Læreplan for fremmedspråk

Læreplanen er hentet fra www.udir.no/lk20/fsp01-02
Fagets relevans og sentrale verdier

Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å fremme elevenes personlige utvikling og legge til rette for at de kan samhandle med og oppleve glede i møte med andre mennesker og kulturer. I en globalisert verden har vi behov for å kommunisere på flere språk. Formell og uformell kommunikasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt krever språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer og levesett. Dette gjelder ikke minst i studier og i arbeidslivet. Faget kan bidra til å utvikle elevenes interkulturelle forståelse.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Kunnskap om et samfunns språklige og kulturelle mangfold gir verdifull innsikt i egen og andres bakgrunn. Faget skal bidra til at elevene får kjennskap til ulike identiteter, tenkemåter og verdier, uttrykksformer, tradisjoner og samfunnsforhold i områdene der språket snakkes. Dette innebærer at elevene utvikler toleranse, og forståelse av at vår oppfatning av verden er kulturavhengig. Det å lære et nytt språk, kunne kommunisere med andre og gjøre erfaringer fra kulturmøter, åpner for flere måter å tolke verden på. En sentral del av språklæring er også å utforske og tenke kritisk over bruk av kilder, hjelpemidler og læringsstrategier. Faget skal bidra til å gi elevene en forståelse av språklig og kulturelt mangfold. Gjennom faget skal elevene få erfare at flerspråklighet er en ressurs både i skolen og ellers i samfunnet.


Kjerneelementer

Kommunikasjon
Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Å lære fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Elevene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kommunisere hensiktsmessig både muntlig og skriftlig. Språket skal tas i bruk fra første stund både uten og med bruk av ulike medier og verktøy.

Interkulturell kompetanse
Kunnskap om og en utforskende tilnærming til andre språk, kulturer, levesett og tenkemåter åpner for nye perspektiver på verden og oss selv. Interkulturell kompetanse innebærer å utvikle nysgjerrighet på, innsikt i og forståelse av kulturelt og språklig mangfold, både lokalt og globalt, for å samhandle med andre.

Språklæring og flerspråklighet
Kunnskap om språk og utforsking av egen språklæring gjør elevene bedre i stand til å lære og forstå språk i et livslangt perspektiv. I møte med faget fremmedspråk er elevene allerede flerspråklige og har omfattende språklæringserfaring fra ulike kontekster. Ved at elevene overfører språkkunnskaper og språklæringserfaringer fra andre språk de kan og kjenner til, blir læringen mer effektiv og meningsfull.

Språk og teknologi
Å utforske og utnytte faglig relevant språkteknologi og nye medier gir utvidede muligheter for kreativ og kritisk læring, bruk og forståelse av språk, kommunikasjon og interkulturell kompetanse.


Tverrfaglige temaer

Demokrati og medborgerskap
I fremmedspråk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal øve opp evnen til å tenke kritisk, og at de skal lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenigheter. Dette kan åpne for flere måter å tolke verden på, bidra til å skape nysgjerrighet og engasjement og medvirke til å forebygge fordommer.


Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter
Muntlige ferdigheter i fremmedspråk er å skape mening gjennom å lytte, snakke og samtale i ulike kommunikasjonssituasjoner. Utviklingen av muntlige ferdigheter i fremmedspråk går fra å bruke ferdighetene i dagligdagse sammenhenger til å bruke dem i stadig mer komplekse situasjoner. Dette innebærer å ta i bruk et gradvis bredere ordforråd og flere språklige strukturer.

Å kunne skrive
Å kunne skrive i fremmedspråk er å skape ulike typer tekster som kommuniserer et innhold. Utviklingen av skriveferdigheter i fremmedspråk går fra å skrive enkle tekster om dagligdagse emner til å produsere stadig mer komplekse tekster om faglige emner. Dette innebærer også å tilegne seg et gradvis bredere ordforråd, å ta i bruk flere språklige strukturer, og å bruke hjelpemidler på en hensiktsmessig måte.

Å kunne lese
Å kunne lese i fremmedspråk er å forstå innholdet i ulike typer tekster, både på papir og digitalt. Utviklingen av leseferdigheter i fremmedspråk går fra å forstå hovedinnhold i enklere tekster til å forstå stadig mer innhold i komplekse tekster i ulike sjangre. Dette innebærer å forstå stadig flere ord, uttrykk og språklige strukturer, og å bruke strategier, hjelpemidler og kilder på en hensiktsmessig måte slik at det å lese bidrar til språklæring og interkulturell kompetanse.

Digitale ferdigheter
Digitale ferdigheter i fremmedspråk er å bruke digitale ressurser og medier til å utvide læringsarenaen og tilføre læringsprosessen verdifulle dimensjoner. Utviklingen av digitale ferdigheter i fremmedspråk går fra å bruke disse ressursene til språklæring og møte med autentisk språk, til i økende grad å bruke dem selvstendig for å kommunisere muntlig og skriftlig, innhente kunnskap, utforske kultur og geografi og lage sammensatte produkter. Dette innebærer å utvikle en bevisst og kritisk holdning til bruk av digitale kilder, å vise dømmekraft i bruk av digitale medier og ressurser, og å følge regler for digital samhandling og personvern.


Kompetansemål og vurdering

Kompetansemål og vurdering nivå I

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 • lytte til og forstå enkel og tydelig tale om personlige og dagligdagse emner
 • delta i enkle samtaler i dagligdagse situasjoner om aktiviteter og kjente emner
 • muntlig fortelle om dagligliv og opplevelser og uttrykke meninger, også spontant
 • lese og forstå tilpassede og enklere autentiske tekster om personlige og dagligdagse emner
 • skrive enkle tekster om dagligliv og opplevelser som forteller, beskriver og informerer, med og uten hjelpemidler
 • bruke enkle språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
 • bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen
 • utforske og beskrive levemåter, tradisjoner og geografi i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn
 • utforske og beskrive kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gi uttrykk for egne opplevelser
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i fremmedspråk på nivå I når de forstår og bruker språket muntlig og skriftlig i dagligdags kommunikasjon om kjente og personlige emner, med og uten hjelpemidler. De viser og utvikler også kompetanse når de får anledning til å beskrive og reflektere over språket og over samfunnet og kulturen der språket snakkes, hvis nødvendig også på norsk. Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å ta i bruk varierte strategier og læringsressurser for å utvikle elevenes leseferdigheter og muntlige og skriftlige ferdigheter. Elevene skal få oppleve at det å prøve seg fram alene og sammen med andre er en del av det å lære et språk. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i fremmedspråk. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og hva de får til bedre enn tidligere. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i å forstå og gjøre seg forstått på fremmedspråket, muntlig og skriftlig.

Kompetansemål og vurdering nivå II

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 • lytte til og forstå tydelig tale om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker
 • samtale i en rekke dagligdagse situasjoner om kjente og faglig relevante emner
 • muntlig forklare faglig relevante emner, skildre opplevelser, hendelser og planer, og begrunne meninger, også spontant
 • lese og forstå ulike typer tekster, også autentiske, om personlige og faglig relevante emner og aktuelle saker
 • skrive ulike teksttyper om personlige og faglig relevante emner, og uttrykke og begrunne egne meninger, med og uten hjelpemidler
 • bruke grunnleggende språklige strukturer, regler for uttale og rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å kommunisere på en situasjonstilpasset måte
 • bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategier, digitale ressurser og erfaringer fra tidligere språklæring i læringsprosessen
 • utforske og gjøre rede for mangfold, samfunnsforhold og historiske hendelser i områder der språket snakkes, og se sammenhenger med egen bakgrunn
 • utforske og presentere kunstneriske og kulturelle uttrykk fra områder der språket snakkes, og gjøre rede for egne opplevelser
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i fremmedspråk på nivå II når de forstår og bruker språket muntlig og skriftlig i dagligdagse situasjoner og i kommunikasjon om faglig relevante emner, med og uten hjelpemidler. De viser og utvikler også kompetanse når de får anledning til å beskrive og reflektere over språket, samfunnet og kulturen der språket snakkes. Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom å ta i bruk varierte strategier og læringsressurser. Læreren skal legge til rette for at elevene kan utvikle leseferdigheter og muntlige og skriftlige ferdigheter gjennom å være kreative og prøve seg fram, alene og sammen med andre. Elevene skal få oppleve at det å prøve seg fram er en del av det å lære et språk. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i fremmedspråk. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i å forstå og gjøre seg forstått på fremmedspråket i kjente og ukjente kommunikasjonssituasjoner, muntlig og skriftlig.

Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Etter Vg2/Vg3: Eleven skal ha én standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Etter Vg2/Vg3: Eleven kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen bli utarbeidet og sensurert sentralt. Eleven kan også trekkes ut til muntlig eksamen med forberedelsesdel. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Etter Etter Vg2/Vg3: Privatisten skal opp til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Privatisten skal også opp til muntlig eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Fylkeskommunen avgjør om privatister skal få forberedelsesdel ved lokalt gitt eksamen.


Fremmedspråk nivå I (Vg1/Vg2)

Timer 225

Skoler som tilbyr fremmedspråk nivå I

Fransk nivå I

Skolene tar forbehold om at fag settes i gang. Faget kan velges hvis det passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål.

Nordland
Offentlig
Polarsirkelen videregående skole Sortland videregående skole

Finsk nivå I

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Italiensk nivå I

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Japansk nivå I

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Lulesamisk nivå I

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Nordsamisk nivå I

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Russisk nivå I

Skolene tar forbehold om at fag settes i gang. Faget kan velges hvis det passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål.

Nordland
Offentlig
Hadsel videregående skole

Spansk nivå I

Skolene tar forbehold om at fag settes i gang. Faget kan velges hvis det passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål.

Nordland
Offentlig
Bodø videregående skole Hadsel videregående skole Polarsirkelen videregående skole Sandnessjøen videregående skole Sortland videregående skole
Privatskoler
Kristen videregående skole Nordland

Sørsamisk nivå I

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Tysk nivå I

Skolene tar forbehold om at fag settes i gang. Faget kan velges hvis det passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål.

Nordland
Offentlig
Bodø videregående skole Hadsel videregående skole Polarsirkelen videregående skole Sandnessjøen videregående skole Sortland videregående skole

Tegnspråk nivå I

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Kinesisk nivå I

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Koreansk nivå I

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Arabisk nivå I

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette


Fremmedspråk nivå II (Vg1/Vg2)

Timer 225

Skoler som tilbyr fremmedspråk nivå II

Fransk nivå I+II

Skolene tar forbehold om at fag settes i gang. Faget kan velges hvis det passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål.

Nordland
Offentlig
Polarsirkelen videregående skole Saltdal videregående skole Sortland videregående skole

Fransk nivå II

Skolene tar forbehold om at fag settes i gang. Faget kan velges hvis det passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål.

Nordland
Offentlig
Bodø videregående skole Polarsirkelen videregående skole

Finsk nivå I+II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Finsk nivå II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Italiensk nivå II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Italiensk nivå I+II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Japansk nivå II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Japansk nivå I+II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Lulesamisk nivå II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Lulesamisk nivå I+II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Nordsamisk nivå II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Nordsamisk nivå I+II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Russisk nivå II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Russisk nivå I+II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Spansk nivå II

Skolene tar forbehold om at fag settes i gang. Faget kan velges hvis det passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål.

Nordland
Offentlig
Bodø videregående skole Polarsirkelen videregående skole Sandnessjøen videregående skole Sortland videregående skole
Privatskoler
Kristen videregående skole Nordland

Spansk nivå I+II

Skolene tar forbehold om at fag settes i gang. Faget kan velges hvis det passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål.

Nordland
Offentlig
Bodø videregående skole Hadsel videregående skole Polarsirkelen videregående skole Sandnessjøen videregående skole Sortland videregående skole
Privatskoler
Kristen videregående skole Nordland

Sørsamisk nivå II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Sørsamisk nivå I+II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Tysk nivå II

Skolene tar forbehold om at fag settes i gang. Faget kan velges hvis det passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål.

Nordland
Offentlig
Bodø videregående skole Polarsirkelen videregående skole Saltdal videregående skole Sandnessjøen videregående skole Sortland videregående skole

Tysk nivå I+II

Skolene tar forbehold om at fag settes i gang. Faget kan velges hvis det passer inn i timeplanen og hvis kombinasjonen av fag oppfyller kravene til vitnemål.

Nordland
Offentlig
Bodø videregående skole Hadsel videregående skole Polarsirkelen videregående skole Sandnessjøen videregående skole Sortland videregående skole

Tegnspråk nivå II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Tegnspråk nivå I+II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Kinesisk nivå II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Kinesisk nivå I+II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Koreansk nivå II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Koreansk nivå I+II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Arabisk nivå II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette

Arabisk nivå I+II

Ingen opplysninger om skoler som tilbyr dette