การบริการ แลการคมนาคม

คุณจะได้เรียนรู้

 • การดูแลลูกค้าและการขาย
 • การบริหารจัการและการประมวลผลข้อความ
 • เกี่ยวกับการเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า
 • การประมวลผลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับ

คุณควรจะเป็นผู้ที่มี

 • ความสุภาพ เป็นมิตร และรักการบริการ
 • ความสนใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ความเปิดใจกว้างเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณีที่มีความแตกต่าง

คุณสามารถเป็น

 • พนักงานต้อนรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตัวแทนการท่องเที่ยว หรือพนักงานต้อนรับ
 • พนักงานสำนักงาน และพนักงานการบริหาร หรือพนักงานการขาย
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • พนักงานการเคลื่อนย้าย และเก็บรักษาสินค้า หรือพนักงานขับรถ
  ดูอาชีพและความสามารถทั้งหมด

สถานที่ทำงาน

 • สำนักงานทางรัฐ หรือเอกชน
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย
 • ร้านท่องเที่ยว หรือแผนกการต้อนรับ
 • วงการการขายหรือองค์กรด้าน IT
 • อุตสาหกรรมการขนส่ง (ผู้คนหรือสินค้า)

การศึกษาเพิ่มเติม

อาชีวศึกษาและการฝึกงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ (ทั้งแบบมีและไม่มีใบประกาศผู้ค้าหรือผู้ชำนาญงาน) หลังจากสำเร็จอาชีวศึกษาและฝึกงานแล้ว คุณจะสามารถเริ่มทำงานโดยหรือเรียนต่อได้:

 • คุณสามารถเรียนต่อในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การศึกษาในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพขั้นสูงและคุณจะได้รับการศึกษาระดับอาชีพที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • คุณสามารถศึกษาโปรแกรมเสริมของ Vg3 เพื่อรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป
  – หลัง Vg2 หรือ
  – หลังพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
  จากนั้นคุณจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชาสำหรับบางโปรแกรมเช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์
 • คุณยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากสำเร็จหลักสูตรเบื้องต้นหรือการศึกษาสาย Y ซึ่งเป็นสายการศึกษาต่อสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น สาย Y มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเบื้องต้นและสาย Y โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม