Dekksoffiserer og loser

Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og teknikere

Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og teknikere

I dette feltet inngår yrker som normalt krever 1–4 års utdanning utover videregående skole innen tekniske, sosiale og naturvitenskapelige fag, helsevesen, undervisning, forretningsfag, offentlig administrasjon, underholdning, idrett, religion og informasjon.

Ingeniører, teknikere mfl.

Ingeniører, teknikere mfl.

Ingeniører, teknikere mfl. utfører tekniske arbeidsoppgaver innenfor EDB og ingeniørvitenskap, kontrollerer og styrer teknisk utrustning, fører fly, navigerer fartøy eller undersøker sikkerhetsaspekter ved tilvirkning og produksjon.

Skipsmaskinister, maskinoffiserer, dekksoffiserer, flygere, flygeledere o.l.

Skipsmaskinister, maskinoffiserer, dekksoffiserer, flygere, flygeledere o.l.

Yrker innen denne gruppa er: • 3141 Skipsmaskinister • 3142 Dekksoffiserer og loser • 3143 Flygere • 3144 Flygeledere o.l.

Dekksoffiserer og loser

Dekksoffiserer og loser

Dekksoffiserer og loser navigerer og styrer skip og fartøy.

I arbeidsoppgavene kan inngå å:

  • styre og navigere skip eller andre fartøy til havs eller på innenlandske skipsruter
  • kontrollere og delta i arbeidet på dekk og på kommandobrua
  • navigere skip inn og ut av havneområder, gjennom kanaler, sund og andre skipsruter hvor spesialkunnskap er nødvendig
  • kontrollere sikkerheten ved lasting og lossing og overvåke at sikkerhetsforskriftene følges av besetning og passasjerer
  • utføre teknisk overvåking av vedlikehold og reparasjon av fartøy for å kunne garantere overensstemmelser med spesifikasjoner og forskrifter
  • bestille varer og proviant, rekruttere besetning etter behov og føre oversikter over disse aktivitene

Andrestyrmann

Andrestyrmannen skal ha kompetanse i navigering, laste- og losseoperasjoner, sikkerhet og lederskap til sjøs. Som dekksoffiser er man ansvarlig for skipets daglige drift. Styrmenn bistår skipsføreren med navigering og fører tilsyn med lasting og lossing samt stuing av lasten. Sammen med skipsføreren er styrmenn ansvarlig for arbeidet som utføres på dekk. Andrestyrmann har ansvar for navigasjon, lasting og lossing på sin vakt.

Båtfører
Dekksoffiser
Dp-operatør
Førstestyrmann

Førstestyrmannen skal ha kompetanse i navigering, laste- og losseoperasjoner, sikkerhet og lederskap til sjøs. Som dekksoffiser er man ansvarlig for skipets daglige drift. Styrmenn bistår skipsføreren med navigering og fører tilsyn med lasting og lossing samt stuing av lasten. Sammen med skipsføreren er styrmenn ansvarlig for arbeidet som utføres på dekk. Førstestyrmann er en navigasjonsoffiser som har ansvar for navigasjon, lasting og lossing på sin vakt.

Havnelos
Kaptein (sjø)
Lekterfører
Los

En los veileder og sikrer skipenes fart i norsk farvann og påser at gjeldene bestemmelser i forbindelse med seilas i det samme farvann overholdes. En los har inngående kjennskap til skipsleden og havnene for større eller mindre deler av kysten.

Losbåtfører
Losbåtsmann
Losformann
Losformidler
Losinspektør
Losoldermann
Offisersaspirant (dekk)
Overstyrmann

Overstyrmannen skal ha kompetanse i navigering, laste- og losseoperasjoner, sikkerhet og lederskap til sjøs. Som dekksoffiser er man ansvarlig for skipets daglige drift. Styrmenn bistår skipsføreren med navigering og fører tilsyn med lasting og lossing samt stuing av lasten. Sammen med skipsføreren er styrmenn ansvarlig for arbeidet som utføres på dekk. For overstyrmenn vil også oppgavene bestå av administrasjonsarbeide og hovedansvaret for lasting og lossing.

Rederilos
Rutelos
Sjøkaptein
Skipper
Skipsfører

Skipsføreren er ansvarlig for skipets daglige drift, og får bistand fra styrmenn til navigering og tilsyn med lasting og lossing samt stuing av lasten. Sammen med skipsføreren er styrmenn ansvarlig for arbeidet som utføres på dekk. For overstyrmenn vil også oppgavene bestå av administrasjonsarbeide og disse har hovedansvaret for lasting og lossing. Skipsføreren er øverstkommanderende/kaptein om bord, og har ansvar for besetning, fartøy, passasjerer og last.

Statslos
Statslosaspirant
Styrmann

Styrmannen skal ha kompetanse i navigering, laste- og losseoperasjoner, sikkerhet og lederskap til sjøs. Som dekksoffiser er man ansvarlig for skipets daglige drift. Styrmenn bistår skipsføreren med navigering og fører tilsyn med lasting og lossing samt stuing av lasten. Sammen med skipsføreren er styrmenn ansvarlig for arbeidet som utføres på dekk.

Informasjonen er hentet fra Statistisk sentralbyrås Standard for yrkesklassifisering (STYRK) og fra NAV.