Inntak etter individuell behandlingBestemmelsene om inntak etter individuell behandling finnes i kapittel 6 i forskrift til opplæringsloven

Inntak til Vg1

Du skal ikke tas inn etter poeng, men etter en individuell behandling hvis du

 • har rett til spesialundervisning og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.
  Søknadsfrist 1. februar.
 • har hatt rett til særskilt språkopplæring og mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.
  Søknadsfrist 1. februar.
 • mangler karakter i mer enn halvparten av fagene av andre årsaker.
  Søknadsfrist 1. mars.
 • ikke har tallkarakterer eller sammenlignbart karaktergrunnlag.
  Søknadsfrist 1. mars.
 • må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner.
  Søknadsfrist 1. februar.

Tas du inn etter individuell behandling, har du ikke rett til inntak på et særskilt utdanningsprogram, men rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram.

Inntak til Vg2 og Vg3

Spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse

Du skal ikke tas inn etter poeng, men etter en individuell behandling hvis du har vedtak om spesialundervisning på foregående trinn, og på grunn av vedtaket ikke har vurdering med karakter i flere fag.

Inntaket skjer da etter en helhetlig vurdering av om det er forsvarlig ut fra dine forutsetninger at du fortsetter på neste trinn. Det skal legges vekt på både en sakkyndig vurdering og dine prioriteringer. Du tas da inn til et programområde på Vg2 eller Vg3 som bygger på utdanningsprogrammet på Vg1 eller programområdet på Vg2 som du tidligere har gjennomført.

Dette gjelder også deg som følger et planlagt løp mot grunnkompetanse.

Søknadsfrist 1. februar.

Ikke tallkarakterer eller sammenlignbart karaktergrunnlag

Du skal tas inn etter en individuell behandling og eventuelt etter uttalelse fra avgiverskolen dersom du ikke har tallkarakterer eller sammenlignbart karaktergrunnlag fra Vg1 eller Vg2.

Søknadsfrist 1. mars.

Ikke bestått ett eller flere fag på foregående trinn

Du kan bli tatt inn som fulltidselev på Vg2 eller Vg3 selv om du ikke har bestått ett eller flere fag på foregående trinn.

Fylkeskommunen må i så fall finne det forsvarlig etter en helhetlig vurdering. Det må vurderes om det er dokumentert at du har den kompetansen som etter læreplanverket er nødvendig for å følge opplæringen på neste trinn, og om du samlet sett har faglige forutsetninger for å følge opplæringen på dette nivået.

Oppfyller du ikke vilkårene for å bli tatt inn som fulltidelev, kan du søke om å bli tatt inn som deltidselev. Du vil i så fall bli tatt inn etter fulltidselever.

Søknadsfrist 1. mars.  

Andre særlige grunner

Du kan også bli tatt inn individuelt til Vg2 eller Vg3 dersom det foreligger tungtveiende grunner, og du har et spesielt behov for dette.

Søknadsfrist 1. februar. 

Informasjon fra Nordland

Inntak til individuell behandling av andre særlige (tungtveiende) grunner

Forskrift til opplæringsloven, § 6-25 og § 6-38, åpner for inntak til videregående opplæring av andre tungtveiende grunner. 

Dette er en bestemmelse som vil omfatte veldig få søkere. Tungveiende grunner kan være medisinske årsaker, barnevernstiltak, sterke sosiale utfordringer eller lignende.

Dokumentasjon skal være fra sakkyndig instans som for eksempel lege, psykolog eller barnevern, og skal beskrive hvorfor søker må behandles individiuelt i inntaket. 
 
Fylkeskommunen skal sikre at søkeren sin rett til å bli tatt inn på ett av tre valgte utdanningsprogram blir oppfylt. Alle ønskene på søknaden må være i henhold til dokumentasjon og aktuelle paragraf.
 
Søker har ikke rett til inntak på sitt første ønske eller en bestemt skole.
 
Søknad sendes inn via vigo.no innen 1. februar, og dokumentasjon må sendes til Inntakskontoret innen 1. februar. Det er viktig at dokumentasjonen sendes dit, og ikke til en av de videregående skolene. Skjema for innsending finner en på nfk.no
 
Tenker du at skolen har behov for informasjon om deg, må dokumentasjonen også leveres skole ved skolestart.