Læreplan for bilde

Utgående læreplan

Formål

Faget bilde skal bidra til å utvikle kompetanse om bilders kommunikasjonsevne og om produksjon av bilder, både stillbilder, levende bilder og kombinasjoner av disse. Bildebaserte medieprodukter utgjør en stor del av mediemangfoldet i samfunnet, og de vil ha en sentral plass i fremtiden uavhengig av ny teknologi. Konkurransen om oppmerksomhet øker behovet for kompetanse om bilders påvirkningsmulighet for å nå gjennom med et budskap.

Opplæringen skal bidra til at den enkelte elev utvikler praktiske ferdigheter og faglig innsikt særlig knyttet til egne interessefelt innen bildeproduksjon og kompetanse innen visuell kommunikasjon. Opplæringen skal utvikle den enkelte elevs kritiske bevissthet om bruk av virkemidler i egne og andres bildeproduksjoner. Videre skal det praktiske arbeidet i faget styrke elevens evne til refleksjon rundt egen og andres arbeidsprosess.

Opplæringen skal legge til rette for faglig fordypning og samhandling innen produksjon av bilder. Videre skal den legge til rette for utforsking og produksjon av ulike budskap og uttrykk innen visuell kommunikasjon. Opplæringen skal også gi grunnlag for praktisk arbeid i samsvar med gjeldende etiske og juridiske normer og regler.

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter og å kunne skrive i bilde innebærer å analysere og vurdere egne og andres bilder ved hjelp av fagterminologi både muntlig og skriftlig.

Å kunne lese i bilde innebærer å tolke, analysere og forstå hvordan bilder kommuniserer i ulike medieprodukter.

Å kunne regne i bilde innebærer å forstå filformater og på en hensiktsmessig måte bruke prinsippene for bildeoppløsning, filstørrelser og kompresjonsteknikker.

Digitale ferdigheter i bilde innebærer å lage, behandle, lagre og publisere bilder ved hjelp av digitale verktøy. Det innebærer også å følge gjeldende regler for opphavsrett, personvern og publisering.


Bilde

Timer 140

Hovedområder

Bildekommunikasjon

Hovedområdet omfatter analyse av og refleksjon over bilders budskap, formidlingsevne og påvirkningskraft i egne og andres bildeproduksjoner. Sentralt i bildekommunikasjon er bruken av ulike virkemidler og fortellerteknikker.

Målet er at eleven skal kunne:

 • utforske og bruke ulike former for fortellerteknikk og dramaturgi i egne bildefortellinger
 • bruke ulike virkemidler og teknikker i egne bildeproduksjoner for å formidle et budskap
 • bruke og drøfte tidligere og samtidige visuelle uttrykk som inspirasjonskilde for egne medieprodukter
 • beskrive og tolke innholdet i bilder og redegjøre for den påvirkningskraft de har
 • vurdere hvordan valg og bruk av komposisjon, lys, utstyr, programvare og andre virkemidler påvirker budskapet i egne og andres produksjoner
 • bruke fagterminologi i vurderingen av egne og andres bildeproduksjoner
Bildeproduksjon

Hovedområdet omfatter å planlegge, produsere, lagre og publisere bildeproduksjoner. Bildeproduksjon innebærer også kjennskap til regler og lover for opptak og distribusjon. Det inngår videre å kunne reflektere over eget arbeid og egen prosess.

Målet er at eleven skal kunne:

 • planlegge og produsere bildeproduksjoner på location og i studio
 • presentere og publisere egne bildeproduksjoner i ulike kanaler
 • bruke hensiktsmessig verktøy, programvare og annet teknisk utstyr for å oppnå ønsket kvalitet i egne bildeproduksjoner
 • velge hensiktsmessig filformat for produksjon og publisering i ulike kanaler og for arkivering til videre bruk
 • følge regler for opphavsrett, personvern og publisering
 • bruke gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • vurdere og drøfte egen prosess i arbeid med bildeproduksjoner