Poengberegning ved opptak til studier ved høyskoler og universitet

Opptak til de fleste studier etter videregående opplæring er regulert med konkurranse om plassene. 
 • Det beregnes karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra videregående opplæring og tilleggspoeng for ulike andre forhold.
 • Summen av karakterpoeng og tilleggspoeng teller når du søker.
 • Noen studier har opptaksprøve som teller i tillegg til, eller i stedet for, karakterpoeng og tilleggspoeng.

Regelverket nedenfor gjelder for opptak til studieåret 2018–2019. Se også www.samordnaopptak.no/info

Karakterpoeng

 • For deg som har 3-årig videregående opplæring skal alle fag med tallkarakterer regnes med ved beregningen av karakterpoeng.
 • Karakterpoeng er gjennomsnittet av samtlige tallkarakterer (med to desimaler) multiplisert med 10.
 • Hvis du har forbedret en karakter i et enkeltfag som privatist, vil den nye eksamenskarakteren du har fått som privatist erstatte både den gamle eksamens- og standpunktkarakteren hvis det lønner seg for deg.

Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk

Det gis maksimalt 4 tilleggspoeng. Det gis ikke uttelling for fag som overlapper hverandre.

 • Det gis 1 tilleggspoeng for hvert av realfagene matematikk R2 og fysikk 2 og for programfaget fremmedspråk III.
 • Øvrige programfag fra programområde for realfag og programfag i fremmedspråk med et omfang på 140 timer gir 0,5 tilleggspoeng.
 • Programfagene latin og gresk med et omfang på 140 timer gir 0,5 tilleggspoeng.
 • Studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk gir 0,5 tilleggspoeng.
 • Annen offentlig godkjent videregående opplæring, IB-diplom, fransk baccalauréat og utdanning fra utlandet kan gi tilleggspoeng, se kapittel 7 i forskrift om opptak til høyere utdanning.
Vær oppmerksom på at det ikke kan gis mer enn 1,5 tilleggspoeng for samme fag. Det gis heller ikke tilleggspoeng for fremmedspråk som fellesfag eller for programfag i engelsk.

Tilleggspoeng for underrepresentert kjønn

 • Det gis 1 eller 2 tilleggspoeng til søkere av det kjønn som er klart underrepresentert blant studenter eller yrkesutøvere for vedkommende utdanning.

Tilleggspoeng for opptaksprøver

Tilleggspoeng for alder

Det gis maksimalt 8 tilleggspoeng for alder.
 • Er du søker utenom kvoten for førstegangsvitnemål, med vitnemål for bestått treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse, gis det 2 alderspoeng per år fra og med det året du fyller 20 år, maksimalt 8 poeng.
 • Er du 23/5-søker, gis det 2 alderspoeng per år fra og med det året du fyller 24 år, maksimalt 8 poeng.

Tilleggspoeng for utdanning / militær førstegangstjeneste

Det gis maksimalt 2 tilleggspoeng for følgende:
 • Et fullført halvårig studium eller 30 studiepoeng ved universitet, høyskole eller fagskole gir 1 tilleggspoeng.
 • Et fullført studium eller samlet 60 studiepoeng ved universitet, høyskole eller fagskole gir 2 tilleggspoeng.
 • Ett års folkehøgskole med godkjent dokumentasjon gir 2 tilleggspoeng.
 • Fullført siviltjeneste / militær førstegangstjeneste gir 2 tilleggspoeng.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet