Minoritetsspråklige søkere



For å ha rett til videregående opplæring må du ha lovlig opphold i landet. I tillegg må du ha

  • gjennomført norsk grunnskole eller
  • gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller 
  • tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne, vurdert av kommunen.

Venter på vedtak om oppholdstillatelse 

Oppholder du deg lovlig i landet og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder følgende:

  • Er du under 18 år og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder, har du rett til videregående opplæring.
  • Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre påbegynt skoleår.

Får du avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring fram til endelig vedtak.

Norden og EØS 

Ungdom fra de nordiske landene eller barn av arbeidstakere fra andre EØS-land har samme rett til videregående opplæring som ungdom med utdanning fra norsk grunnskole (se også Skolegang i Norden).

Folkeregisteret

Vanligvis må du være registrert i folkeregisteret før søknadsfristen for å bli vurdert for inntak.

Uten norsk karaktergrunnlag

Har du ikke et karaktergrunnlag som er sammenlignbart med det norske, vil du bli vurdert individuelt (se også Inntak etter individuell behandling).

Norsk språk

  • Det stilles ikke spesielle krav til norskkunnskaper for inntak til videregående opplæring.
  • Er du nyankommet innvandrer med rett eller plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven, bør du ta norskopplæringen før du begynner i videregående skole. Nærmere informasjon får du i din bostedskommune.

Tilbud for minoritetsspråklige

Du er minoritetsspråklig hvis du har et annet morsmål enn norsk eller samisk.

  • Dersom du ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen. Se Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter.
  • Du kan også få tilbud om et innføringsår for minoritetsspråklige søkere / forberedende Vg1 før inntak til et ordinært Vg1. Tar du et slikt innføringsår, bruker du ikke av den treårige opplæringsretten. Husk at den treårige retten likevel må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.
  • Se også Tilrettelagt løp i studieforberedende utdanningsprogram.

Siden fylkeskommunene har ansvaret for tilrettelegging av opplæringen for minoritetsspråklige søkere, kan inntaksregler og tilbud variere fra fylke til fylke. Søknadsfristen er 1. februar for minoritetsspråklige med behov for tilrettelegging.

 

Informasjon fra Møre og Romsdal



Minoritetsspråklege som nyleg har komme til Noreg, og som kan ha behov for og rett til særskilt språkopplæring, skal fylle ut eit vedleggsskjema for minoritetsspråklege søkarar. Skjemaet skal sendast i 1 eksemplar til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det er viktig for rask saksbehandling at kopi av vitnemål/stadfesting og all dokumentasjon vert lagt ved søknaden. Vitnemål frå utlandet skal vere oversett til norsk eller engelsk av ein godkjend omsettar.

Dersom du nettopp har kome til Noreg, eller kan så lite norsk at du ikkje får utbytte av undervisninga, har du rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 3-12. Skolen der du kjem inn vil kartlegge norskkunnskapane dine, og du får eit enkeltvedtak om du har behov for særskilt språkopplæring eller ikkje. Du har klagerett på enkeltvedtaket. 

Dersom du har eller har hatt særskilt språkopplæring og av den grunn ikkje har nådd alle fagmåla i det utdanningsprogrammet du går på, kan du søkje om utvida rett til vidaregåande opplæring, jf opplæringslova §3-1, femte ledd. Du skal bruke eige skjema til dette. Skjemaet skal sendast inn saman med “Vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere” og søknadsfristen er 1. februar.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ei ordning som gir minoritetsspråklege elevar som har full kompetanse som mål for den vidaregåande opplæringa, rett til å søkje om å få ta eit utdanningsprogram/programområde over 2 år. For dei elevane som har store utfordringar i høve norsk språk, er dette ei god løysing. Søknadsfrist er 1. desember. 

Dersom du ikkje har norsk personnummer og av den grunn ikkje har fått tilsendt MinID, får du ikkje lagt inn søknaden på Internett. Du må da ta kontakt med utdanningsavdelinga for å få tilsendt søknadsskjema i papirutgåve, inntak@mrfylke.no

Søknadsfristen for minoritetsspråklege som er nyleg komne til Noreg eller som har enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring er 1. februar

Dersom du søker om inntak med behov for spesialundervisning, er søknadsfristen 1. februar. Det skal da ligge føre ei sakkunnig vurdering frå Pedagogisk Psykologisk teneste (PPT) i kommunen der du bur.  

Alle andre minoritetsspråklege skal søke innan 1. mars.