Godkjenning av utdanning fra utlandetGrunnskoleutdanning fra utlandet

Har du grunnskoleutdanning fra nordiske eller andre land, må du kontakte inntakskontoret i fylket du flytter til for å få informasjon om søknadsfrister, inntaksregler, innsending av dokumentasjon m.m.

Videregående opplæring på Vg1 og/eller Vg2 i utlandet

Dersom du ønsker å ta videregående opplæring på Vg1- og/eller Vg2-nivå i utlandet i et studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram, for eksempel som utvekslingselev, vil du alltid ha rett til å ta videregående opplæring på samme nivå når du kommer tilbake til Norge. Opplæring i utlandet berører ikke norsk opplæringsrett. Du kan også søke rektor ved skolen som du går eller skal begynne på om å få godkjent enkeltfag fra utlandet som er bestått. Dette gjelder bare fag fra utlandet som er likeverdige med eller mer omfattende enn i Norge.

Du kan også søke fylkeskommunen (eventuelt daglig leder ved en privatskole) om å få hele opplæringsåret i utlandet godkjent som likeverdig med norsk utdanning og «hoppe over» tilsvarende nivå i Norge når du kommer tilbake. Får du et helt opplæringsår fra utlandet godkjent, har du brukt retten til en tilvarende del av opplæringen i Norge. Følgende betingelser gjelder for å få opplæringsår fra utlandet godkjent:

  • Opplæringen må vare et helt skoleår og være fulltidsopplæring.
  • Innholdet i opplæringen må være likeverdig med eller mer omfattende enn tilsvarende opplæring i Norge, men det er ikke krav om at opplæringen skal ha samme fag- og timefordeling eller samme kompetansemål som den norske.
  • Opplæringen må være fullført og bestått, slik at du ville ha blitt flyttet opp til neste trinn i det utenlandske skolesystemet.

Får du godkjent et opplæringsår fra utlandet, anses du som kvalifisert til å bli tatt inn på neste trinn i Norge, på Vg2 eller Vg3. Men vær oppmerksom på at et godkjent opplæringsår ikke betyr at alle fag som inngår i det aktuelle opplæringsåret i Norge er godkjent. Du kan derfor måtte ta fag fra Vg1 eller Vg2 som elev eller privatist etter at du har kommet tilbake. Dette gjelder spesielt fellesfag hvor det settes standpunktkarakterer på Vg1 og/eller Vg2. For å få vitnemål eller fag-/svennebrev må kravene til fag- og timesammensetning alltid være oppfylt.

Er du elev i et studieforberedende utdanningsprogram og har fått opplæring i et fremmedspråk i utlandet, kan dette bare godkjennes dersom det er et av språkene som det i Norge arrangeres sentralt gitt eksamen i. Hvilke språk dette gjelder, finner du i avsnittet Dokumentasjon av kunnskaper i fremmedspråk.

Ønsker du å søke om å få et helt opplæringsår godkjent som likeverdig med norsk utdanning, må du undersøke grundig på forhånd. Ta derfor kontakt med inntakskontoret, eventuelt fagopplæringskontoret, i fylket ditt eller rådgiver/ledelsen ved den skolen du akter å begynne ved når du kommer tilbake. Dette bør skje i god tid før du reiser ut.

Informasjon fra BuskerudUtenlandsk skolebakgrunn

Har du skolegang fra utlandet og ønsker å søke videregående opplæring med dette som bakgrunn, må du ta kontakt med Seksjon inntak og dimensjonering via e-post eller telefon. Vi vil deretter sende deg en lenke hvor du kan registrere din søknad. 

E-post: inntak@viken.no 
Telefon: 22 05 50 22 

Søknadsfristen for videregående opplæring er 1. mars 2024, ta derfor kontakt med oss god tid i forveien. 

Det må sendes inn dokumentasjon på skolegang fra utlandet for at søknaden skal behandles. Følgende må sendes inn sammen med søknaden: 
  • Kompetansebevis og/eller vitnemål fra tidligere skolegang 
  • Oversikt over hvilke fag du har tatt/holder på å ta
  • En offisiell beskrivelse av fagene (pensum, innhold, timeantall o.l) 
Norsk eller engelsk oversettelse av dokumentasjon. Vitnemål må være oversatt av autorisert translatør 
Fristen for å sende inn vitnemål for våren 2024 er 1.juli.
 
Er du ikke folkeregistrert i Buskerud innen 1.mars 2024, men flytter med foresatte til Buskerud, må vi også ha flyttedokumentasjon i form av en bostedsattest eller leie-/kjøpekontrakt på bolig.
Fristen for å sende inn flyttedokumentasjon er 1.juni. Les mer om flytting her.