KlagerettVedtak om inntak til videregående opplæring er et enkeltvedtak som det kan klages på etter bestemmelsene i forvaltningsloven. Det er klagerett på vedtak om ordinært inntak, inntak til et særskilt utdanningsprogram og vedtak om spesialundervisning.

Du kan klage selv eller gi en annen, for eksempel en av dine foresatte eller en advokat, skriftlig fullmakt til å gjøre det for deg. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagefristen er tre uker fra du mottok svar på søknaden din.

Den instansen som fatter vedtaket, for eksempel inntakskontoret i hjemfylket ditt eller rektor ved skolen du søker, skal gi deg nærmere informasjon om klageretten, hvor klagen skal sendes, hvem som skal behandle den osv. Ta gjerne kontakt med inntakskontoret i fylket ditt før du klager, kanskje misforståelser kan avklares.

Har du fått et tilbud om plass, må du svare på dette tilbudet selv om du har tenkt å klage. Svarer du ikke innen svarfristen på ca. en uke, risikerer du å miste plassen, og det er ikke sikkert at klagen din blir tatt til følge.

Informasjon fra Møre og RomsdalKlage på vurdering av elevar og lærlingar

Det kan klagast på standpunktkarakterar, avgangskarakterar/eksamenskarakterar og karakterar til fag-/sveineprøver. Det kan også klagast på vedtak om ikkje å setje standpunktkarakter.
Elevar, lærlingar, privatistar og praksiskandidatar eller dei desse gir skriftleg fullmakt, har klagerett. Foreldre/føresette til umyndige elevar, lærlingar, lærekandidatar eller privatistar har sjølvstendig klagerett. Ungdom under 15 år kan ikkje klage utan skriftleg samtykke frå foreldra/føresette.

I forskrifta til Opplæringslova, kapittel 5, finn du meir om dette.

Klage på vedtak om inntak

Ein kvar søknad blir vurdert ut frå dei opplysningar og vedlegg som søknaden inneheld. Dersom du er misfornøgd med vedtaket som er gjort, har du rett til å klage.

Klageinstans for desse enkeltvedtaka er Klagenemnda i Møre og Romsdal.

Klagen skal sendast til:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Kompetanse- og næringsavdelinga, Postboks 2500, 6404 Molde
men stilast til:
Klagenemnda i Møre og Romsdal, Postboks 2500, 6404 Molde.

Andre vedtak som kan påklagast:

  • rett til spesialundervisning
  • tap av retten til vidaregåande opplæring
  • inntak til eit særskilt prioritert utdanningsprogram av sakkunnig vurdering
  • rett til inntil to års ekstra vidaregåande opplæring for deg som har spesialundervisning

Klageinstans for desse vedtaka er Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Klagen skal sendast til:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Kompetanse- og næringsavdelinga, Postboks 2500, 6404 Molde
men stilast til:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 Molde.

Framgangsmåten ved klage
Klagefristen er 3 veker etter at melding om vedtak er motteke. Klagen skal vere underskriven av søkar eller verje for søkar. Klagen må vere grunngjeven. Eventuelle andre opplysningar som er viktige ved vurdering av klagen, må opplysast om. Vi vil rå deg til å ta kontakt med Kompetanse- og næringsavdelinga før klagen blir sendt inn.

Telefon inntak: 71 28 01 50
Vi har telefontid mellom kl 09.00-11.00 og 12.00-14.00.