Vg2.

Slik regner du ut poengsummen din: Du summere alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. 

Sum alle karakterer
––––––––––––––––  = Gjennomsnitt (med 2 desimaler) * 10 = Poengsum
Antall karakterer

 

 • Det er alle tallkarakterene dine som legges til grunn, det vil si standpunkt- og eksamenskarakterer og halvårsvurderinger.
 • Hver enkelt tallkarakter skal telle som poeng med samme verdi som karakteren.
 • I fag der det er fastsatt at sluttvurderingen skal være «Deltatt» eller «Bestått», eller der det ikke skal foretas sluttvurdering, skal faget ikke telle med i poengberegningen.
 • Har du fritak for opplæring eller vurdering med karakter i et fag, skal ikke faget telle med i poengberegningen.
 • Har du fått IV (ikke vurderingsgrunnlag) i et fag eller IM (ikke møtt til eksamen), skal dette likevel telle med i beregningen med poengverdien 0.
 • Har du gått flere forskjellige utdanningsprogram på Vg1 eller programområder på Vg2, som alle danner grunnlag for inntak til neste trinn, skal det beste utvalget av karakterer legges til grunn.
 • Har du tatt et fag i videregående opplæring som privatist, skal det beste utvalget av karakterer legges til grunn.

Hvis du står helt likt med andre i konkurransen om de siste plassene, avgjøres rekkefølgen mellom dere ved loddtrekning.

Andre vilkår (dokumenterte ferdigheter / intervju)

Fylkeskommunen kan bestemme at inntil halvparten av søkerne til Vg1 i utdanningsprogrammene for idrettsfag og musikk, dans og drama kan tas inn på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller inntaksprøve i kombinasjon med karakterer.

For inntak til spesielle yrkesfaglige utdanningsløp som fører fram til både yrkes- og studiekompetanse (TAF), kan fylkeskommunen bestemme at inntaket skal skje etter poeng og intervju.

Søkere uten bokstav- eller tallkarakterer

Har du fullført en godkjent 10-årig grunnskole, men har vitnemål uten bokstav- eller tallkarakterer, søker du Inntak etter individuell behandling. Det samme gjelder om du har fullført Vg1 eller Vg2 og har dokumentasjon uten bokstav- eller tallkarakterer. Dette gjelder for eksempel deg som har vært elev ved Steinerskolen.

Spesielle krav til yrkesutøvelse

Det kan stilles spesielle krav til deg som yrkesutøver, selv om de samme kravene ikke stilles for å bli tatt inn til videregående opplæring. Det kan være krav om politiattest, krav til syn, hørsel o.l. Du bør derfor lese om egenskaper og formelle krav til de yrkene du er interessert i før du bestemmer deg for hva du vil søke.

 

Informasjon fra Oppland

Oppland fylkeskommune har egen forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass.

Lokal inntaksforskrift må ses i sammenheng med bestemmelser i Opplæringslova og sentral forskrift til opplæringslova. Nedenfor er det kun gjengitt enkelte bestemmelser. For å få en helhetlig oversikt er det viktig å lese hele forskriften.

Særlige regler om inntak til enkelte utdanningsprogram

Ved inntak til Vg1 idrettsfag og Vg1 musikk, dans og drama kan inntil 50 % av plassene bli tildelt på grunnlag av dokumenterte ferdigheter eller inntaksprøve, jf. forskrift til opplæringslova § 6-11.

Det er skolen som innkaller og gjennomfører prøven. Det er kun søker som har dette som sitt førsteønske som kan bli kalt inn til ferdighetsprøve eller bli bedt om å dokumentere sine ferdigheter.

Søker som skolen på grunnlag av ferdighet ønsker å prioritere, gis konkurransefortrinn. Ved søknad til yrkesfaglige utdanningsløp som leder fram til yrkes- og studiekompetanse, jf. forskrift til opplæringslova § 6-11, vil søker som har dette som sitt førsteønske, bli kalt inn til intervju. Det er skolen i samarbeid med lærebedrift som innkaller og gjennomfører intervju, jf. Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oppland fylkeskommune § 12.
Dette gjelder TAF tilbudene, 4-årig (yrkes- og studiekompetanse) på Raufoss for disse utdanningsprogram:
- Teknikk og industriell produksjon

Inntak etter individuell vurdering til disse tilbudene

Søkere som søker inntak etter individuell vurdering som ønsker ett av disse spesielle tilbudene vil bare få vurdert rett i forhold til utdanningsprogrammet eller programområdet.
Eksempel: En elev som søker studiespesialisering med fotball etter inntak etter individuell vurdering vil få individuelt inntak vurdert kun i forhold til utdanningsprogrammet studiespesialisering.

 

Retningslinjer for inntaksprøve, dokumentasjon av ferdigheter og intervju

Søknad om inntak til landslinje og landsdekkende tilbud

Landslinje (du kan søke samme utdanningsprogram/programområde ved flere skoler i landet. Landsdekkende tilbud (du kan søke samme utdanningsprogram/  programområde ved flere skoler i landet)
Ved søknad om inntak til landslinje eller landsdekkende tilbud stiller søker fra hele landet likt, jf. forskrift til opplæringslova § 6-12. Henvendelser om endring av søknad fra Oppland fylkeskommune til landslinje eller landsdekkende tilbud i annet fylke som kommer etter søknadsfristen 1. mars, vil ikke bli behandlet, jf.Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oppland fylkeskommune § 13.

Skoleplass i andre fylker

Oppland fylkeskommune har inngått samarbeidsavtale med Hedmark fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune, hvem dette gjelder se Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oppland fylkeskommune § 9.

 

Hovedregelen for inntak til Vg1 og Vg2 er bestått i alle fag. Unntak kan gjøres etter vurdering og plan

Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oppland fylkeskommune § 15.

Søker til Vg2 og Vg3 skal ha bestått i alle fag på Vg1 eller Vg2 for å kunne tas inn som fulltidselev til neste nivå, jf. forskrift til opplæringslova § 6-28 første ledd.

Søker som ikke oppfyller disse vilkårene, kan i Oppland likevel tas inn som fulltidselev til Vg2 og Vg3, jf. forskrift til opplæringslova § 6-37. Dette forutsetter at det foreligger en vurdering fra avgiverskolen hvordan søker skal kunne bestå manglende fag innen ett år. I vurderingsgrunnlaget fra avgiverskolen, skal det redegjøres for hvorfor søker ikke har bestått faget og om søker har de faglige forutsetninger for å følge opplæringen på et høyere nivå for å få karakteren 2 eller bedre i standpunkt.

Det må sikres at søker ikke får et etterslep med fag som ikke er bestått. Skriftlig, signert og forpliktende plan om ny prøve/eksamen skal foreligge innen 25. juni der det fremgår hva eleven skal gjøre og hva skolen skal bistå med.

Bestemmelsen gjelder ikke søker med fortrinnsrett til Vg2/Vg3 etter § 6-30, § 6-31 og § 6-32 eller individuelt søker til Vg2 og Vg3 etter § 6-35 og § 6-38.

Eget skjema finnes i skjemasamlingen for søkere som vil trenge en vurdering og plan.

 

Det kan tegnes ordinær lærekontrakt med søkere som ikke har bestått inntil to fellesfag når det foreligger plan

Det kan tegnes ordinær lærekontrakt med søkere som ikke har bestått inntil to fellesfag når det foreligger:
– En foreligger en forpliktende plan om at søker skal bestå manglende fag i løpet av læretiden.

– Skriftlig og signert plan må ligge som vedlegg til lærekontrakt.
Dersom slik plan ikke foreligger, skal søker med ikke beståtte i fag tegne opplæringskontrakt, jf. forskrift til opplæringslova § 6A-1, fjerde ledd. Jf. Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oppland fylkeskommune § 17.

 

Forbehold

Oppland fylkeskommune tar generelt forbehold om at det utlyste opplæringstilbudet kan endres. Hvis et tilbud legges ned på grunn av for lav søking, vil de som har søkt dette tilbudet få brev og mulighet til å endre søknaden sin.

Det kan også gjøres endringer i fylkeskommunale inntaksregler.

Det tas forbehold om at elevplass kan trekkes tilbake dersom det har skjedd behandlingsfeil ved Inntakskontoret. Det tas forbehold om endring av rekkefølgen på ventelistene som følge av klagebehandling eller saksbehandlingsfeil.  

Utvidet rett til opplæring

Vedlegg Oppland