Læreplan for sveisefaget

Utgående læreplan

Formål

Sveisefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen sammenføying av metalliske materialer ved hjelp av forskjellige sveisemetoder. Arbeidet omfatter både store og små konstruksjoner, rør, deler og detaljer og utøves på mekaniske verksteder og i skips-, olje- og gassindustrien. Faget stiller store krav til materialvalg, prosesser og metoder og krever kompetanse som tilfredsstiller internasjonale standarder og krav til kvalitet og miljø.

Opplæringen skal utvikle lærlingens evne til selvstendig arbeid med sveisemetoder og teknikker i tråd med gjeldende krav til kvalitet. Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler konsentrasjonsevner, øye for detaljer og evne til kommunikasjon og samarbeid på tvers av faggrupper.

Opplæringen skal gi trening i planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av sveisearbeid i tråd med gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen forberede lærlingen til et arbeidsliv preget av skiftarbeid, krav til fleksibilitet og mobilitet. Arbeid i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er sveiser.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I sveisefaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i sveisefaget innebærer å drøfte faglige løsninger med kollegaer.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i sveisefaget innebærer å beskrive avvik, utarbeide målerapporter, dokumentasjon og sikkerhets- og reparasjonsrapporter.

Å kunne lese i sveisefaget innebærer å forstå prosedyrer, instrukser, rapporter, standarder og tegninger.

Å kunne regne i sveisefaget innebærer å beregne varmetilførsel, materialforbruk og sveisetilsett.

Å kunne bruke digitale verktøy i sveisefaget innebærer å bruke digitale måleinstrumenter og bedriftens styringssystemer.


Sveisefaget

Trinn Opplæring i bedrift / Vg3

Hovedområder

Planlegging og forberedelser

Hovedområdet omfatter planlegging og forberedelser før sveising. Det omfatter tegningsgrunnlag, WPS-sveiseprosedyre, sveiserekkefølge og valg av materialer, verktøy og utstyr. Krav til sveisesertifikat og HMS-system og myndighetskrav inngår i hovedområdet.

Målet er at eleven skal kunne:

 • planlegge arbeidsprosessen i tråd med tegningsgrunnlag, prosedyrer, arbeidstillatelsessystem og gjeldende regelverk
 • utføre sikker jobb-analyse
 • planlegge sveiserekkefølge
 • gjøre rede for krav til sveisesertifikat
 • gjøre rede for NDT-metoder og bruksområder
 • velge materialer, verktøy, utstyr og tilsatsmaterialer tilpasset arbeidsoppgaven
 • gjøre rede for bedriftens organisasjonsstruktur og egen plassering og funksjon
 • gjøre rede for faktorer som påvirker lønnsomheten
 • utføre arbeidet i tråd med styringssystemer for produksjon og kvalitet
 • vurdere økonomiske konsekvenser av metode- og materialvalg
 • drøfte og samarbeide om faglige løsninger
 • utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med gjeldende regelverk
Sveiseteknikk

Hovedområdet omfatter valg av sveisemetoder og sveising etter arbeidstegninger, prosedyrer og gjeldende standarder. Videre omfatter det måling av forvarming og mellomlagstemperatur og beregning av varmetilførsel. Feilsøking og vedlikehold inngår i hovedområdet.

Målet er at eleven skal kunne:

 • utføre arbeidet i tråd med arbeidsinstruksjoner, WPS-sveiseprosedyrer og gjeldende standarder
 • bruke automatiserte sveisemetoder etter gjeldende standard
 • gjøre rede for hvilke muligheter den aktuelle sveisemetoden har for mekanisering
 • behandle sveisetilsett i tråd med instruks fra leverandør
 • feilsøke på og vedlikeholde sveiseutstyr
 • sveise etter tegninger, sveiseprosedyrer, spesifikasjoner og instrukser
 • utføre kullbuemeisling
 • beregne og tolke parametrer for varmetilførsel
 • gjøre rede for hvilken betydning beskyttelsesgasser har for sveiseresultatet
 • gjøre rede for fordeler og ulemper ved valg av sveisemetode
 • måle forvarmings- og mellomlagstemperatur og beregne varmetilførsel
Egenkontroll og dokumentasjon

Hovedområdet omfatter kontroll av ferdig sveis, ferdigmelding og sporbarhet. NDT-metoder og rapporter inngår i hovedområdet. Ferdigstilling av produkt og dokumentasjon av utført arbeid inngår også.

Målet er at eleven skal kunne:

 • utføre visuell kontroll av sveisearbeidet
 • vurdere kvaliteten på eget arbeid i henhold til tegninger, spesifikasjoner og gjeldende standarder
 • kontrollere sporbarhet og signere for utførte sveiseoppgaver
 • rapportere avvik og foreslå korrigerende tiltak
 • dokumentere utført arbeid i tråd med gjeldende styringssystem
 • ferdigstille og rengjøre produktet for videre behandling
 • gjøre rede for ulike metoder for overflatebehandling av ferdige produkter