Privatskoler – frittstående skoler med rett til statstilskuddDu kan ta videregående opplæring ved privatskole. Dette er frittstående skoler som er godkjent etter privatskoleloven og dermed har rett til statstilskudd. Disse skolene tilbyr opplæring etter offentlige læreplaner eller etter læreplaner som Utdanningsdirektoratet har vurdert som jevngode med disse. Privatskolene gir standpunktkarakterer og utsteder vitnemål.

Dersom du ønsker å gå på en privat skole, må du regne med å betale skolepenger av egen lomme. Det er likevel begrenset oppad hvor mye disse skolene kan ta i skolepenger.

I privatskoler er gratisprinsippet for trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr innført, på samme måte som i offentlig videregående skole (med unntak av skoler som gir yrkesrettet opplæring som ikke blir gitt i offentlig videregående skole). Det samme gjelder ordningen med utstyrsstipend for elever med ungdomsrett. Denne ordningen forvaltes av Lånekassen. Les mer under Økonomi, bolig og skyss.

Husk at ved å ta opplæring ved en privatskole som følger offentlige læreplaner eller alternative, jevngode læreplaner, bruker du av retten din til tre års videregående opplæring.

Det finnes også private skoler som ikke har rett til statstilskudd. Dette gjør at det ofte er svært kostbart å være elev ved en slik skole. Flere av disse skolene tilbyr opplæring etter offentlige læreplaner, men de gir ikke standpunktkarakterer. Går du på en slik skole, må du gå opp til eksamen i samtlige fag som privatist.

Mer informasjon om privatskoler

Informasjon fra Møre og RomsdalSøknad til private vidaregåande skolar i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtale med Vestborg vidaregåande skule og Akademiet videregående skole i Ålesund om at søkarane skal sende ein felles søknad til dei fylkeskommunale skolane og dei private vidaregåande skolane. Avtalen gjeld berre søkinga, og inntaket blir gjort av dei private skolane.

Søkarar frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal berre sende inn ein søknad, anten dei søker programområder ved dei private vidaregåande skolane og/eller fylkeskommunale vidaregåande skolar. Programområder og skoleønsker skal settast opp i prioritert rekkjefølgje på Vigo.no.

NB: Du bør også setje opp ønske ved offentlege vidaregåande skolar på søknaden din. Dersom du berre har sett opp ønske ved private skolar og ikkje får tilbod, kan du risikere å stå utan skoleplass til hausten. 

Søkarane til dei private vidaregåande skolane vil få svar direkte frå skolane i mai. Dersom du har spørsmål om inntak til ein privat skole må du vende deg direkte til skolen. Du skal gje ditt svar på om du tek imot skoleplassen eller ikkje direkte til den aktuelle skolen.

Dersom du har ein privat skole som ditt første skoleønske på søknaden din, og svarer ja til eit eventuelt tilbod her, er du ikkje med å konkurrerer om skoleplass ved skolar du har som lågare ønsker meir.

Elevar ved dei private vidaregåande skolane må betale skolepengar. Sjå meir på skolane sine heimesider:

Vestborg vgs
Akademiet vgs, Ålesund