Læreplan for danseteknikker

Læreplanen er hentet fra www.udir.no/lk20/MDD04-02
Fagets relevans og sentrale verdier

Danseteknikker handler om å utvikle ferdigheter i ulike dansesjangre, forståelse av grunnleggende tekniske prinsipper innenfor dans og forståelse av dans som estetisk uttrykk. Ved å la elevene ta del i kroppslig læring og scenisk formidling utvikler faget elevenes kroppsbevissthet og deres evne til tilstedeværelse. Faget gir også elevene mulighet til å uttrykke seg og til å utforske dans gjennom øving, improvisasjon, samhandling og refleksjon. Faget skal bidra til å gi elevene fysisk, kommunikativ og estetisk kompetanse som er en ressurs for samfunnet og for arbeidslivet.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Danseteknikker skal bidra til sosial læring og identitetsutvikling gjennom å gi elevene mulighet til å utvikle forståelse av og toleranse for seg selv og andre. Gjennom faget får elevene mulighet til å tilegne seg erfaringsbasert kunnskap som kan stimulere til refleksjon omkring egen læring i danseteknikker. Faget skal bidra til å skape respekt for mangfold gjennom at elevene blir kjent med ulike uttrykk i dansekunst, og gjennom at de får oppleve dans i ulike sammenhenger.


Kjerneelementer

Danseutøvelse
Kjerneelementet danseutøvelse handler om praktisk arbeid med dansetekniske ferdigheter, øving og formidling i ulike danseteknikker. Videre handler danseutøvelse om dynamikk, frasering og rytme. Improvisasjon i danseutøvelse er en metode for å tilegne seg praktisk kunnskap om bevegelsesprinsipper og egne bevegelsesmuligheter på tvers av sjangre og kulturer.

Teknikkforståelse
Kjerneelementet teknikkforståelse handler om å utvikle forståelse av hvordan tekniske ferdigheter kan utforskes og tilpasses i egen kropp og avhengig av dansesjanger. Teknikkforståelse handler også om å identifisere egne utviklingsområder, sette seg konkrete mål, strukturere eget arbeid og forstå arbeidsetikk. Elevene skal utvikle sin teknikkforståelse i danseteknikker gjennom å reflektere over kroppslig læring med egne ord og fagbegreper.

Sceniske visninger
Kjerneelementet sceniske visninger handler om å delta i dans i ulike forestillingssituasjoner, med vekt på formidling og tilstedeværelse. Sceniske visninger handler også om å oppleve, reflektere over og diskutere dansekunst. Gjennom arbeid med sceniske visninger får elevene mulighet til å utvikle forståelse av samhandling på tvers av uttrykk, kunstneriske ideer og meninger.


Tverrfaglige temaer

Folkehelse og livsmestring
I danseteknikker handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal øve på å uttrykke seg gjennom dans og utforske sin egen danseriske identitet. Dessuten handler det om at elevene skal oppleve danseglede. Gjennom arbeid med faget får elevene et grunnlag for å utvikle et positivt selvbilde, utvide egne handlingsmuligheter i dans, lære å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser. Faget skal gi elevene kompetanse som gjør dem i stand til å håndtere tanker og følelser knyttet til egen utvikling i dans.


Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter
Muntlige ferdigheter i danseteknikker innebærer å kommunisere muntlig med medelever og lærere. Videre innebærer det å bruke egne ord og relevant fagterminologi for å diskutere egne opplevelser og erfaringer og egen utvikling i dans.

Å kunne lese
Å kunne lese i danseteknikker handler om å lese fagtekster om danseteknikk som supplerer og fordyper den erfaringsbaserte kunnskapen. Å lese i faget handler videre om å oppleve dansekunst.

Digitale ferdigheter
Digitale ferdigheter i danseteknikker innebærer å bruke digitale verktøy i øving, utforsking og dokumentasjon av dans. Det innebærer også å forholde seg kritisk og etisk til bruk av sosiale medier og å ha kjennskap til opphavsrett.


Kompetansemål og vurdering

Kompetansemål og vurdering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
  • utøve dansetekniske ferdigheter i ulike dansesjangre
  • utforske egne bevegelsesmuligheter i danseteknikk gjennom improvisasjon
  • formidle dans med oppmerksomhet, konsentrasjon og fokus i sceniske visninger
  • utforske egen danseriske identitet og uttrykke seg om og i dans
  • samhandle i danserisk arbeid ved å gi innspill og ta imot innspill fra andre, reflektere over egne grenser og samarbeide om sceniske visninger
  • identifisere og beskrive egne utviklingsområder og reflektere over egen kroppslig læring i dans
  • sette seg konkrete mål, øve og reflektere over arbeidsetikk i danseriske arbeidsprosesser
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i danseteknikker. Elevene viser og utvikler kompetanse i faget når de utforsker egne bevegelsesmuligheter, forstår dansetekniske prinsipper og identifiserer og beskriver egne utviklingsområder. De viser og utvikler også kompetanse i faget når de bruker dansetekniske ferdigheter til å uttrykke nyanser og dynamikk. Videre viser og utvikler elevene kompetanse i faget når de samhandler med andre i kunstneriske prosesser og formidler dans med tilstedeværelse i ulike visningssituasjoner. De viser og utvikler også kompetanse når de bruker fagterminologi i refleksjon over egen kroppslig læring og arbeidsetikk i dans. Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst ved å gi elevene mulighet til å utforske egne bevegelsesmuligheter og dansetekniske prinsipper fra flere ulike dansesjangre, til å samhandle med andre i kunstneriske prosesser og til å formidle dans i ulike visningssituasjoner. Læreren skal være i dialog med elevene om utviklingen deres i danseteknikker, og elevene skal få mulighet til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, skal de få mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere over egen faglig utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring slik at elevene kan bruke veiledningen for å identifisere egne utviklingsområder, utvikle teknisk kompetanse i flere dansesjangre og formidle dans med tilstedeværelse.

Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Danseteknikker: Eleven skal ha én standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Danseteknikker: Eleven skal ikke opp til eksamen.

Eksamen for privatister

Danseteknikker: Privatisten skal opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Fylkeskommunen avgjør om privatister skal få forberedelsedel ved lokalt gitt eksamen.