Rett til utvidet opplæringstidUngdomsretten gir deg i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid.

Utvidet opplæringstid ved spesialundervisning

Du kan få inntil to ekstra opplæringsår dersom du har rett til

* Krever en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utvidet opplæringstid ved omvalg

  • Ved omvalg får du utvidet tid, slik at du kan fullføre opplæringen.
  • Ved omvalg vil utvidet opplæringstid automatisk registreres i Vigo. Du trenger derfor ikke å søke om ekstra opplæringstid.
  • Husk at omvalg med rett til utvidet tid bare kan gjøres én gang.

Utvidet ungdomsrett

Dersom du av andre tungtveiende grunner forhindres i å fullføre opplæringen på normert tid, kan du søke om utvidet ungdomsrett. Det kan for eksempel gjelde ved langvarig sykdom, sosiale utfordringer eller andre forhold (f.eks militærtjeneste eller svangerskap). Vær oppmerksom på at reglene for utvidet opplæringsrett varierer fra fylke til fylke. Nærmere informasjon får du av skolens rådgiver.

Informasjon fra InnlandetUtvidet opplæringstid

Ungdomsretten gir deg i noen tilfeller rett til ekstra opplæringstid. Du kan få inntil to ekstra opplæringsår dersom du har:
  • spesialundervisning, og har behov for ekstra opplæringstid ut fra de målene som er satt for opplæringen din (krever egen sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten)
  • opplæring i og på tegnspråk eller punktskriftopplæring (krever egen sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten)
  • særskilt språkopplæring
Du må bruke eget Søknadsskjema - søknad om utvidet opplæringstid hvis du skal søke om dette. 
 
Hvis ingen av kulepunktene over passer for deg og du likevel har behov for mer tid for å fullføre utdanningsløpet, kan du søke om utvidet ungdomsrett. Se informasjon om dette nedenfor.
 

Utvidet ungdomsrett

Innlandet fylkeskommune har i tillegg til mulighet for utvidet opplæringstid en ordning om utvidet ungdomsrett. Ordningen er ment til søkere under 24 år, men som av andre grunner enn de nevnt under utvidet opplæringstid kan ha behov for mer tid for å fullføre opplæringsløpet sitt. Helsemessige og sosiale årsaker er typiske grunner som kan gi ett ekstra år med ungdomsrett.

Du må bruke eget Søknadsskjema - søknad om utvidet ungdomsrett hvis du skal søke om dette.