Læreplan for samfunnsfag

Tilbake til oversikten

www.udir.no/kl06/SAF1-03

Formål

I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståelse av og oppslutning om grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling. Faget skal stimulere til og gi erfaring med aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse.

Menneskene er preget av den kulturen de vokser opp i, og dette påvirker holdninger, kunnskaper og handlinger. En dypere forståelse av forholdet mellom det personlige livet og samfunnslivet kan bidra til å erkjenne mangfoldet i samfunnsformer og levevis. I samfunnsfaget står forståelse av likestilling og likeverd sentralt. I den sammenhengen inngår kunnskap om kultur i Sápmi/Sábme/Saepmie og situasjonen til samene som urbefolkning. Kunnskap om andre urbefolkninger og minoriteter i verden er også viktig.

Som menneske inngår vi i en historisk sammenheng, og en lang rekke historiske hendelser har påvirket utviklingen av samfunnet. I samfunnsfaget skal elevene lære om det kulturelle mangfoldet i verden i fortid og samtid, og lære seg å reflektere omkring det tradisjonelle og det moderne. Dermed skal faget bidra til bevisst identitetsdannelse og trygg forankring i eget samfunn og egen kultur for alle elever.

Som reflekterende og handlende individer og som fellesskap kan menneskene bidra til å forme seg selv, og både påvirke og bli påvirket av omgivelsene sine. Som moralsk individ er mennesket ansvarlig for handlingene sine, også for handlinger som andre har tatt initiativ til. Gjennom samfunnsfaget utvikler elevene bevissthet om hvordan de kan påvirke det lokale og globale fellesskapet og sin egen livssituasjon.

Kunnskap om samfunn og politikk har verdi i seg selv, og er samtidig en forutsetning for demokratisk deltakelse. Kunnskap om det politiske systemet i Norge og i det internasjonale samfunnet gjør at man blir bevisst på at politikk er preget av samarbeid, konflikt, påvirkning og bruk av makt i ulike former. Gjennom samfunnsfaget får elevene verktøy til å analysere og drøfte historiske og aktuelle samfunnsspørsmål, og til å identifisere og diskutere ulike maktrelasjoner.

For å oppnå bærekraftig utvikling er det nødvendig å forstå forholdet mellom naturen og de menneskeskapte omgivelsene. Samfunnsfaget skal stimulere til økt bevissthet omkring sammenhenger mellom produksjon og forbruk, og konsekvenser som ressursbruk og livsutfolding kan ha på natur, klima og en bærekraftig utvikling. Gjennom arbeid med faget vil elevene lettere forstå verdien av og utfordringer knyttet til teknologi og entreprenørskap, og de vil utvikle kunnskap om arbeidsliv og global, nasjonal og personlig økonomi.

Samfunnsfaget er delt inn i hovedområder som utgjør en helhet. Faget skal fremme evnen til å diskutere, resonnere og løse problemer i samfunnet ved å påvirke lysten og evnen til å søke kunnskap om samfunn og kulturer. Gjennom kunnskap om samfunnet omkring seg blir elevene undrende og nysgjerrige og stimulert til refleksjon og skapende arbeid. Slik kan den enkelte forstå seg selv og andre bedre, mestre og påvirke verden vi lever i, og bli motivert til ny innsikt og livslang læring.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de er en del av fagkompetansen og bidrar til å utvikle den. I samfunnsfag forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i samfunnsfag innebærer å kunne forstå, beskrive, sammenligne og analysere kilder og problemstillinger ved å bruke fakta, teorier, definisjoner og fagbegreper i innlegg, presentasjoner og meningsytringer. Muntlige ferdigheter handler også om å lytte til, vurdere, gi respons på og videreutvikle innspill fra andre. Utviklingen av muntlige ferdigheter i samfunnsfag går fra å lytte til og uttrykke meninger i enkle muntlige tekster til å ytre seg med grunngitte synsmåter og lytte til andre med faglig trygghet. Muntlige ferdigheter i samfunnsfag oppøves i en prosess som begynner med refererende ytringer, ofte av personlig karakter, og utvikles til fagrelevante og fagspesifikke tankerekker med økende grad av argumentasjon, drøfting og presis bruk av fagbegreper. Forståelse for ulike syn, evne til perspektivtaking og evne til å uttrykke uenighet saklig og med respekt for andre oppfatninger er også en del av muntlige ferdigheter.

Å kunne skrive i samfunnsfag innebærer å kunne uttrykke, begrunne og argumentere for standpunkter, og formidle og dele kunnskap skriftlig. Det innebærer også å sammenligne og drøfte årsaker, virkninger og sammenhenger. Videre handler det om å kunne vurdere verdier i kilder, hypoteser og modeller, og å kunne presentere resultater av samfunnsfaglige undersøkelser skriftlig. Evne til å vurdere og gjennomarbeide egne tekster er også en del av ferdighetene. Utviklingen av skriveferdighetene i samfunnsfag innebærer gradvis oppøving, fra å formulere enkle faktasetninger og konkrete spørsmål, over evne til å kunne gjengi og oppsummere tekster, til å kunne formulere problemstillinger og strukturere drøftende tekst med bruk av kildehenvisninger. Oppøving i kritisk og variert kildebruk og det å kunne trekke grunngitte konklusjoner med økende bruk av fagbegreper og stigende refleksjon omkring tema, er en sentral del av prosessen.

Å kunne lese i samfunnsfag innebærer å utforske, tolke og reflektere over faglige tekster for å forstå eget og andre samfunn og andre tider, steder og mennesker. Det innebærer også å kunne behandle og bruke informasjon fra bilder, film, tegninger, grafer, tabeller og kart, og å gjøre målrettede informasjonssøk, kritisk vurdering og bevisste valg og bortvalg av kilder. Utviklingen av leseferdighetene i samfunnsfag innebærer gradvis oppøving, fra forståelse av tekst og visuelle framstillinger, gjennom tolking og vurdering til utvikling av strategier for kritisk kunnskapstilegnelse. Lesing for å innhente informasjon og kritisk lesing av kilder begynner med å finne informasjon i enkle, tilrettelagte kilder og å vurdere om informasjonen er nyttig. Senere kommer oppøving av evnen til å gjøre egne informasjonssøk, sammenligne informasjon fra ulike kilder og kritisk vurdere deres relevans, troverdighet og formål.

Å kunne regne i samfunnsfag innebærer å kunne innhente, arbeide med og vurdere talltilfang om faglige tema, og å framstille dette i tabeller, grafer og figurer. Regning i samfunnsfag handler også om å bruke og sammenligne, analysere og presentere statistisk tallmateriale som illustrerer utvikling og variasjon. Evnen til å gjennomføre undersøkelser med telling og regning, bruke samfunnsfaglige databaser og tolke tallmateriale kritisk er sentral. Det innebærer også å bruke målestokk, regne med tid og bruke regning til å forvalte pengebruk og personlig økonomi. Regneferdighetene blir gradvis oppøvd fra å finne og mestre strategier for telling, klassifisering, bruk og framstilling av data. Videre blir evnen til å sammenfatte, sammenligne og tolke statistisk informasjon utviklet, og evnen til analyse, kritisk bruk og vurdering av data. Arbeid med data som illustrerer utvikling og variasjon ved hjelp av statistiske mål, er sentralt.

Digitale ferdigheter i samfunnsfag innebærer å kunne bruke digitale ressurser til å utforske nettsteder, søke etter informasjon, utøve kildekritikk og velge ut relevant informasjon om samfunnsfaglige tema. Ferdighetene omfatter også bruk av digitale presentasjons- og samarbeidsverktøy til å utarbeide, presentere og publisere multimediale produkter. Digitale ferdigheter vil videre si å kunne kommunisere og samarbeide digitalt om samfunnsfaglige tema, og å følge regler og normer for nettbasert kommunikasjon, medregnet personvern og opphavsrett. Utviklingen av digitale ferdigheter i samfunnsfag innebærer å lære å bruke digitale verktøy og medier for å tilegne seg faglig kunnskap, uttrykke egen kompetanse og forsterke faglige budskaper. Digitale ferdigheter i samfunnsfag blir oppøvd i en prosess som begynner med å bruke digitale verktøy til å finne og gjengi samfunnsfaglig innhold. Videre blir evnen til å bruke varierte søkestrategier utviklet, til å gjøre kritiske valg og til å uttrykke faglig refleksjon.

Samfunnsfag (Vg1 eller Vg2, fellesfag)

Timer

84

Trinn

Vg1 eller Vg2

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen.

Hovedområder

Utforskeren

Hovedområdet griper over i og inn i de andre hovedområdene i faget, og derfor skal man arbeide med kompetansemålene i utforskeren samtidig som man arbeider med mål fra andre hovedområder. Hovedområdet handler om hvordan man bygger opp samfunnsfaglig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og skapende aktiviteter. Å stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfaglig kunnskap ved å bruke kilder og kildekritikk er sentralt. Utforskeren omfatter også formidling, diskusjon og utvikling av samfunnsfaglig kunnskap og kompetanse.

Målet er at eleven skal kunne:

 • formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegreper
 • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere kildenes formål og relevanse
 • bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling
 • drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsforumer og vurdere egne forståelser i lys av andres innlegg
Individ, samfunn og kultur

Hovedområdet omfatter sosialisering, personlig økonomi, flerkulturelle samfunn, religionens rolle i kulturen, samlivsformer og kriminalitet. Det handler også om likestilling, urbefolkninger, etniske og nasjonale minoriteter, hvordan fremmedfrykt og rasisme kan motarbeides, og hvem og hva som påvirker ungdom i dag.

Målet er at eleven skal kunne:

 • definere sentrale begreper knytte til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge
 • gjøre rede for rettighetene man har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar
 • regne ut inntekter, sette opp budsjett for en husholdning og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi
 • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer
 • definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer seg over tid
 • beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over hva det vil si å være urbefolkning
 • diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer
 • drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette
Arbeids- og næringsliv

Hovedområdet handler om næringer, bedrifter, etablering, yrkesvalg og arbeidsløshet. Det dreier seg også om organisasjonene i arbeidslivet og lønnsdanning, og om arbeidslivet i dag og de prinsippene og verdiene det bygger på.

Målet er at eleven skal kunne:

 • finne informasjon om ulike yrker og diskutere muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag
 • reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø
 • gjøre rede for årsaker til arbeidsløshet og drøfte måter den kan reduseres på
 • diskutere etiske problemstillinger i arbeidslivet
 • gjøre rede for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet, og faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
 • vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift, og trekke ut hovedlinjene i en resultat- og balanseregnskap
 • drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked
Politikk og demokrati

Hovedområdet omfatter det politiske systemet på alle nivåer og velferdsstaten. Det handler om de politiske partiene og hva som kan true demokratiet. I dette hovedområdet legges det også vekt på sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter.

Målet er at eleven skal kunne:

 • utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning
 • gjøre rede for ulike utfordringer for demokratiet, blant annet representasjon fra urbefolkninger og minoriteter
 • diskutere hvordan makt og innvirkning kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold
 • diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter
 • gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge, både norske og samiske, og drøfte flertallsdemokratiet
 • analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge
 • gjøre rede for sentrale kjennetegn ved den økonomiske politikken i Norge
 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor
 • diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem
Internasjonale forhold

Hovedområdet omfatter internasjonalt samarbeid, terrorisme, konflikter, konfliktløsning og fredsarbeid. Det handler også om globalisering, fordeling av ressurser, bærekraftig utvikling og Norges rolle som internasjonal aktør.

Målet er at eleven skal kunne:

 • definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet
 • definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering
 • gjøre rede for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU
 • finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre
 • gjøre rede for ulike forklaringer på hvorfor det finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verden
 • diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme
Programområder med samfunnsfag
Fellesfag
Aktivitør (Vg2, 84 timer) Akvakultur (Vg2, 84 timer) Ambulansefag (Vg2, 84 timer) Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag (Vg2, 84 timer) Anleggsteknikk (Vg2, 84 timer) Arbeidsmaskiner (Vg2, 84 timer) Automatisering (Vg2, 84 timer) Barne- og ungdomsarbeiderfag (Vg2, 84 timer) Bilskade, lakk og karosseri (Vg2, 84 timer) Blomsterdekoratør (Vg2, 84 timer) Brønnteknikk (Vg2, 84 timer) Byggteknikk (Vg2, 84 timer) Børsemaker (Vg2, 84 timer) Båtbyggerfag (Vg2, 84 timer) Dans (Vg2, 84 timer) Data og elektronikk (Vg2, 84 timer) Design og duodji (Vg2, 84 timer) Design og gullsmedhåndverk (Vg2, 84 timer) Design og tekstil (Vg2, 84 timer) Design og trearbeid (Vg2, 84 timer) Drama (Vg2, 84 timer) Elenergi (Vg2, 84 timer) Fiske og fangst (Vg2, 84 timer) Flyfag (Vg2, 84 timer) Fotterapi og ortopediteknikk (Vg2, 84 timer) Frisør (Vg2, 84 timer) Helsearbeiderfag (Vg2, 84 timer) Helseservicefag (Vg2, 84 timer) Heste- og hovslagerfag (Vg2, 84 timer) Hudpleie (Vg2, 84 timer) Idrettsfag (Vg2, 84 timer) IKT-servicefag (Vg2, 84 timer) Industriell møbelproduksjon (Vg2, 84 timer) Industriteknologi (Vg2, 84 timer) Industritekstil og design (Vg2, 84 timer) Interiør og utstillingsdesign (Vg2, 84 timer) Kjemiprosess (Vg2, 84 timer) Kjøretøy (Vg2, 84 timer) Klima-, energi- og miljøteknikk (Vg2, 84 timer) Kokk- og servitørfag (Vg2, 84 timer) Kulde- og varmepumpeteknikk (Vg2, 84 timer) Kunst, design og arkitektur (Vg2, 84 timer) Laboratoriefag (Vg2, 84 timer) Landbruk og gartnernæring (Vg2, 84 timer) Maritim produksjonsteknikk (Vg2, 84 timer) Maritime fag (Vg2, 84 timer) Matfag (Vg2, 84 timer) Medieproduksjon (Vg2, 84 timer) Medier og kommunikasjon (Vg2, 84 timer) Musikk (Vg2, 84 timer) Overflateteknikk (Vg2, 84 timer) Pianostemming og pianoteknikk (Vg2, 84 timer) Plast og kompositt (Vg2, 84 timer) Reindrift (Vg2, 84 timer) Reiseliv (Vg2, 84 timer) Salg, service og sikkerhet (Vg2, 84 timer) Skogbruk (Vg2, 84 timer) Smed (Vg2, 84 timer) Studiespesialisering (Vg1, 84 timer) Transport og logistikk (Vg2, 84 timer) Treteknikk (Vg2, 84 timer) Ur- og instrumentmaker (Vg2, 84 timer)