Informasjon til innsøkende instansInformasjonen nedenfor er først og fremst rettet til skolerådgivere, PPT/PPOT og andre som skal bistå eleven med utfylling av søknadsskjemaer og dokumentasjon.
Søknaden om inntak med fortrinnsrett skal inneholde:

  • Kopi av elevens søknad på vigo.no
  • Sakkyndig vurdering: Ved første gangs innsøkning til videregående skole må det legges ved ny sakkyndig vurdering. PPT er sakkyndig instans. Behov for spesialundervisning må dokumenteres i den sakkyndige vurderingen.
  • Audiogram
  • 3 alternative Vg1-kurs i prioritert rekkefølge. (Alternativt at den sakkyndige vurderingen dokumenterer rett til primært valgt Vg1)
  • Dersom det er behov for spesiell oppfølging ut over skoletiden, som i bolig/og eller i fritiden, skal dette synliggjøres i søknaden. Det skal også omtales i den sakkyndige vurderingen.
  • Det må framgå om søknaden også omfatter søknad om botilbud.
  • Tegnspråklige hørselshemmede elever: Det må framgå av søknaden om eleven ønsker å bruke tolk i ordinær videregående skole eller å få opplæring i et tegnspråklig miljø. I den sakkyndige vurderingen bør det opplyses om ferdigheter i tegnspråk.
  • Eventuelle andre punkt iht. rettledningen på hjemfylkets søknadsskjema


Søknaden sendes i 2 eksemplarer til inntakskontoret* i elevens hjemfylke. Det skal også sendes kopi av søknaden direkte til skolen. Det er viktig for planlegging av kommende skoleår at den aktuelle skole får tidlig melding om mulige søkere.

* Briskeby videregående skole har egen søkeprosess og eget søknadsskjema på skolens nettsted.

Søkeprosessen for knutepunktskoler, Signo og Briskeby

November – januar Veiledning av eleven, eventuelt skolebesøk. Utfylling av søknadsskjemaer og utarbeidelse av sakkyndige vurderinger. Undersøke med elevens hjemfylke og Statens lånekasse regler angående dekning av utgifter til hjemreiser, bo- og fritidstilbud og lignende.
1. februar Søknadsfrist
April
Koordinerende inntaksmøte med representanter fra knutepunktskolene, Signo og Briskeby. Etter inntaksmøtet fullføres behandlingen av søknaden. Det gjøres avtaler med hjemfylkeskommunen om tilbudet (både undervisning og sosialpedagogiske tiltak) og betaling dersom inntakskontoret i hjemfylket aksepterer tilbudet.
MaiEndelig vedtak om inntak fattes av hjemfylket som også informerer søkeren.
Mai/juniEventuell klage fra eleven på vedtaket


Det vises forøvrig til informasjon til eleven.