Lærekandidat

Lærekandidatordningen kan være et alternativ for deg som tror det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Som lærekandidat tar du sikte på å mestre et begrenset antall kompetansemål.
 • Opplæringskontrakt
  Lærekandidater inngår en opplæringskontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret ved læreforholdets begynnelse. Samme regler gjelder for en opplæringskontrakt som for en lærekontrakt.
 • Kompetanseprøve
  Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Du skal da prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din. Ved kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

Søknad og formidling

Fylkeskommunen fastlegger et opplæringsløp som er tilpasset den enkelte lærekandidat. Dette krever en del forarbeid. Derfor bør du ta kontakt med rådgiveren på skolen din dersom du ønsker opplæringskontrakt med en bedrift. Rådgiveren kan gi deg nærmere opplysninger og hjelpe deg med søknad om læreplass som lærekandidat. Søknadsfristen er 1. februar.

Lærekandidatens rettigheter og plikter

Lærekandidater har tilsvarende rettigheter og plikter som lærlinger, se Lærlingens rettigheter og plikter. Følgende gjelder lærekandidater:

 • Læreplanen erstattes med den individuelle opplæringsplanen
 • Fag-/svenneprøven erstattes med kompetanseprøven
 • Lærekontrakten erstattes med opplæringskontrakten

Spesialundervisning

Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Hvis det er behov for det, kan opplæringstiden utvides med inntil to år. Behovet for spesialundervisning og eventuelt utvidet opplæringstid må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen. 

Informasjon fra NordlandLærekandidatordningen i Nordland 

Lærekandidatordningen er en god opplæringsmodell for søkere som har kompetanse på et lavere nivå enn fagbrev/svennebrev som mål. Dette innebærer at opplæringen omfatter deler av læreplanen i faget. Intensjonen er at den enkelte skal kvalifisere seg til en meningsfull jobb, og dermed kunne finne seg til rette i arbeidslivet. Normalt skal samme modell følges som i lærlingordningen, med to år i skole og to år i bedrift. Ordningen åpner i tillegg for at lærekandidater underveis kan endre status til lærling. Lærekandidater som har spesielle behov for tilrettelegging, kan ha rett til spesialundervisning. Søknad med sakkyndig vurdering fra PPT er nødvendig.

Som lærekandidat inngår du opplæringskontrakt. Opplæringen avsluttes normalt med en praktisk prøve som kalles kompetanseprøve. Etter endt opplæringstid får du utstedt kompetansebevis som dokumentasjon på både opplæringen du har gjennomført og kompetanseprøven du har avlagt.

Som lærekandidat skal du:

 • ha opplæring etter en individuell lærekandidatplan
 • få underveisvurdering på lik linje med lærlinger
 • settes i stand til å mestre opplæringssituasjonen
 • oppnå så høy kompetanse som mulig
 • bli best mulig kvalifisert for arbeidslivet

For å søke læreplass som lærekandidat, må du søke på http://www.vigo.no/. I tillegg må du fylle ut et vedleggsskjema i samarbeid med skolen.  På http://www.vigo.no/ må du huske å krysse av for at du søker læreplass som lærekandidat. Selv om du har fått forhåndsavtale om læreplass i eget eller i et annet fylke, må du søke elektronisk. Navnet på lærebedriften må da påføres søknaden.

Husk søknadsfrist 1. februar.

 

Les mer på nettsiden til Nordland fylkeskommune