Realkompetansevurdering

Du har rett til å få vurdert din realkompetanse når du søker videregående opplæring med voksenrett. Realkompetanse er den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom formell opplæring og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring o.l. Målet er at opplæringstilbudet skal bli tilpasset ditt behov.

  • Realkompetanse skal vurderes ut fra aktuelle læreplaner for fag, som kan være både fellesfag og programfag.
  • Hvis realkompetansen er likeverdig med kompetanse som oppnås gjennom formell opplæring, skal den bli godkjent. Du kan få godkjent hele eller deler av faget.
  • Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med bestått i faget.
  • Godkjent realkompetanse skal dokumenteres med kompetansebevis, eventuelt med vitnemål.
  • Du kan ikke få realkompetansevurdering som sluttvurdering i fag fra læreplaner for Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Er du voksen uten rett til videregående opplæring, har du krav på å få vurdert din realkompetanse dersom du blir henvist til fylkeskommunen av kommunen eller Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Fylkeskommunen kan også realkompetansevurdere andre voksne, men kan da ta seg betalt for tjenesten.

Klage på realkompetansevurdering

Du har rett til å klage på at din realkompetanse ikke godkjennes. Klagen skal sendes den instansen som har vurdert realkompetansen. Ved klage på realkompetansevurdering følges reglene i forvaltningslovens kapittel 6 bortsett fra når det gjelder klageinstansens kompetanse.

Klagefristen er 3 uker.

Informasjon fra Nordland

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er all den kunnskap du har skaffet deg gjennom betalt eller ubetalt arbeid, kurs, skole, fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. Dokumentert realkompetanse kan gi deg utdanning på kortere tid, og den styrker dine muligheter for å få arbeid eller nye arbeidsoppgaver.

Hvordan få papirer på det du kan?

Å dokumentere realkompetanse er frivillig. Dokumentasjonen skal vise hva du kan, og du kan selv bestemme hva den skal brukes til.

Realkompetanse kan gi deg grunnlag for inntak til videregående opplæring. Ved å få vurdert og verdsatt realkompetansen din kan du få et tilpasset opplæringsløp slik at du slipper å ta opplæring i det du allerede kan. Du vil kunne ta opplæringen på kortere tid.

Hvordan får du utført en realkompetansevurdering?

Du kan benytte samme søknad som til videregående opplæring for voksne. Under Hvordan søker du voksenopplæring? kan du lese om hvordan du søker realkompetansevurdering. Din realkompetanse blir verdsatt ut fra det du kan dokumentere av attester, gjennom samtaler og intervju og noen ganger ved at du får vise din yrkesutøvelse i praksis.