Læreplan for service, sikkerhet og administrasjon

Læreplanen er hentet fra https://www.udir.no/lk20/ssh02-01
Fagrelevans og sentrale verdiar

Vg2 service, sikkerheit og administrasjon handlar om å utdanne sjølvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidarar som kan bidra til ei effektiv og berekraftig drift av verksemder. Programfaga skal ruste elevane til å koordinere og administrere driftsoppgåver og førebyggje og handtere risikosituasjonar. Vidare handlar vg2 service, sikkerheit og administrasjon om å gjere elevane i stand til å informere, kommunisere og samhandle med ulike servicemottakarar og yte og tilpasse service til ulike målgrupper.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Vg2 service, sikkerheit og administrasjon skal bidra til å utvikle forståing for individet og kulturelt mangfald. På denne måten skal programfaga gjere elevane rusta til å kunne møte og samhandle med ulike kundar, brukarar, publikum, kollegaer og samarbeidspartnarar på ein respektfull måte.


Kjerneelement

Sikkerheit og beredskap
Kjerneelementet sikkerheit og beredskap handlar om å skape tillit og sikkerheit i relasjonar og i samhandling med ulike servicemottakarar. Dette inneber å ha kunnskap om ulike identitetar og gruppefellesskap og om å bruke passande kommunikasjonsmetodar for å møte desse servicemottakarane på ein profesjonell og respektfull måte. Vidare handlar kjerneelementet om å vurdere og redusere risiko, bruke beredskapsplanar og følgje rutinar for sikkerheit og personvern i informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å førebyggje uønskte hendingar.

Drift og berekraftig utvikling
Kjerneelementet drift og berekraftig utvikling handlar om å utføre oppgåver som støttar ei berekraftig utvikling, styring og drift av verksemder. Dette inneber å handtere dokument, assistere i administrative prosessar og utføre oppgåver knytte til økonomi, lønn og rekneskap. Vidare inneber det å utnytte ressursar effektivt, følgje etiske retningslinjer og drøfte regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet.

Service og kommunikasjon
Kjerneelementet service og kommunikasjon handlar om korleis kommunikasjonen i og utøvinga av servicerolla skal tilpassast ulike servicemottakarar, kollegaer og bransjar innanfor administrasjon, service og sikkerheit. Vidare handlar det om å møte behov på ein profesjonell og sjølvstendig måte og om å utvikle løysingar som dekkjer behova. I dette ligg det å hente inn og omarbeide informasjon og å velje passande verktøy, kanal og form for formidling til ulike målgrupper.


Tverrfaglege tema

Folkehelse og livsmeistring
I vg2 service, sikkerheit og administrasjon handlar det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring om å byggje profesjonelle relasjonar i kommunikasjon og samhandling med ulike menneske. I dette ligg det å kunne handsame reaksjonar, setje grenser og respektere andre sine grenser i ulike relasjonar og arbeidssituasjonar. Vidare handlar det om å utvikle kunnskap om rus, forståing for ulike livssituasjonar og respekt for ulike grupper, fellesskap og kulturar i arbeidet. Folkehelse og livsmeistring handlar òg om å sikre god fysisk og psykisk helse i løpet av arbeidsdagen gjennom kunnskap om helse, miljø og sikkerheit.

Demokrati og medborgarskap
I vg2 service, sikkerheit og administrasjon handlar det tverrfaglege temaet demokrati og medborgarskap om å sikre at verdiane og spelereglane i demokratiet blir tatt vare på i sikkerheitsarbeidet og i administrativt arbeid. Gjennom konfliktførebygging, beredskap og risikovurdering av samfunnssikkerheita skal faget bidra inn i det sivile samfunn. Elevane skal gjennom refleksjon og utforsking øve opp evna til å tenke kritisk, lære seg å handtere meiningsbrytingar og respektere ueinigheit. Vidare skal elevane reflektere over ulike maktforhold i møte med andre menneske og korleis utøve yrkesrolla i tråd med demokratiske prinsipp. Demokrati og medborgarskap handlar vidare om å delta aktivt i arbeidslivet og om arbeidsgivaren og arbeidstakaren sine rettar og plikter.

Berekraftig utvikling
I vg2 service, sikkerheit og administrasjon handlar det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling om å ta ansvarlege, etiske og miljøbevisste val i formidlinga og utføringa av ulike arbeidsoppgåver. Vidare handlar det om å bruke ressursar effektivt og med vekt på berekraft for å unngå tap av verdiar og belastningar på klima og miljø.


Grunnleggjande ferdigheiter

Munnlege ferdigheiter
Munnlege ferdigheiter i vg2 service, sikkerheit og administrasjon inneber å kunne kommunisere med kollegaer og menneske frå ulike kulturar og i ulike livssituasjonar. Dette inneber å tilpasse sitt eige språk til mottakaren og situasjonen og å lytte til og vise respekt for den som snakkar. Vidare inneber det å kunne bruke relevante faguttrykk og sikre at informasjonen ikkje berre blir gitt, men òg forstått av mottakaren.

Å kunne skrive
Å kunne skrive i vg2 service, sikkerheit og administrasjon inneber å kunne dokumentere, omarbeide og utveksle relevante opplysingar og relevant informasjon. Vidare inneber det å kommunisere skriftleg og profesjonelt med ulike mottakarar og å utarbeide planar, rapportar og dokumentasjon i tråd med gjeldande krav.

Å kunne lese
Å kunne lese i vg2 service, sikkerheit og administrasjon inneber å kunne finne, forstå, tolke og vurdere informasjon. Det inneber òg å kjenne til og bruke relevant fagspråk i yrkesutøvinga og å vere kjeldekritisk.

Å kunne rekne
Å kunne rekne i vg2 service, sikkerheit og administrasjon inneber å kunne hente inn, omarbeide, analysere og vurdere talmateriale og presentere desse i relevante oppsett. Vidare inneber det å kunne lese rekneskapar, bruke budsjett og å utføre økonomiske berekningar.

Digitale ferdigheiter
Digitale ferdigheiter i vg2 service, sikkerheit og administrasjon inneber å kunne hente inn, registrere, lagre og bruke informasjon. Dette inneber å kunne handtere personopplysningar og vurdere etiske spørsmål knytte til personvern og opphavsrett. Vidare handlar digitale ferdigheiter om å vise digital dømmekraft i arbeidet og vurdere kjelder kritisk. Digitale ferdigheiter handlar òg om å kunne bruke digitale verktøy i tråd med den teknologiske utviklinga både i eige og i tverrfagleg arbeid.


Kompetansemål og vurdering

Kompetansemål og vurdering sikkerheit (169 årstimar)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 • gjere greie for arbeidsområda, tenestene og produkta til vaktverksemdsbransjen og vurdere desse med utgangspunkt i sikkerheitsbehova i samfunnet
 • planleggje, gjennomføre, dokumentere og vurdere eit lokalt arrangement med omsyn til sikkerheit
 • utforske helse-, miljø- og sikkerheitsarbeidet i ei verksemd og gjere greie for dei ulike rollene dei tilsette har i dette arbeidet
 • utforske kva sikkerheit og personvern har å seie, og følgje rutinar for sikkerheit og personvern i informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • drøfte ulike trusselbilete for verksemder og for samfunnet
 • gjere greie for ulike former for risikovurdering og utarbeide ein enkel risikoanalyse med forslag til tiltak
 • utforske, forstå og bruke ein beredskapsplan
 • gjere greie for brannteori og planleggje, gjennomføre og evaluere ei brannøving
 • utføre livreddande førstehjelp, ta ansvar for ein skadestad og reflektere over kva eiga framferd har å seie
 • gjere greie for symptom på å vere ruspåverka og drøfte korleis ruspåverknad, kan gå ut over sikkerheita i ulike situasjonar
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse. Elevane viser og utviklar kompetanse i programfaget sikkerheit når dei bruker kunnskapar, ferdigheiter og kritisk tenking til å løyse arbeidsoppgåver i programfaget.Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom varierte arbeidsoppgåver. Læraren kan gi arbeidsoppgåver som dekkjer fleire av eller alle programfaga. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i programfaget sikkerheit. Elevane skal få høve til å uttrykkje kva dei opplever at dei meistrar, og reflektere over eiga fagleg utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i programfaget.

Kompetansemål og vurdering administrasjon og berekraftig drift (168 årstimar)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 • utforske og presentere ei sjølvvald verksemd som vektlegg innovasjon og nyskaping, og drøfte kva dette har å seie i utviklinga av verksemda
 • gjere greie for ulike typar lønn og berekne lønnskostnader
 • forstå og presentere ein enkel rekneskap, setje opp eit likviditets- og resultatbudsjett og kommentere avvik mellom budsjett og rekneskap
 • vurdere inntektsgrunnlaget til ei verksemd og kva faktorar som påverkar lønnsemd og berekraft
 • planleggje, gjennomføre, dokumentere og vurdere eit lokalt arrangement med omsyn til lønnsemd og berekraftig utvikling
 • reflektere over kva faktorar som påverkar arbeidsmiljøet i ei verksemd, og drøfte ulike tiltak som kan betre det
 • gjere greie for ulike administrative rutinar og vurdere tiltak som kan betre rutinane
 • gjere greie for ulike system for å handtere, stille saman og finne att dokument, og bruke eigna verktøy for dette
 • utforske og drøfte korleis verksemder profilerer seg i ulike medium
 • utarbeide innhald til ulike planar, rapportar og dokument og tilpasse innhaldet til ulike mottakarar
 • beskrive ulike typar svinn, reflektere over konsekvensane av svinn og foreslå tiltak for å førebyggje svinn
 • koordinere og hjelpe til i saksbehandling og ulike administrative prosessar
 • drøfte kva krav og forventningar som blir stilte til eit likeverdig og inkluderande yrkesfellesskap, og beskrive kva plikter og rettar arbeidsgivaren og arbeidstakaren har i arbeidslivet
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse. Elevane viser og utviklar kompetanse i programfaget administrasjon og berekraftig drift når dei bruker kunnskapar, ferdigheiter og kritisk tenking til å løyse arbeidsoppgåver i programfaget.Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom varierte og praksisnære arbeidsoppgåver. Læraren kan gi arbeidsoppgåver som dekkjer fleire av eller alle programfaga. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i programfaget administrasjon og berekraftig drift. Elevane skal få høve til å uttrykkje kva dei opplever at dei meistrar, og reflektere over eiga fagleg utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i programfaget.

Kompetansemål og vurdering kommunikasjon og yrkesutøving (140 årstimar)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 • utforske kva yrkesetikk og verksemdskultur har å seie i utvalde bransjar innanfor administrasjon, service og sikkerheit
 • reflektere over forventningar til tilsette i sikkerheits-, administrasjons- og servicestilingar
 • utforske korleis kultur, verdiar og haldningar påverkar kommunikasjon mellom menneske, og reflektere over korleis ein kan ta omsyn til dette i ulike arbeidssituasjonar
 • gjere greie for servicerolla og utforske korleis utøvinga av servicerolla må tilpassast ulike mottakarar i ulike situasjonar, og korleis måten rolla blir utøvd på, kan påverke omdømmet til verksemder
 • møte behov på ein profesjonell og sjølvstendig måte og utvikle løysingar som dekkjer behova
 • reflektere over etiske dilemma som kan oppstå i ein arbeidssituasjon, og foreslå moglege løysingar og førebyggjande tiltak
 • presentere samanhengen mellom ekstern, intern og interaktiv marknadsføring og forstå servicemedarbeidaren si rolle i dette
 • utarbeide og presentere informasjon tilpassa ulike målgrupper og bruke eigna kommunikasjonsverktøy
 • utforske tiltak som kan førebyggje konflikt, og bruke ulike metodar for konflikthandtering
 • utforske og gjere greie for aktuelle lover som regulerer yrkesutøvinga
 • drøfte og forstå korleis verdiane og spelereglane i demokratiet regulerer yrkesutøvinga i sikkerheitsarbeidet og i administrativt arbeid
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse. Elevane viser og utviklar kompetanse i programfaget kommunikasjon og yrkesutøving når dei bruker kunnskapar, ferdigheiter og kritisk tenking til å løyse arbeidsoppgåver i programfaget.Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom varierte arbeidsoppgåver. Læraren kan gi arbeidsoppgåver som dekkjer fleire av eller alle programfaga. Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i programfaget kommunikasjon og yrkesutøving. Elevane skal få høve til å uttrykkje kva dei opplever at dei meistrar, og reflektere over eiga fagleg utvikling. Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i programfaget.

Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever Sikkerheit, administrasjon og berekraftig drift og kommunikasjon og yrkesutøving: Eleven skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen der dei felles programfaga inngår. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Eksamen skal ha førebuingsdel.

Eksamen for privatistar Sikkerheit: Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Fylkeskommunen avgjer om privatistar skal få førebuingsdel ved lokalt gitt eksamen. Administrasjon og berekraftig drift: Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Fylkeskommunen avgjer om privatistar skal få førebuingsdel ved lokalt gitt eksamen. Kommunikasjon og yrkesutøving: Privatisten skal opp til ein skriftleg eksamen i programfaget. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Fylkeskommunen avgjer om privatistar skal få førebuingsdel ved lokalt gitt eksamen. Sikkerheit, administrasjon og berekraftig drift og kommunikasjon og yrkesutøving: Privatisten skal opp til ein tverrfagleg praktisk eksamen i desse felles programfaga. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt. Fylkeskommunen avgjer om privatistar skal få førebuingsdel ved lokalt gitt eksamen.


Administrasjon og bærekraftig drift (Vg2)


Kommunikasjon og yrkesutøvelse (Vg2)


Sikkerhet (Vg2)