Serbisyo at transportasyon

Natuto ka

 • ng pakikitungo at pagbebenta sa customer
 • ng administrasyon at pagproseso ng teksto
 • tungkol sa pagbiyahe, turismo ay pagsasakay ng produkto
 • pagproseso ng elektronikong dokumento
 • tungkol sa batas at mga regulasyon

Ikaw ay dapat na

 • magalang, palakaibigan at mapaglingkod
 • interesado sa pakikipagtulungan sa mga tao
 • bukas sa iba’t ibang kultura at tradisyon

Maaari kang maging

Mga pagtatrabahuhan

 • mga pampubliko o pribadong tanggapan
 • mga kumpanyang panseguridad
 • mga travel agency o receptions
 • industriya sa pagbebenta o mga negosyong IT
 • industriya ng sasakyan (ng mga tao o produkto)

Karagdagang edukasyon

Humahantong ang edukasyon at pagsasanay na pampropesyon sa kaalamang pampropesyon (mayroon o walang sertipiko sa negosyo o journeyman). Pagkatapos sa edukasyon at pagsasanay na pampropesyon ay maaari kang magsimulang magtrabaho o kumuha ng higit pang edukasyon:

 • Maaari kang kumuha ng higit pang edukasyon sa isang ikatlong antas na kolehiyong pampropesyon. Ikatlong antas na edukasyong pampropesyon ay dumadagdag sa mataas na edukasyong sekondarya na pampropesyon at nagbibigay ng higit pang edukasyong pampropesyon na maaaring direktang gamitin sa buhay may-trabaho.
 • Maaari kang kumuha ng Vg3 karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)
  – matapos ang Vg2 o
  – matapos makamit ang kaalamang pampropesyon.
  Magkakaroon ka na ngayon ng opsiyon na kumuha ng mas mataas na edukasyon sa isang kolehiyo o unibersidad. Tandaan na ang ilang programa ng pag-aaral, tulad halimbawa ng inhinyeriya, agham at medikal na pag-aaral, ay mangangailangan sa iyo ng ilang paksa sa agham.
 • Maaari ka ring mag-apply para sa mas mataas na edukasyon matapos ang isang pang-unang kurso o sa pamamagitan ng Y-path, ang daang pampropesyon tungo sa mas mataas na edukasyon. Inilaan ang Y-path para sa mga taong may kaugnay na karanasang pampropesyon. Ang mga paunang kurso at ang Y-path ay pinakakaraniwang ginagamit sa mga pag-aaral sa agham at inhinyeriya.