Kompetanseprøve

Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve som skal vise det nivået opplæringen har ført fram til. En kompetanseprøve dokumenterer grunnkompetanse, og er en prøve på et lavere nivå enn fag-/svenneprøven. Du skal da prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din. Ved kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».