Ambulansearbeider (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplasser for ambulansearbeidere finnes i helseforetak, kommuner og private organisasjoner og bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Ambulansetjenesten er den forlengede arm av spesialisthelsetjenesten og har ansvar for akuttmedisin utenfor sykehus. Sentrale arbeidsområder er

  • utrykning til og transport av pasienter under alle vær- og føreforhold
  • undersøkelse, observere og identifikasjon av svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter i uavklarte situasjoner
  • prioritering mellom pasienter i akuttsituasjoner når flere er skadd
  • igangsettelse av akuttmedisinske behandlingstiltak, pleie og omsorg
  • rapport og dokumentasjon av pasientopplysninger
  • kontroll og vedlikehold av utrykingskjøretøy og medisinsk utstyr

Personlige egenskaper

Ambulansearbeideren må kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og lære av eget og andres arbeid. Faget stiller store krav til faglig kunnskap, modenhet og selvstendighet. Sentralt for utviklingen av faget er evne til tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling. Yrket forutsetter god psykisk og fysisk helse, og evne til å vise medmenneskelighet og empati.

Formelle krav

For å kunne bruke yrkestittelen ambulansearbeider kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet. Det stilles særskilte krav om kompetansebevis for utrykningskjøretøy (førerkort kasse B). Videre stilles det krav til god helse og krav om god vandel.