Rett til utvidet opplæringstidUngdomsretten gir deg i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid.

Utvidet opplæringstid ved spesialundervisning

Du kan få inntil to ekstra opplæringsår dersom du har rett til

* Krever en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utvidet opplæringstid ved omvalg

  • Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen.
  • Ved omvalg vil utvidet opplæringstid automatisk registreres i Vigo. Du trenger derfor ikke å søke om ekstra opplæringstid.
  • Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang.

Utvidet ungdomsrett

Dersom du av andre tungtveiende grunner forhindres i å fullføre opplæringen på normert tid, kan du søke om utvidet ungdomsrett. Det kan for eksempel gjelde ved langvarig sykdom, sosiale utfordringer eller andre forhold (f.eks militærtjeneste eller svangerskap). Vær oppmerksom på at reglene for utvidet opplæringsrett varierer fra fylke til fylke. Nærmere informasjon får du av skolens rådgiver.

Informasjon fra Møre og RomsdalPermisjon

Søkarar som har ungdomsrett og som har teke i mot skoleplass, men må seie ifrå seg plassen eller slutte i løpet av skoleåret, kan søke om permisjon frå vidaregåande opplæring jf. forskrift til opplæringslova § 6-3, 2. ledd. Dersom permisjon blir innvilga, vil eleven ikkje bruke av retten til videregåande opplæring. Eleven vil kunne få reservert skoleplassen til året etter ved same skole og tilbod.

Søkarar med ungdomsrett som har teke i mot skoleplass, men på grunn av sjukdom eller andre tungtvegande grunnar ikkje greier å fullføre eit utdanningsprogram/programområde med full fagkrins, kan søke om delvis permisjon. Eleven vil få utvida retten til å ta ut vidaregåande opplæring med eitt år, dersom det er behov for det jf. forskrift til opplæringslova § 6-3. Eleven vil få reservert plass ved same tilbod og skole til året etter for å få fullføre fagkrinsen.

Elevar som vil slutte i fag på grunn av sjukdom eller andre tungtvegande grunnar, men som neste skoleår vil gjere omval, og ikkje ønsker å fullføre utdanningsprogrammet/programområdet, må søke rektor om å bli gjort om til deltidselev jf. § 18 i den lokale inntaksforskrifta til Møre og Romsdal.

Søkarar som ikkje har ungdomsrett kan søke om permisjon, men vil ikkje kunne få reservert skoleplass til året etter. Dei må konkurrere om skoleplass med karakterane sine.

Når har du rett til permisjon?

Eleven eller lærekandidaten kan etter søknad til fylkeskommunen få løyve til utsetjing eller avbrot i opplæringa. Jf Opplæringslova § 3-1.

Årsak til slik utsetjing eller avbrot kan vere sjukdom eller svangerskap. Det blir og innvilga permisjon til dei som skal ut i militærteneste. Dersom det blir innvilga permisjon, kan vi sikre eleven den skoleplassen han/ho har fått tilbud om til året etter. Du kan ikkje få innvilga permisjon dersom du skal arbeide eit år, eller gå på folkehøgskole.

Utvekslingselevar

Utvekslingselevar har ikkje rett til permisjon. Du bruker av "venteår" når du skal være utvekslingselev, men dersom du reiser til eit land som har eit avvikande skoleår, har du rett på å få sikra den skoleplassen du eventuelt har fått tilbod om til året etter, jf forskrift til opplæringslova § 6-6, 2. ledd.

År i utlandet - godkjent som Vg1 eller Vg2

Somme utvekslingselevar får godkjent året i utlandet som eit vidaregåande trinn 1, eller vidaregåande trinn 2. Elevar som har fått godkjent eit år i utlandet som eit år i Norge bruker både av retten til vidaregåande opplæring og av fristen til å ta ut opplæringsretten. 

Du kan og søke om sikring av skoleplass, men berre ved same skole som har godkjent året ditt i utlandet. Du må leggje ved ei skriftleg godkjenning frå skolen når du søkjer om sikring av skoleplass. Dersom du har fått godkjent året i utlandet som eit år i Norge og har søkt om skoleplass på http://www.vigo.no/ må du gi melding til Utdanningsavdelinga om at du trekkjer søknaden din om skoleplass. Eller du kan gå inn på http://www.vigo.no/ og svare ”Nei” til plassen, når du får tilbod om plass etter 1. inntaket i juli eller etter 2. inntaket i august. Dette for å frigi plassen til andre som står på venteliste. Du må og legge inn årsak til at du svarer nei til plassen. Dersom du har fått vedtak om sikra skoleplass, må du gå inn på http://www.vigo.no/ og registrere søknad innan fristen 1. mars for det året skoleplassen er sikra. Dersom du ikkje registrerer søknaden vil vedtak om sikring av skoleplass falle bort.

År i utlandet – ikkje godkjent som Vg1 eller Vg2

Utvekslingselevar som ikkje skal ha året i utlandet godkjent som eit år i Norge, skal ikkje søkje om sikring av skoleplass. Dei konkurrerer om skoleplass på grunnlag av dei karakterane dei har frå programområdet dei har gått tidlegare.

Send inn søknad med dokumentasjon

For sikker innsending av søknad og dokumentasjon, logg inn via eDialog

Postadresse:

Møre og Romsdal fylkeskommune
Kompetanse- og næringsavdelinga
Postboks 2500
6404 MoldeVedlegg Møre og Romsdal