LærekontraktLærlinger inngår en lærekontrakt med lærebedriften eller opplæringskontoret ved læreforholdets begynnelse. Kontrakten må godkjennes av fylkeskommunen. Arbeidsforholdet i lærebedriften opphører automatisk ved læretidens utløp, og du må inngå ny arbeidsavtale dersom du skal fortsette.

Fylkeskommunen kan samtykke i at læretida avbrytes i forbindelse med permisjon, for eksempel ved svangerskap eller militærtjeneste.

Etter samtykke fra fylkeskommunen kan kontrakten heves både av bedriften og deg som lærling/lærekandidat dersom en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på sine plikter i arbeidsforholdet. Den kan også heves dersom en av partene viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet, eller hvis du skriftlig erklærer at det vil være en urimelig ulempe å fortsette kontraktstiden ut. Hvis det er du selv som ønsker å heve kontrakten eller er «skyld i» at den blir hevet, kan du miste retten til opplæring. Fylkeskommunen vedtar om retten til opplæring beholdes.

Informasjon fra Finnmark

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.