LærekontraktLærlinger inngår en lærekontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret ved læreforholdets begynnelse. Kontrakten må godkjennes av fylkeskommunen. Arbeidsforholdet i lærebedriften opphører automatisk ved læretidens utløp, og du må inngå ny arbeidsavtale dersom du skal fortsette.

Fylkeskommunen kan samtykke i at læretida avbrytes i forbindelse med permisjon, for eksempel ved svangerskap eller militærtjeneste.

Etter samtykke fra fylkeskommunen kan kontrakten heves både av bedriften og deg som lærling/lærekandidat dersom en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på sine plikter i arbeidsforholdet. Den kan også heves dersom en av partene viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet, eller hvis du skriftlig erklærer at det vil være en urimelig ulempe å fortsette kontraktstiden ut. Hvis det er du selv som ønsker å heve kontrakten eller er «skyld i» at den blir hevet, kan du miste retten til opplæring. Fylkeskommunen vedtar om retten til opplæring beholdes.