Læreplan for fotterapi og ortopediteknikk

Tilbake til oversikten

Se hele læreplanen på www.udir.no/kl06/FOT2-01

Formål

Fotterapi og ortopediteknikk skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor yrkene fotterapeut eller ortopeditekniker. Programfagene skal bidra til bedre folkehelse gjennom at mennesker får hjelp til å ivareta og øke sin mobilitet og funksjonsevne. Videre skal programfagene bidra til at det utvikles og produseres hjelpemidler som gir brukeren mulighet til å mestre fysiske aktiviteter og å delta i sosiale fellesskap. Moderne livsstil og høyere levealder øker behovet for tjenester og produkter, og det er behov for yrkesutøvere med evne og vilje til å fremme helse, fysisk aktivitet og livsglede.

Opplæringen skal bidra til å utvikle praktiske ferdigheter, kreativitet, formforståelse og kunnskap om produkter, materialer og behandlingsmåter. Gjennom opplæringen skal evnen til å kommunisere og samhandle med andre i forskjellig alder, livssituasjon og med annen kulturtilhørighet utvikles. Opplæringen skal videre bidra til å utvikle sosiale ferdigheter, etisk refleksjon, respekt og service overfor mennesker med ulik bakgrunn. Programfagene skal også bidra til kritisk tenkning og evne til selvstendighet i yrkesutøvelsen.

Opplæringen skal være praksisnær, tverrfaglig og gi helhetlig kompetanse. Videre skal opplæringen legge grunnlaget for videre opplæring som fotterapeut eller ortopeditekniker.

Grunnleggende ferdigheter

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i fotterapi og ortopediteknikk innebærer å kommunisere med andre i ulike livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn. Det innebærer også å kunne bruke relevante faguttrykk i formidling av informasjon, presentasjoner, planer og referater, og å kunne dokumentere utførte arbeidsoppgaver.

Å kunne lese i fotterapi og ortopediteknikk innebærer å forstå og tolke innholdet i ulike fagspesifikke tekster. Det vil også si å kunne forstå og sette seg inn i relevant faglitteratur.

Å kunne regne i fotterapi og ortopediteknikk innebærer å gjøre beregninger og forstå tallstørrelser i sammenheng med presentasjon og bruk av informasjon. Det innebærer også å kunne beregne kostnader, håndtere betaling og oppgjør ved pasient- og kundebehandling og å kunne beregne material- og produktkostnader.

Å kunne bruke digitale verktøy i fotterapi og ortopediteknikk innebærer å finne dokumentasjon og faglitteratur og selv å kunne produsere dokumentasjon, rapporter og informasjon i tekst og bilder. Kildekritikk, personvern og kjennskap til reglene for opphavsrett står sentralt. Det samme gjelder utøvelse av etisk skjønn i bruken av digitale verktøy.

Helsefremmende arbeid

Timer

197

Trinn

Vg2

Karakterer

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen

Elevene skal opp til en tverrfaglig, praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Hovedområder

Helsefremmende arbeid

Programfaget handler om sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, levevaner og livskvalitet. Videre handler programfaget om kroppens oppbygning og funksjon og om forebygging og behandling knyttet til aktivitet og funksjonsevne. Helse, miljø og sikkerhet med særlig vekt på smittevern, hygienetiltak, ergonomi og forebygging av yrkes- og miljøskader er en del av faget.

Målet er at eleven skal kunne:

 • drøfte sammenhenger mellom helse, levevaner, kultur og menneskets funksjons- og bevegelsesevne
 • undersøke og beskrive kroppens funksjonelle anatomi og gi eksempler på sykdommer, deformiteter og skader som kan ha innvirkning på den enkeltes aktivitetsnivå
 • gjøre rede for forebyggende tiltak og behandlinger innenfor fotterapeutens og ortopediteknikerens kompetanseområde
 • gjøre rede for de forholdsregler som fotterapeuten og ortopediteknikeren må ta for å opprettholde god hygiene og hindre smitte på arbeidsplassen og i omgivelsene
 • forklare prinsippene for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og diskutere egen rolle i dette arbeidet

Kommunikasjon og samhandling

Timer

140

Trinn

Vg2

Karakterer

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen

Elevene skal opp til en tverrfaglig, praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Hovedområder

Kommunikasjon og samhandling

Programfaget handler om kommunikasjon og samhandling i møte med brukere, pårørende og samarbeidspartnere i ulike livssituasjoner og med ulik kulturbakgrunn. I faget inngår ulike strategier for kommunikasjon og konflikthåndtering og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern. Bevisstgjøring av holdninger og vurdering av egne handlinger i etisk perspektiv står sentralt.

Målet er at eleven skal kunne:

 • tilpasse kommunikasjon og samhandling til pasientenes, kundenes og samarbeidspartnernes behov og bakgrunn
 • drøfte og gi eksempler på hva respekt, toleranse og omsorg innebærer for fotterapeuten og ortopediteknikeren
 • gjøre rede for tegn og symptomer på ulike psykiske reaksjoner i forbindelse med sykdom eller skade og drøfte profesjonell opptreden i slike situasjoner
 • gi eksempler på og vurdere ulike motivasjonsfaktorer som stimulerer til læring og opplevelser hos pasienten og brukeren, og som gir tilfredsstillende behandlingsresultater
 • gjøre rede for hva taushetsplikt og personvern innebærer for fotterapeuten og ortopediteknikeren
 • drøfte ulike strategier for konflikthåndtering og vise det i praksis

Yrkesutøvelse

Timer

140

Trinn

Vg2

Karakterer

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen

Elevene skal opp til en tverrfaglig, praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.

Hovedområder

Yrkesutøvelse

Programfaget handler om det som kjennetegner yrkene fotterapeut og ortopeditekniker, og de kravene som stilles til god yrkesutøvelse. Etikk, service og tverrfaglig samarbeid er en del av dette. I faget inngår observasjon, planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeidsprosesser i samsvar med gjeldende regelverk. Dokumentasjon og bruk av digitalt utstyr inngår i faget. Grunnleggende materiallære og betydningen av kreativitet, formforståelse og kvalitet i produktframstillingen hører også med.

Målet er at eleven skal kunne:

 • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for fotterapeuten og ortopediteknikeren
 • gi eksempler på utfordringer som fotterapeuten og ortopediteknikeren møter i yrkesutøvelsen, og drøfte etiske dilemmaer
 • drøfte de ulike yrkesgruppenes rolle i det tverrfaglige samarbeidet
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for fotterapeuter og ortopediteknikere og gi eksempler på hvordan dette regelverket påvirker yrkesutøvelsen
 • drøfte hva service innebærer i profesjonell yrkesutøvelse, og demonstrere service overfor pasienter, kunder og samarbeidspartnere
 • identifisere ulike materialer og demonstrere materialenes egenskaper og ulike sammenføyingsmetoder
 • forklare og gi eksempler på betydningen av kreativitet, formforståelse og estetikk i yrkesutøvelsen
 • dokumentere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle læringsarbeidet, og bruke digitale verktøy til dokumentasjon og samhandling
 • drøfte hvordan fagets utvikling påvirkes av impulser, nasjonalt og internasjonalt
 • beskrive fotterapi- og ortopediteknikerfaget i historisk og kulturelt perspektiv og drøfte yrkesutøverens rolle og ansvar i utviklingen av faget
 • gjøre rede for og anvende ergonomiske prinsipper
 • gjøre rede for prinsippene for universell utforming