Læreplan for kjemi

Utgående læreplan

Formål

Alt i naturen består av stoffer - også alt som lever. Kjemikere utforsker, bestemmer og beskriver hvordan stoffer er oppbygd på mikronivå, og forklarer på dette grunnlaget stoffenes egenskaper og reaksjoner. Utviklingen av kjemisk viten skjer i en vekselvirkning mellom eksperimenter og teori. Vekselvirkningen avspeiles i programfaget kjemi, der planlegging og gjennomføring av forsøk og vurdering av resultater er sentralt.

Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder. Gjennom programfaget skal den enkelte få innsikt i hvilken betydning kjemisk forskning har for teknologisk og økonomisk utvikling. Programfaget skal bidra til forståelse for hvordan stoffer påvirker miljøet, og hvordan utvikling av nye industrielle metoder kan redusere belastningen på miljøet. På den måten kan programfaget bidra til å fokusere på miljø og bærekraftig utvikling. Samtidig skal programfaget formidle at det stilles etiske krav til kjemisk forskning.

Programfaget har som formål å skape interesse for kjemi og naturvitenskap, og samtidig gi kunnskaper som er nødvendige for å delta i samfunnsdebatten. I programfaget skal den enkelte utvikle fortrolighet med naturvitenskapelig tankegang og naturvitenskapelige arbeidsmåter, og kunne vurdere eget arbeid og resultater. Et formål med programfaget er å gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn. Den historiske utviklingen av kjemifaget er en del av kulturarven, og dette bør formidles gjennom opplæringen.

Opplæringen i kjemi skal knytte teori til praktisk laboratoriearbeid. Læringsarenaer utenfor skolen, på laboratorier og i bedrifter, kan gi innsikt i hvordan kjemi blir brukt i samfunnet. Kunnskaper og kompetanse i kjemi er viktig i mange yrker og kan gi et godt grunnlag for videre studier.

Grunnleggende ferdigheter

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kjemi innebærer å vurdere og argumentere presist i faglige diskusjoner, og ved planlegging og gjennomføring av forsøk og ekskursjoner. I dette inngår å beskrive egne observasjoner og erfaringer fra naturen og laboratoriet ved å bruke kjemifaglige begreper. Det betyr å formulere spørsmål og hypoteser og presentere resultater.

Å kunne lese i kjemi innebærer å trekke kjemisk relevant informasjon ut av en tekst og forstå fagspesifikke tekster med ulik vanskelighetsgrad. Det vil si å forstå tekster, tabeller og diagrammer fra lærebøker, oppslagsverk, aviser, tidsskrifter, reklame og Internett.

Å kunne regne i kjemi innebærer å beregne stoffmengder, konsentrasjoner og pH, og vurdere svarene. Det betyr å bruke, bearbeide og tolke formler, modeller og ulike typer data, og å løse likninger.

Å kunne bruke digitale verktøy i kjemi innebærer å innhente faglige opplysninger og utforske, registrere, arbeide med og presentere resultater av egne observasjoner. Videre vil det si å bruke digitale verktøy til å simulere forsøk som kan være tidkrevende, kostnadskrevende eller farlige. Det betyr også å bruke animasjoner til å illustrere og utdype kjemifaglig stoff.


Kjemi 1

Timer 140

Trinn Vg2 eller Vg3

Hovedområder

Språk og modeller i kjemi

Kjemi 1

Hovedområdet handler om kjemiens nomenklatur, og kjemiske fenomener blir forklart med modeller på mikronivå. I tillegg dreier det seg om hvordan kjemiske reaksjoner blir beskrevet med reaksjonslikninger, og hvordan de blir brukt til vurdering og beregning av ressursbruk og utbytte. Videre gir hovedområdet et innblikk i hvordan modellene har endret seg gjennom historien.

Målet er at eleven skal kunne:

 • gjøre rede for den historiske utviklingen av atombegrepet og beskrive og sammenligne Bohrs atommodell og dagens atommodell
 • forklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetning, bindingstyper og egenskaper ved hjelp av periodesystemet
 • sette navn på enkle uorganiske forbindelser ved hjelp av regler for navnsetting
 • sette opp reaksjonslikninger med tilstandssymboler og bruke reaksjonslikninger i beregninger med stoffmengde
 • forklare begrepene entropi og entalpi og bruke dem til å vurdere om en reaksjon er spontan
 • gjøre rede for forhold som påvirker reaksjonsfarten
 • gjøre beregninger på kjemiske likevekter og drøfte likevektene
Metoder og forsøk

Kjemi 1

Hovedområdet handler om at kunnskaper i kjemi bygges opp gjennom prosesser med hypoteser, forsøk, observasjoner, vurderinger og begrunnede konklusjoner. Videre dreier det seg om at kjemi er et praktisk fag der det blir brukt laboratorieutstyr og utført analyser, og om hvordan teorier og modeller blir testet og illustrert gjennom forsøk.

Målet er at eleven skal kunne:

 • planlegge og gjennomføre forsøk og vurdere risiko, feilkilder og resultater
 • skrive rapport fra forsøk og presentere prosess, metode og resultater med og uten digitale hjelpemidler
 • diskutere og vurdere kjemifaglig innhold i medieoppslag og reklame
Vannkjemi

Kjemi 1

Hovedområdet handler om struktur og egenskaper for vann og løsninger av stoffer i vann. Videre dreier det seg om vurdering av løselighet av stoffer i vann, både i dagliglivet og i miljømessig og industriell sammenheng.

Målet er at eleven skal kunne:

 • gjøre rede for vannets egenskaper
 • gjøre rede for vann som løsemiddel for polare og upolare stoffer
 • vurdere løselighet og felling av salter i vann på grunnlag av forsøk og beregninger
 • lage løsninger med ulike konsentrasjoner ved hjelp av innveiing og fortynning
 • gjennomføre forsøk med renseprosesser for vann og gjøre rede for forurensning i drikkevannskilder
 • forklare virkemåten til viktige bestanddeler i vaskemidler
Syrer og baser

Kjemi 1

Hovedområdet handler om syrer, baser og pH. Videre dreier det seg om hvordan kjemiske prosesser som skjer i vann, blir påvirket av pH. I tillegg omfatter hovedområdet forsøk og beregninger, og disse knyttes til dagligliv og helse og til industrielle prosesser og forskning.

Målet er at eleven skal kunne:

 • definere syre og base og gjøre rede for syre-base-reaksjoner
 • gjøre beregninger med Ka, Kb og Kw
 • måle pH med ulike metoder og beregne pH i sterke og svake syrer og baser
 • planlegge og gjennomføre syrebasetitreringer, begrunne valg av indikator og tolke titrerkurver
 • gjøre rede for protolyse av salter og gasser i vann
Organisk kjemi 1

Kjemi 1

Hovedområdet handler om naturlige og syntetiske organiske stoffer. Det sentrale i hovedområdet er hvordan organiske stoffer er bygd opp, og hvordan stoffene reagerer. I tillegg dreier det seg om navnsetting, som brukes til å systematisere det store antallet organiske forbindelser.

Målet er at eleven skal kunne:

 • gjøre rede for struktur, navnsetting, framstilling, egenskaper og bruk av alifatiske hydrokarboner, alkylhalider, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere, etere og aminer
 • gjøre rede for strukturen til benzen og noen enkle benzenderivater og gi eksempler på anvendelser
 • gjøre rede for ulike former for isomeri

Kjemi 2

Bakgrunn

Kjemi 1.

Timer 140

Trinn Vg3 – Videregående trinn 3

Hovedområder

Forskning

Kjemi 2

Hovedområdet handler om aktuell forskning innen kjemi og om hvilke krav som stilles til forskningsresultater for at de skal være pålitelige.

Målet er at eleven skal kunne:

 • finne fram til og presentere eksempler på aktuell kjemirelatert forskning innen miljø og industri
 • publisere rapporter fra egne forsøk, med og uten digitale verktøy
 • drøfte hvordan forskere sikrer at forskningen er etisk forsvarlig
 • gjøre rede for trekk ved vitenskapelig metode i kjemi, og gi eksempler på forklaringsmodeller som ikke er forenlige med kjemiens forklaringer
Analyse

Kjemi 2

Hovedområdet handler om kjemiske analysemetoder som blir brukt til å kontrollere både kvalitet og kvantitet i mange sammenhenger. Videre dreier det seg om åpne forsøk og instrumentelle analyser.

Målet er at eleven skal kunne:

 • påvise metaller i legeringer og ioner i salter og gjøre rede for resultatene
 • utføre analyser med kolorimetri og tolke enkle massespektre og 1H-NMR-spektre
 • planlegge og gjennomføre enkle vannanalyser og vurdere analyseresultatene i forhold til vannets bruksområde
 • forklare hvordan buffere virker, og beregne pH og kapasitet i buffere
Organisk kjemi 2

Kjemi 2

Hovedområdet handler om hvordan organiske stoffer reagerer. Laboratoriearbeid er sentralt. I tillegg dreier det seg om kartlegging og beskrivelse av organiske molekylers oppbygning, funksjoner og reaksjoner. Hovedområdet omfatter også biokjemiske reaksjoner, knyttet til energiomsetningen i levende celler.

Målet er at eleven skal kunne:

 • gjøre rede for reaksjonstypene oksidasjon, substitusjon, addisjon, eliminasjon, kondensasjon og hydrolyse, og gjøre forsøk med minst to av dem
 • forklare reaksjonsmekanismen ved addisjon og eliminasjon
 • gjøre påvisningsreaksjoner på enkle organiske forbindelser
 • gjøre rede for og utføre kromatografi, destillasjon og omkrystallisering
 • gjøre rede for struktur og egenskaper til aminosyrer, proteiner, lipider, karbohydrater og ATP
 • forklare rollen til hydrogen som energibærer i fotosyntese og celleånding
 • forklare betydningen av stereoisomeri i biokjemiske reaksjoner
 • gjøre forsøk med enzymer og forklare hvordan de fungerer
Redoksreaksjoner

Kjemi 2

Hovedområdet handler om korrosjon, forbrenningsreaksjoner og elektrokjemi. Videre dreier det seg om å knytte disse emnene til et stort utvalg av forsøk, som gir grunnlag for mange typer beregninger.

Målet er at eleven skal kunne:

 • gjøre forsøk med forbrenningsreaksjoner og forklare hva som skjer
 • balansere redoksreaksjoner ved hjelp av halvreaksjoner og oksidasjonstall
 • gjøre forsøk med korrosjon og forklare hvordan korrosjon kan hindres
 • planlegge og utføre analyser ved hjelp av redokstitrering
 • gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikke-spontane redoksreaksjoner
 • beregne kapasiteten og cellepotensialet til et batteri og utbyttet i en elektrolyse
 • gjøre forsøk med antioksidanter og forklare virkningen av dem
Materialer

Kjemi 2

Hovedområdet handler om polymerer og nanomaterialer. Videre dreier det seg om mulige miljøkonsekvenser ved produksjon og deponering av ulike materialer.

Målet er at eleven skal kunne:

 • beskrive den kjemiske strukturen og egenskapene til noen syntetiske polymerer og tilsatsstoffer til dem
 • gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til
 • vurdere miljømessige konsekvenser ved produksjon og deponering av tradisjonelle og nye materialer