Bạn biết gì về giáo dục nghề và ngành học đại cương?


Làm bài kiểm tra!


Chương trình học nào thích hợp với bạn?

What is upper secondary education and training?

See the film!