Læreplan for anleggsteknikk

Læreplanen er hentet fra https://www.udir.no/lk20/anl02-03
Fagenes relevans og sentrale verdier

Vg2 anleggsteknikk handler om å bygge, vedlikeholde og drifte vei, bane, vann, avløp og annen infrastruktur. Programfagene skal gjøre elevene i stand til å velge og bruke maskiner og utstyr, risikovurdere arbeidsprosesser og gjennomføre tiltak som forebygger ulykker. Programfagene bidrar til samfunnet gjennom å utvikle elevenes kompetanse til å bygge en bærekraftig infrastruktur som hindrer miljøskader og bidrar til å bevare naturressurser.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg2 anleggsteknikk skal bidra til engasjement når elevene bygger, vedlikeholder og drifter infrastruktur med varige miljø- og energieffektive kvaliteter. Faget fremmer kritisk tenkning og etisk bevissthet gjennom at elevene utfordres til å velge bærekraftige materialer, verktøy og arbeidsmetoder. Effektiv og miljøvennlig ressursutnyttelse og gjenbruk av materialer vil også bidra til å fremme respekt for naturen og miljøet. Identitet og kulturelt mangfold fremmes gjennom at elevene får diskutere og reflektere over krav og forventninger til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap i bygg- og anleggsbransjen.


Kjerneelementer

Bygging, drift og vedlikehold
Kjerneelementet bygging, drift og vedlikehold handler om å bygge, drifte og vedlikeholde veier, baner, flyplasser, kaianlegg og anleggsplasser med tilhørende tekniske installasjoner. Videre handler kjerneelementet om å håndtere og kildesortere avfall og iverksette tiltak for å behandle forurenset masse. Å kommunisere med byggherrer, kolleger og andre samarbeidspartnere og å drøfte ulike løsninger som sikrer kostnadseffektivitet og tar hensyn til miljøet, er også en del av kjerneelementet.

Arbeidsutstyr
Kjerneelementet arbeidsutstyr handler om å velge og bruke maskiner og utstyr til anleggsarbeid. Det handler videre om å planlegge, gjennomføre og dokumentere anleggsarbeid ved hjelp av digitale systemer. Kjerneelementet handler også om å kontrollere og vedlikeholde maskiner og iverksette tiltak som forebygger ulykker.

Helse, miljø og sikkerhet
Kjerneelementet helse, miljø og sikkerhet handler om å gå systematisk gjennom ulike arbeidsoppdrag både før og under arbeidet, og om å kvalitetssikre arbeidsprosessen for å unngå skader på utstyret og i landskapet. Det handler om å risikovurdere bruken av maskiner, utstyr og arbeidsprosesser, og å kildesortere og håndtere farlig avfall. Å bruke verne- og sikkerhetsutstyr og iverksette tiltak som hindrer skade på egen og andres helse, er også en del av kjerneelementet. Det handler videre om å drøfte regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet, og å reflektere over egen praksis.


Tverrfaglige temaer

Bærekraftig utvikling
I vg2 anleggsteknikk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å velge materialer og produksjonsmetoder som gir energieffektive og varige konstruksjoner. Videre handler det om å bruke maskiner og utstyr med tanke på å ivareta det indre og ytre miljøet. Bærekraftig utvikling handler også om å resirkulere og håndtere avfall for å minimere belastningen på miljøet.


Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter
Muntlige ferdigheter i vg2 anleggsteknikk innebærer å lytte til og gi respons i spontan og forberedt samtale. Det innebærer å bruke fagterminologi i kommunikasjon med andre, reflektere over og drøfte mulige valg og løsninger og å tilpasse kommunikasjonen til mottaker og formål.

Å kunne skrive
Å kunne skrive i vg2 anleggsteknikk innebærer å bruke fagterminologi til å utforme tekster tilpasset mottaker og formål. Det innebærer å utforske og reflektere over faglige emner og problemstillinger, og å rapportere og dokumentere arbeid.

Å kunne lese
Å kunne lese i vg2 anleggsteknikk innebærer å finne og vurdere informasjon i ulike tekster, arbeidsbeskrivelser, tegninger, bruksanvisninger og regelverk. Det innebærer også å sammenligne, tolke informasjon og trekke faglige slutninger ut fra kjent og ukjent fagstoff.

Å kunne regne
Å kunne regne i vg2 anleggsteknikk innebærer å hente ut, beskrive og tolke informasjon fra et tallmateriale. Det innebærer også å beregne lengde, areal, volum og vekt knyttet til arbeidsoperasjonen. Det innebærer videre å beregne radier, vinkler og fall og foreta økonomiske beregninger i forbindelse med drift og pristilbud.

Digitale ferdigheter
Digitale ferdigheter i vg2 anleggsteknikk innebærer å bruke digitale ressurser til å drive prosjekter, rapportere, dokumentere og kommunisere. Videre innebærer digitale ferdigheter å søke etter og innhente informasjon og vurdere troverdigheten av informasjonen. Det innebærer også å vurdere og reflektere over egen rolle på nett og utøve god digital dømmekraft.


Kompetansemål og vurdering

Kompetansemål og vurdering sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 • bruke gravemaskin og to masseforflytningsmaskiner etter gjeldende regelverk
 • ta energiøkonomiske valg av ulike masseforflytningsmaskiner og vurdere ressursbruk og konsekvenser for miljøet
 • kontrollere og vedlikeholde masseforflytningsmaskiner og utstyr i henhold til service- og brukermanualer
 • bruke tilleggsutstyr og reflektere over konsekvenser av feilbruk
 • gjøre rede for masseforflytningsmaskiners oppbygning og virkemåte og vurdere ulike bruksområder
 • gjøre rede for hvilke ulykker bruk av masseforflytningsmaskiner kan forårsake, og reflektere over ansvarsforhold, årsakssammenhenger og hvordan ulykker kan forebygges
 • vurdere risiko for maskinvelt og gjøre rede for konsekvenser
 • velge og bruke løfteredskap med masseforflytningsmaskin etter signaler og tegn
 • gjøre rede for dokumentasjonskrav knyttet til bruk av masseforflytningsmaskiner
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse. Elevene viser og utvikler kompetanse i programfaget sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner når de bruker kunnskaper, ferdigheter og kritisk tenkning til å løse arbeidsoppgaver i programfaget.Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte arbeidsoppgaver. Læreren kan gi arbeidsoppgaver som dekker flere av eller alle programfagene. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i programfaget sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner. Elevene skal få mulighet til å uttrykke hva de opplever at de mestrer, og til å reflektere over sin egen faglige utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at eleven kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i programfaget.

Kompetansemål og vurdering grunnarbeider 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 • velge og bruke maskiner og utstyr for anleggsarbeid, masseforflytning og vedlikeholdsarbeid
 • bruke maskinstyring ved grunnarbeider
 • beregne fall og vinkler for grunnarbeider og beregne masser
 • planlegge og gjennomføre grunnarbeider i ulike løsmasser og bergarter og reflektere over hvordan geologiske forhold påvirker arbeidet
 • planlegge og gjennomføre grunnarbeider for vann- og avløpsanlegg
 • planlegge og bygge veier, baner og grunnarbeider etter tegninger og beskrivelser
 • følge gjeldende krav til håndtering og bruk av eksplosiver for sprengningsarbeider under og over jord og vurdere konsekvenser av feilbruk
 • drøfte ulike massetyper og deres bruksområder, komprimere masser og dokumentere kvaliteten av arbeidet
 • håndtere overvann etter gjeldende regelverk og vurdere konsekvenser av regnvann for avløpsnett
 • planlegge en bergsprengningssalve og iverksette tiltak som hindrer person- og materiellskader
 • gjøre rede for farer med gjenstående sprengstoff og planlegge tiltak for å unngå skade
 • gjøre rede for sikring av berg og drøfte metoder for bergsikring over og under jord
 • gjøre rede for hvordan et knuseverk er bygd opp, og produsere masser
 • gjøre rede for prinsippene ved bruk av borerigger for brønn, bergsprengning og fundamentering
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og drøfte konsekvenser av støy, vibrasjons- og støveksponering
 • bruke fagterminologi til å kommunisere med andre og drøfte ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse
 • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet
 • reflektere over fordeler og ulemper ved ulike entrepriseformer
 • planlegge prosjekter, beregne kostnader og drøfte faktorer som påvirker bedriftens lønnsomhet
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse. Elevene viser og utvikler kompetanse i programfaget grunnarbeider når de bruker kunnskaper, ferdigheter og kritisk tenkning til å løse arbeidsoppgaver i programfaget.Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte arbeidsoppgaver. Læreren kan gi arbeidsoppgaver som dekker flere av eller alle programfagene. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i programfaget grunnarbeider. Elevene skal få mulighet til å uttrykke hva de opplever at de mestrer, og til å reflektere over sin egen faglige utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at elevene kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i programfaget.

Kompetansemål og vurdering drift og vedlikehold 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 • gjennomføre arbeidsvarsling etter gjeldende regelverk
 • drifte og vedlikeholde vei, bane, vann, avløp og annen infrastruktur og reflektere over hvordan sesongvariasjoner påvirker valg av metoder
 • planlegge og dokumentere anleggsarbeid digitalt
 • følge gjeldende krav til å bygge, drifte og kontrollere grøfter og ledningsanlegg
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk, behandle forurenset masse, uønskede planter og organismer, og reflektere over konsekvenser av feilhåndtering
Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse. Elevene viser og utvikler kompetanse i programfaget drift og vedlikehold når de bruker kunnskaper, ferdigheter og kritisk tenkning til å løse arbeidsoppgaver i programfaget.Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere til lærelyst gjennom varierte arbeidsoppgaver. Læreren kan gi arbeidsoppgaver som dekker flere av eller alle programfagene. Læreren og elevene skal være i dialog om elevenes utvikling i programfaget drift og vedlikehold. Elevene skal få mulighet til å uttrykke hva de opplever at de mestrer, og til å reflektere over sin egen faglige utvikling. Læreren skal gi veiledning om videre læring og tilpasse opplæringen slik at eleven kan bruke veiledningen for å utvikle kompetansen sin i programfaget.

Vurderingsordning

Sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner: Eleven skal ha én standpunktkarakter.

Grunnarbeider: Eleven skal ha én standpunktkarakter.

Drift og vedlikehold: Eleven skal ha én standpunktkarakter.


Drift og vedlikehold (Vg2)


Grunnarbeider (Vg2)


Sikkerhetsopplæring for masseforflytningsmaskiner (Vg2)