Vis meny

رسانه ها و ارتباطات (old structure)

حرفه ای *

Media and communication

اطلاعات بیشتر درباره رسانه ها و ارتباطات (old structure)

*

If you choose مطالعات عمومی، ارتباطات و رسانه ‏Vg3 , you can می توانید گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را کسب کنید و تحصیلاتتان را در دانشکده و دانشگاه ها ادامه دهید.