Lærekandidat

Lærekandidatordningen kan være et alternativ for deg som tror det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Som lærekandidat tar du sikte på å mestre et begrenset antall kompetansemål.
 • Opplæringskontrakt
  Lærekandidater inngår en opplæringskontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret ved læreforholdets begynnelse. Samme regler gjelder for en opplæringskontrakt som for en lærekontrakt.
 • Kompetanseprøve
  Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstiden gå opp til en kompetanseprøve, som er en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Du skal da prøves ut fra de målene som er fastsatt for opplæringen din. Ved kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått».

Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål.

Søknad og formidling

Fylkeskommunen fastlegger et opplæringsløp som er tilpasset den enkelte lærekandidat. Dette krever en del forarbeid. Derfor bør du ta kontakt med rådgiveren på skolen din dersom du ønsker opplæringskontrakt med en bedrift. Rådgiveren kan gi deg nærmere opplysninger og hjelpe deg med søknad om læreplass som lærekandidat. Søknadsfristen er 1. februar.

Lærekandidatens rettigheter og plikter

Lærekandidater har tilsvarende rettigheter og plikter som lærlinger, se Lærlingens rettigheter og plikter. Følgende gjelder lærekandidater:

 • Læreplanen erstattes med den individuelle opplæringsplanen
 • Fag-/svenneprøven erstattes med kompetanseprøven
 • Lærekontrakten erstattes med opplæringskontrakten

Spesialundervisning

Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Hvis det er behov for det, kan opplæringstiden utvides med inntil to år. Behovet for spesialundervisning og eventuelt utvidet opplæringstid må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen. 

Informasjon fra Møre og RomsdalElevar som tar sikte på kompetanse på eit lågare nivå kan teikne ein opplæringskontrakt. Departementet har opna for kompetanse på lågare nivå enn fag-/sveineprøva (forskrift av 8. juni 1999 nr. 722 til opplæringslova, satt i verk 01.01.01).

Desse vert kalla lærekandidatar og kan teikne ein opplæringskontrakt med ei bedrift på same måte som ein lærling. Utifrå dei fastsette måla for opplæringa skal det ved slutten av opplæringsløpet gjennomførast ei kompetanseprøve. Ei opplæringskontrakt kan endrast til lærekontrakt i løpet av opplæringstida dersom det viser seg at lærekandidaten kan greie full kompetanse innafor faget. På same måte kan ei lærekontrakt gjerast om til ei opplæringskontrakt dersom det syner seg at full kompetanse ikkje vert nådd i løpet av læretida.

Skilnaden på lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt er:

 • lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga = lærling = full kompetanse = fag-/sveinebrev
 • opplæringskontrakt = lærekandidat = kompetanse på lågare nivå = kompetansebevis

Lærebedrift som tar inn lærekandidat på opplæringskontrakt får same tilskot som for lærlingar på lærekontrakt.

Vi ber om at det vert nytta same skjema som dei som skal ha lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga.

Søknadsfrist for opplæringskontrakt er 1. februar.

På heimesidene til Møre og Romsdal fylkeskommune finn du Ofte stilte spørsmål om formidling.
Her finn du oversikt over kontaktpersonar for fagopplæring i Møre og Romsdal.