Samisk og finskSamer i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk. Samisk kan velges som første- eller andrespråk. Hvis ikke skolen din kan gi opplæring i samisk, kan du f.eks. få opplæringen via fjernundervisning, intensivundervisning eller spesielle leirskoleopphold. Fylkeskommunen kan tilby opplæring i eller på samisk på visse skoler eller i visse grupper.

Finsk som andrespråk i videregående opplæring er i første rekke et tilbud til elever fra de kvensk-finske miljøene i Troms og Finnmark.

Både samisk og finsk kan i tillegg tilbys som fremmedspråk.

Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino er statlige skoler. Der stiller søkere fra hele landet likt. Men dersom det melder seg flere søkere enn det er plasser til ved disse skolene, har samiske søkere fortrinnsrett. Søkere som bare kan få oppfylt sine fagønsker ved disse to skolene, går foran søkere som får oppfylt sine ønsker ved en annen skole. For å få nærmere opplysninger, kan du kontakte

Troms og Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntakskontoret Finnmark
Postadresse Fylkeshuset, Postboks 701, 9815 Vadsø
Besøksadresse Henry Karlsens plass 1, Vadsø
Telefon 77 75 50 00
Nettsted www.tffk.no