Klage på vurderingSom elev kan du klage på

  • standpunktkarakterer 
  • vedtak om å ikke sette standpunktkarakterer
  • eksamenskarakterer

Som privatist kan du klage på eksamenskarakterer.

Du kan klage selv eller gi en annen skriftlig fullmakt til å klage på dine vegne. Dersom du er umyndig, har dine foreldre eller foresatte selvstendig klagerett. En klage skal være skriftlig og den skal være underskrevet. En klage bør alltid begrunnes, unntatt hvis den gjelder skriftlig eksamen.

Klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående uendret eller at den blir endret, til gunst eller ugunst for deg. Det vil si at karakteren kan bli satt opp eller ned. Avgjørelsen skal begrunnes, men den er endelig og kan ikke påklages.

Hvis en klage medfører endret karakter, skal det skrives ut nytt vitnemål eller kompetansebevis. Det gamle skal leveres tilbake.

Du skal få informasjon om klageretten, klagefrister, hva en klage skal inneholde, hvor den skal sendes, hvem som skal behandle den m.m. av skolen din. Alle bestemmelsene om klage på vurdering finner du i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven.

Vær oppmerksom på at halvårsvurderinger med karakter verken kan påklages eller endres etter at de er gitt.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: