Om privatskolenePrivatskoler (private videregående skoler med rett til statstilskudd) er skoler som er godkjent etter privatskoleloven. Skolene er opprettet for at du skal ha alternativer å velge mellom. Alle slike privatskoler har sitt særpreg, noe du fort vil oppdage ved å studere informasjonen om hver enkelt skole på vilbli.no eller på skolens egne nettsider.

Valget er ditt, og valgmulighetene er svært mange. Når det gjelder privatskoler, er du nemlig ikke begrenset til å velge innen eget fylke. Du kan helt fritt søke en privatskole hvor som helst i landet, les mer under menypunktet Slik søker du privatskoler.

Opplæringstilbudene

De fleste privatskoler gir en opplæring som tilsvarer videregående opplæring i offentlig skole. Privatskolenes læreplaner er da enten helt like læreplanene i offentlig skole, eller de er godkjent som alternative planer som er regnet som jevngode med offentlig skoles læreplaner.

Privatskoler med læreplaner som er helt like dem det undervises etter i offentlig skole, finnes over hele landet. Opplæringstilbud innen studieforberedende utdanningsprogram er det vanligste, men opplæringstilbud innen utdanningsprogrammene naturbruk, medier og kommunikasjon, helse- og oppvekstfag og andre yrkesfaglige utdanningsprogram finnes også.

Noen privatskoler tilbyr imidlertid en ett- eller toårig yrkesrettet opplæring som ikke gis i offentlig skole. Kun noen få slike skoler er med i oversikten på vilbli.no. Informasjonen om opplæringstilbudet ved slike privatskoler som ikke har læreplaner som tilsvarer offentlig skoles læreplaner forteller tydelig at skolene ikke gir «ordinær» videregående opplæring.

Alternative læreplaner

Mange av privatskolene har alternative læreplaner som er jevngode med offentlig skoles læreplaner. Disse skolene kan deles i tre grupper:

  1. Privatskoler med læreplaner basert på alternativ pedagogikk
    De aller fleste privatskoler med alternativ pedagogikk er steinerskoler. Du kan lese mer om disse skolene under menypunktet Steinerskoler.
  2. Privatskoler med læreplaner som bygger på et livssyn
    Når det gjelder livssynsskoler, er det først og fremst kristne skoler som finnes. Disse skolene kan du lese mer om under menypunktet Kristne privatskoler.
  3. Privatskoler med toppidrett
    Disse skolene tilbyr videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett. Les mer om disse skolene under menypunktet Toppidrettsgymnas.

Bruker du av retten til videregående opplæring?

Ungdom med rett til tre års videregående opplæring bruker av retten sin når han eller hun er elev ved en privatskole med rett til statstilskudd og opplæringstilbudet er likt, eller jevngodt med, læreplanene for offentlig videregående skole (Kunnskapsløftet).

Tar du en ett- eller toårig yrkesrettet opplæring som ikke gis i offentlig skole, bruker du ikke av retten til videregående opplæring.

Skolepenger

En godkjent privatskole har rett til statstilskudd, men dette tilskuddet dekker ikke alle skolens utgifter. Som elev ved en privatskole som mottar statstilskudd må du derfor som regel betale skolepenger.

Alle private skoler er underlagt offentlig kontroll. Kravene til læringsmiljø og kompetanse hos lærerne er de samme som i offentlig skole. Eierne av en privatskole med rett til statstilskudd kan ikke ta ut fortjeneste fra virksomheten. Alle inntekter skal komme elevene til gode. Blant de mange forhold som myndighetene kontrollerer, er størrelsen på skolepengene. Maksimumsgrensen for skolepenger varierer etter utdanningsprogram.

Du kan søke Lånekassen om lån til dekning av skolepenger ved privatskoler. Når det gjelder stipend, er Lånekassens regler for søknad og tildeling de samme enten du er elev ved en offentlig skole eller en privatskole.

Private skoler uten rett til statstilskudd

Det finnes private skoler som tilbyr undervisning i fag etter læreplaner for videregående opplæring, men hvor det ikke gis standpunktkarakter. Elever ved slike private skoler må gå opp som privatister. Disse skolene er ikke godkjent etter privatskoleloven, og de mottar derfor ikke statstilskudd. Det gjør at det ofte er svært kostbart å være elev ved slike skoler.

På vilbli.no finner du kun informasjon om private skoler som er godkjente etter privatskoleloven og som altså mottar statstilskudd.