Rådgivere og veiledereAlle videregående skoler har en sosialpedagogisk rådgivningstjeneste og en utdannings- og yrkesrådgivningstjeneste som samarbeider med fylkeskommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) og oppfølgingstjeneste (OT). Rådgiverne i skolen og de ansatte i PPT og OT har taushetsplikt når det gjelder opplysninger av privat og personlig karakter.

Lærlinger og lærekandidater kan kontakte PPT eller OT, eventuelt via fagopplæringskontoret, for å få rådgivning og veiledning.

Rådgivere og veiledere

Informasjon fra InnlandetEnkeltvedtak om spesialundervisning for elever i private skoler

Informasjonen gjelder private skoler som er godkjent etter privatskoleloven. Elvene har de samme rettighetene til spesialundervisning som elever i offentlig skole. 

Før skolen henviser eleven PP-tjenesten for en sakkyndig vurdering, har skolen plikt til å tilpasse opplæringen etter evnene og forutsetningene til den enkelte eleven. Skolen skal ha vurdert og prøvd tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte før det blir utarbeidet sakkyndig vurdering om spesialundervisning. Innlandet fylkeskommune kan ikke fatte enkeltvedtak om spesialundervisning på bakgrunn av sakkyndig vurdering skrevet for undervisning i grunnskolen. 

Saksgang når elev har behov for spesialundervisning:  

  • Skolen henviser eleven til fylkeskommunal PP-tjeneste
  • PP-tjenesten skriver sakkyndig vurdering
  • Elev og skole sender i samarbeid en søknad om spesialundervisning til fylkeskommunen på eget skjema.
  • Eleven sender inn eget skjema med samtykke 
  • Fylkeskommunen fatter enkeltvedtak og sender vedtaket til eleven med kopi til skolen
  • Skolen lager individuell opplæringsplan (IOP)
  • Skolen lager årsrapport ved skoleårets slutt og sende kopi til fylkeskommunen
Enkeltvedtaket er grunnlag for refusjon. Skolen sender refusjon i form av to fakturaer som sendes høst og vår.