Læreplan for musikk

Læreplanen er hentet fra www.udir.no/lk20/MDD05-02
Fagets relevans og sentrale verdier

Faget musikk handler om å utvikle utøvende og skapende ferdigheter innenfor spill på instrumenter og sang. Faget skal bidra til at elevene får erfaring med å forme og forstå et mangfold av musikalske uttrykk og uttrykksformer. Ved å gi elevene kreativ, kulturell og estetisk kompetanse ruster faget elevene til å delta aktivt i ulike sosiale fellesskap. Faget forbereder elevene til utøvende og skapende virksomhet innenfor kunst-, kultur- og musikklivet.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Musikk skal bidra til å styrke elevenes identitet og musikkulturelle forankring gjennom at de får utøve musikk og utforske sjangre og uttrykksformer. Dette inkluderer norsk folkemusikk, samisk musikkultur og andre minoriteters musikkuttrykk, som inngår i vår felles levende kultur og tradisjon. Faget skal også bidra til å utvikle elevenes musikalske skaperglede, engasjement og kreativitet.


Kjerneelementer

Instrumentutøving
Kjerneelementet instrumentutøving handler om å utvikle og kombinere håndverksmessige, uttrykksmessige og kreative ferdigheter i framføring og formidling av musikk. Instrumentutøving innebærer sang eller spill på et valgt fordypningsinstrument og mulighet til å velge sjangerfordypning. Instrumentutøving handler om å utforske, improvisere og innstudere repertoar ved hjelp av gehør og notasjon. Kjerneelementet omfatter også å arbeide med bruksinstrumenter. Bruksinstrumenter er i denne sammenhengen sang og tangentinstrument, men andre instrumenter for elever som har sang eller tangentinstrument som fordypningsinstrument. Tangentinstrumentet er et viktig verktøy i arbeid med musikkteori, og sang er et verktøy for å utvikle trygghet på egen stemme, gehør og kroppsliggjøring av musikk.

Øving
Kjerneelementet øving handler om å kunne arbeide selvstendig og langsiktig med musikalske læringsprosesser. Det betyr å utvikle bevissthet om det å sette seg hensiktsmessige mål, å planlegge, strukturere og gjennomføre øvingsøkter, og å ta i bruk og vurdere øvingsstrategier. Gjennom arbeid med øving får elevene et grunnlag for å oppleve motivasjon og føle eierskap til egne utviklingsprosesser.

Samspill
Kjerneelementet samspill handler om at elevene skal delta i instrumental- og vokalensembler med vekt på fordypningsinstrument. Det omfatter felles øvingsprosesser og deltakelse i konserter og andre utøvende sammenhenger. Framføring og formidling er derfor viktige aspekter ved kjerneelementet. Ferdigheter i samspill er en kilde til felles opplevelser og erfaringer, og er viktige for opplevelse av personlig mestring. Aktiv lytting og musikalsk interaksjon i arbeid med relevant repertoar og improvisasjon danner grunnlag for å ta musikalske valg og koordinere seg i et felles lydbilde.


Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring
I musikk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene økt forståelse av eget og andres følelsesliv, og slik legge til rette for at de kan oppleve og bidra til fellesskap. Videre handler det om å legge til rette for at elevene kan utvikle trygg identitet og kulturell tilhørighet og oppleve mestring gjennom å utøve musikk. Det legges vekt på fysisk og psykisk helse gjennom at elevene får mulighet til å tilegne seg sunne arbeidsfysiologiske vaner knyttet til utøving på fordypnings- og bruksinstrument og strategier for å håndtere nervøsitet og prestasjonspress i forberedelse til og i formidlingssituasjoner.


Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter
Muntlige ferdigheter i musikk innebærer å tilegne seg musikk via gehør og å bruke språk og stemme i formidling. Det innebærer også å beskrive og reflektere over egne og andres musikkopplevelser og læringsprosesser med bruk av fagterminologi.

Å kunne skrive
Å kunne skrive i musikk innebærer å gjengi musikk med notasjon i musikalske arbeidsprosesser, både for å bevare og kommunisere musikalske ideer og som støtte til å formidle musikk. Det innebærer også å skrive planleggingsnotater og øvingslogg.

Å kunne lese
Å kunne lese i musikk innebærer å tilegne seg musikk via notasjon og å bruke notasjon som kilde til musikalsk interpretasjon og i formidling av musikalske uttrykk. Det innebærer også å forstå og kritisk vurdere faglig informasjon i ulike typer tekster.

Å kunne regne
Å kunne regne i musikk innebærer å oppfatte, forstå og skape musikalsk mening ut fra matematiske og logiske dimensjoner ved rytmiske og tonale parametre, og å bruke denne forståelsen i utøving.

Digitale ferdigheter
Digitale ferdigheter i musikk innebærer å bruke digitale ressurser i arbeid med øving, innstudering og formidling. Videre innebærer det å vise god digital dømmekraft når det gjelder bruk av åndsverk, og å forholde seg etisk til opphavsrett og personvern i musikalsk arbeid.


Kompetansemål og vurdering

Kompetansemål og vurdering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
  • øve inn, framføre og formidle musikk etter gehør og notasjon
  • vise instrumentaltekniske ferdigheter i utøving på fordypnings- og bruksinstrument
  • utvikle øvingsplaner og reflektere over sammenhengen mellom øving og utøvende utvikling
  • bruke relevante arbeidsfysiologiske prinsipper og mentale strategier i øving, framføring og formidling
  • utforske musikalske uttrykk og virkemidler i interpretasjon og improvisasjon, og reflektere over egne musikalske valg i utøvende og skapende prosesser
  • samarbeide og ta aktivt ansvar i ensembler ved å gi og ta imot innspill og ved å forme felles uttrykk i utøvende og skapende prosesser
  • framføre innøvd repertoar og improvisert materiale på konserter, individuelt og i ensembler
  • bruke musikkteoretisk forståelse i innstudering, interpretasjon og improvisasjon på fordypningsinstrument og bruksinstrument
  • bruke relevant programvare og andre digitale ressurser i arbeid med innstudering, øving og formidling
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i musikk. Elevene viser og utvikler kompetanse i musikk når de skaper, utøver og formidler musikk gjennom spill og sang. De viser og utvikler også kompetanse når de bruker musikkteoretisk kunnskap og reflekterer over ulike musikalske uttrykk for å utvikle egne personlige uttrykk. Videre viser og utvikler de kompetanse når de arbeider med faget individuelt og i samarbeid med andre i øving, i arbeid med improvisasjon og i bruk av digitale ressurser.Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst ved at elevene får utforske og utvikle musikalske og utøvende ferdigheter. Læreren skal være i dialog med elevene om utviklingen deres i arbeid med innstudering av repertoar og teknikkutvikling, og elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle utøvende og skapende kompetanse i faget.

Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Musikk: Eleven skal ha én standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Musikk: Eleven kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen skal ha forberedelsesdel.

Eksamen for privatister

Musikk: Privatisten skal opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Fylkeskommunen avgjør om privatister skal få forberedelsedel ved lokalt gitt eksamen.