Skolegang i andre fylkerHovedregelen er at du skal søke og få tilbud om skoleplass i det fylket du bor i.* Det er likevel mulig å søke skoleplass i andre fylker.

Ordninger der søkere prioriteres likt

Avtale mellom nabofylker
 • Noen nabofylker har spesielle avtaler om å tilby plasser på tvers av fylkesgrensene. Slike avtaler kan gjelde en spesifikk gruppe søkere, f.eks. søkere som bor nærme en skole i nabofylket. Les mer i informasjonen fra fylket ditt nedenfor.
Landslinjer eller landsdekkende tilbud

Søker du skoletilbud som er omfattet av ordningene nevnt ovenfor, konkurrerer du på lik linje med andre søkere, uavhengig av om du bor i fylket der skolen ligger eller ikke.

* Det er din folkeregistrerte adresse 1. mars (eller en annen dato fylket har bestemt) som teller. Hvis du skal flytte med eller til foresatte i et annet fylke etter søknadsfristen, må du kontakte inntakskontoret i dette fylket for informasjon om hvilke regler og dokumentasjonskrav som gjelder. Les mer om flytting

Søkere fra andre fylker blir prioritert etter de som bor i fylket

Utover ordningene nevnt ovenfor er det mulig å søke om skoleplass i et annet fylke enn der du er bosatt, men du blir prioritert etter de som er bosatt i fylket.

Følgende regler gjelder når du søker om plass i et annet fylke:

 • Du må registrere en egen søknad på vigo.no som legges inn på det fylket der skolen ligger.
 • Søkerne som er bosatt i fylket får tilbud om skoleplass først.
 • Deretter får prioriterte søkere fra andre fylker tilbud om plass.*
 • Hvis det fremdeles er ledige plasser ved skolen og programområdet du søker til, kan du konkurrere deg inn på grunnlag av karakterer.
 • Dersom det er ledige plasser og fylket kan tilby deg en plass, vil du i de fleste tilfeller ikke få beskjed om dette før ved siste inntak i august.

Les informasjonen fra fylket ditt nedenfor. Inntakskontoret i fylket du søker til kan også gi deg nærmere informasjon.

* Prioriterte søkere fra andre fylker (prioritert gjesteelev)
 • Søkere med ungdomsrett som har tungtveiende sosiale eller pedagogiske grunner for å gå på skole i et annet fylke enn sitt hjemfylke, kan søke om å bli prioritert i dette fylket (dette kalles prioritert gjesteelev).
 • Søkere med ungdomsrett med rett til opplæring i samisk, og som har behov for å gå på skole i et annet fylke for å få opplæring i eller på samisk eller i særskilte samiske fag, kan også søke om å bli prioritert.
 • Kontakt inntakskontoret i fylket der skolen ligger for nærmere informasjon om vilkår og framgangsmåte og informasjon om hvordan du søker. Selve skolesøknaden registrerer du på vigo.no, legg den inn på det fylket der skolen ligger.

Skoleplass i flere fylker

Husk at datoer for inntaksmelding kan variere fra fylke til fylke. Dersom du søker skoleplass i flere fylker, kan tilbud om skoleplass komme på ulike datoer gjennom sommeren. Det er viktig at du sier fra deg plasser du ikke skal ta imot, slik at de kan gis videre til andre søkere.
 

Statlige skoler

Staten driver selv noen videregående skoler:

Statlige skoler kan søkes av alle.

 

Informasjon fra InnlandetInnlandet har samarbeidsavtaler med Trøndelag og Viken

Søkere bosatt i Innlandet som søker til Trøndelag 

Hvis du har ungdomsrett og er bosatt i Tolga, Os, Alvdal, Folldal, Rendalen eller Tynset kommune kan du søke til Røros videregående skole på lik linje med søkere fra Trøndelag. Trøndelag er ikke pliktig til å gi deg skoleplass, og du bør derfor også søke skoleplass i Innlandet fylke. 

Du behøver ikke søke status som prioritert gjesteelev i Trøndelag hvis du kommer inn under denne avtalen. 

Søkere fra Jevnaker og Lunner

Hvis du har ungdomsrett og er bosatt i Lunner eller Jevnaker kan du søke til Hadeland videregående skole og få søknaden din behandlet på lik linje med søkere bosatt i Innlandet 1. mars. Men du har ikke rett til et skoletilbud i Innlandet fylke, og du må derfor også søke i Viken hvor du har ungdomsrett og garanti for skoleplass.

Du behøver ikke søke status som prioritert gjesteelev i Innlandet hvis du kommer inn under denne ordningen.

 

Kjøp av skoleplass i annet fylke 

Innlandet fylkeskommune (IFK) vil innvilge søknad om kjøp av skoleplass i annet fylke hvis du har ungdomsrett i Innlandet fylke og du oppfyller minst en av følgende betingelser:

 • Du søker et tilbud som ikke finnes i Innlandet
 • Du søker tilbud som finnes i Innlandet, men har tungtveiende pedagogiske eller sosiale grunner for å søke skoleplass i annet fylke

Viktig: Selv om IFK stiller seg positiv til å kjøpe skoleplass, er det ingen garanti for kjøp siden det er opp til den enkelte fylkeskommunen å avgjøre om de ønsker å selge. I enkelte tilfeller kan IFK kun få kjøpt en skoleplass selv om flere søkere fra Innlandet ønsker det samme tilbudet. Da vil flere søkere fra innlandet kunne komme til å konkurrere om den ene plassen. Husk å sende inn Søknad om kjøp av skoleplass i annet fylke


Registrer søknad i det andre fylket når tilbud finnes i Innlandet 

Innen søknadsfristen må du registrere søknad i Vigo både i Innlandet fylke og skolefylket.

Før du søker om at IFK kjøper plass til deg, bør du først søke skolefylket om status som prioritert gjesteelev. Ta kontakt med aktuelt skolefylke hvis du trenger mer informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke om dette. Hvis du får avslag, kan du sende inn Søknad om kjøp av skoleplass i annet fylke