Læreplan for murerfaget

Utgående læreplan

Formål

Murerfaget skal bidra til bygging av murkonstruksjoner og rehabilitering av eldre murverk. Faget skal bidra til å sikre bygninger mot vær og vind og medvirke til et godt inneklima.

Opplæringen skal bidra til kompetanse på muring av fasader, peiser og skorsteiner og flislegging. Videre skal opplæringen utvikle kompetanse innen teglsteinsmuring, blokkmuring, puss, flislegging, våtromsarbeid og skifer- og natursteinsmuring, og samtidig ivareta estetikk og kulturelle verdier.

Opplæringen skal også bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise fagets bredde som tradisjonelt håndverk. Opplæringen i faget skal ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrksetittel er murer.

Grunnleggende ferdigheter

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i murerfaget innebærer å kommunisere med ulike samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i murerfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, monteringsanvisninger, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i murerfaget innebærer å beregne areal, volum og mengder. Det innebærer også ulike former for masseberegninger, i tillegg til bruk av målestokk, måltaking og beregning av vinkler og høyder knyttet til konstruksjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i murerfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også bruk av slike verktøy til måling, beregning, bildebehandling og tegning.


Murerfaget

Trinn Opplæring i bedrift / Vg3

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet handler om teglsteinsmuring, blokkmuring, pussarbeid, flis- og natursteinsarbeider. Våtromsarbeider og ulike rehabiliteringsarbeider står sentralt. Det omfatter også tegning og arbeidsbeskrivelser og bruk av måleverktøy. Planlegging, gjennomføring og vurdering inngår også. Videre inngår bruk av preaksepterte løsninger og kvalitetssikringssystemer og fagets etiske krav. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

Målet er at eleven skal kunne:

 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere arbeidet
 • utføre teglsteinsmuring med ulike forbandtløsninger og overdekninger
 • velge egnede materialer til ulike typer arbeid
 • mure med ulike typer blokkprodukter
 • isolere, drenere og forankre murverk
 • utføre flislegging av vegger og gulv
 • utføre arbeider i våtrom og påføre smøremembraner
 • utføre skifer- og natursteinsarbeider med ulike typer festemidler
 • pusse og overflatebehandle på ulike underlag
 • mure og montere skorsteiner og ildsteder
 • rehabilitere ulike typer murverk
 • sette ut høyder og vinkler ved hjelp av relevant måleverktøy
 • velge, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr
 • utføre mottak og lagring av materialer og utstyr med henblikk på økonomi og miljø
 • bruke hensiktsmessig verneutstyr
 • montere, demontere og tilpasse stillas
 • bruke kvalitetssikringssystem og preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid
 • arbeide etter tegninger og beskrivelser
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • utføre kildesortering og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • følge fagets yrkesetiske krav
 • bruke digitale verktøy til geometriske beregninger, tegning og dokumentasjon
Bransjelære

Hovedområdet handler om bruk av materialer og deres anvendelsesområder. Beskrivelser og tegninger som grunnlag for å dokumentere produksjonen inngår. Hovedområdet omfatter også estetikk og kulturelle verdier og fagets historiske utvikling og plass i samfunnet.

Målet er at eleven skal kunne:

 • gjøre rede for fagets historiske utvikling, kulturelle verdier og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • utføre profesjonell kundebehandling og service
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • gjøre rede for ulike typer materialer og deres bruksområder
 • tegne skisser og lage enkle konstruksjonstegninger
 • ivareta krav til estetikk
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for avfallshåndtering