Skolegang i andre fylkerHovedregelen er at du skal søke og få tilbud om skoleplass i det fylket du bor i.* Det er likevel mulig å søke skoleplass i andre fylker.

Ordninger der søkere prioriteres likt

Avtale mellom nabofylker
  • Noen nabofylker har spesielle avtaler om å tilby plasser på tvers av fylkesgrensene. Slike avtaler kan gjelde en spesifikk gruppe søkere, f.eks. søkere som bor nærme en skole i nabofylket. Les mer i informasjonen fra fylket ditt nedenfor.
Landslinjer eller landsdekkende tilbud

Søker du skoletilbud som er omfattet av ordningene nevnt ovenfor, konkurrerer du på lik linje med andre søkere, uavhengig av om du bor i fylket der skolen ligger eller ikke.

* Det er din folkeregistrerte adresse 1. mars (eller en annen dato fylket har bestemt) som teller. Hvis du skal flytte med eller til foresatte i et annet fylke etter søknadsfristen, må du kontakte inntakskontoret i dette fylket for informasjon om hvilke regler og dokumentasjonskrav som gjelder. Les mer om flytting

Søkere fra andre fylker blir prioritert etter de som bor i fylket

Utover ordningene nevnt ovenfor er det mulig å søke om skoleplass i et annet fylke enn der du er bosatt, men du blir prioritert etter de som er bosatt i fylket.

Følgende regler gjelder når du søker om plass i et annet fylke:

  • Du må registrere en egen søknad på vigo.no som legges inn på det fylket der skolen ligger.
  • Søkerne som er bosatt i fylket får tilbud om skoleplass først.
  • Deretter får prioriterte søkere fra andre fylker tilbud om plass.*
  • Hvis det fremdeles er ledige plasser ved skolen og programområdet du søker til, kan du konkurrere deg inn på grunnlag av karakterer.
  • Dersom det er ledige plasser og fylket kan tilby deg en plass, vil du i de fleste tilfeller ikke få beskjed om dette før ved siste inntak i august.

Les informasjonen fra fylket ditt nedenfor. Inntakskontoret i fylket du søker til kan også gi deg nærmere informasjon.

* Prioriterte søkere fra andre fylker (prioritert gjesteelev)
  • Søkere med ungdomsrett som har tungtveiende sosiale eller pedagogiske grunner for å gå på skole i et annet fylke enn sitt hjemfylke, kan søke om å bli prioritert i dette fylket (dette kalles prioritert gjesteelev).
  • Søkere med ungdomsrett med rett til opplæring i samisk, og som har behov for å gå på skole i et annet fylke for å få opplæring i eller på samisk eller i særskilte samiske fag, kan også søke om å bli prioritert.
  • Kontakt inntakskontoret i fylket der skolen ligger for nærmere informasjon om vilkår og framgangsmåte og informasjon om hvordan du søker. Selve skolesøknaden registrerer du på vigo.no, legg den inn på det fylket der skolen ligger.

Skoleplass i flere fylker

Husk at datoer for inntaksmelding kan variere fra fylke til fylke. Dersom du søker skoleplass i flere fylker, kan tilbud om skoleplass komme på ulike datoer gjennom sommeren. Det er viktig at du sier fra deg plasser du ikke skal ta imot, slik at de kan gis videre til andre søkere.
 

Statlige skoler

Staten driver selv noen videregående skoler:

Statlige skoler kan søkes av alle.

 

Informasjon fra Møre og RomsdalGjesteelevar

 § 6-4 i forskrift til opplæringslova regulerer inntaket av prioriterte gjesteelevar.

Eksempel på særlege pedagogiske eller sosiale grunnar til å gå på skole i eit anna fylke kan vere mobbesaker, tilbod om helsebehandling i Møre og Romsdal, eige fylke har ikkje tilbodet som søkaren ønskjer, og kortare reiseveg til skolar i Møre og Romsdal. Lista er ikkje uttømmande, men må vurderast individuelt. Søkarar med ungdomsrett frå andre fylke som får innvilga søknad om å få vere prioritert gjesteelev i Møre og Romsdal, vil få fylkespoeng og ungdomsrett.

 

Søkarar frå Møre og Romsdal til andre fylker  

Samarbeidsavtale med Trøndelag

Det er inngått avtale mellom Trøndelag og Møre og Romsdal for søkarar med ungdomsrett.

Regionale tilbod

Møre og Romsdal har avtale med Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark for søkarar med ungdomsrett om tilbod vi ikkje har i eige fylke. Tilboda skal søkast på Møre og Romsdal sitt skjema på vigo.no. Dersom du ikkje har ungdomsrett eller ikkje er busett i Møre og Romsdal må du søke direkte til skulefylket på vigo.no til dei regionale tilboda.

Særlege pedagogiske eller sosiale grunnar

Søkarar med ungdomsrett som er frå Møre og Romsdal, og som kan dokumentere særlege pedagogiske eller sosiale grunnar, og ønsker skuleplass i eit anna fylke, må vende seg til det aktuelle skulefylket for å søke om å få vere gjesteelev. Det skal søkast på det aktuelle fylket sitt skjema på vigo.no.

Kortare reiseveg

Søkarar med ungdomsrett som ønsker skuleplass i andre fylker på grunn av kortare reiseveg, må vende seg til skulefylket for å søke om å få vere gjesteelev. Det skal søkast på det aktuelle fylket sitt skjema på vigo.no.

Husk å søke i eige fylke på vigo.no då retten til vidaregåande opplæring alltid er knytt til heimfylket.

 

Søkarar frå andre fylker til Møre og Romsdal

Møre og Romsdal kan ta inn søkarar med ungdomsrett frå grensefylka våre, dersom det ligg føre avtale om det. Søkarane med avtale frå grensefylke vil konkurrere på lik linje med Møre og Romsdal sine søkarar.

I tillegg til å registrere søknaden på vigo.no må søkaren sende grunngjeve brev til Møre og Romsdal fylkeskommune saman med dokumentasjon på årsaka til søknaden. Søkarar blir berre tekne inn som gjesteelev dersom Møre og Romsdal har ledig kapasitet.

Søknadar utan grunngjeve brev og dokumentasjon blir ikkje behandla, men søkaren får stå på venteliste til tilbod som er søkt i Møre og Romsdal. Søkarar kan få plass dersom det blir ledig kapasitet.

For sikker innsending av søknad med dokumentasjon, logg inn via eDialog

Husk å søke i eige fylke på vigo.no då retten til vidaregåande opplæring alltid er knytt til heimfylket.