Vg1، Vg2 و Vg3 چیست؟Vg1

آموزش در مکتب صورت میگیرد و شامل هر دو مضمون ها می باشد مانند مضمون های اساسی (مانند ناروژی، ریاضیات و انگلیسی) و مضمون های برنامه ای از برنامۀ آموزش تان می باشد.

مطالعات عمومی

حرفه ای

 • آموزش عموماً تئوریک است.
 • اکثر درس های مکتب برای مضمون های اساسی عمومی استفاده میشوند.
 • شما دو یا سه مضمون های برنامه را دارید (به تخصص در آموزش های عمومی قابل تطبیق نمی باشند) و در بعض برنامه های آموزشی شما ممکن است مضمون های برنامه را در Vg1 را انتخاب کنید.
 • Vg1به شما آموزش اساسی را در جریانات کارها، تکنیک ها و ابزارها میدهد که برای برنامۀ آموزشی شما نمادین اند.
 • اکثر درس ها برای مضمون های برنامه استفاده میشوند.
 • شما همچنان تخصص حرفه ای مضمون را با فرصت تمرین تجارت های شناخته شدۀ مرتبط در اجرای کارآموزی دارید.

Vg2

در Vg2 شما بین ساحه های برنامه که در داخل برنامۀ آموزشی که در Vg1 انتخاب کرده اید، قابل دسترسی می باشند، انتخاب میکنید.

آموزش های عمومی

حرفه ای

 • برعلاوه به مضمون های اساسی عمومی، شما بین مضمون های مختلف مطابق به بعض قوانین انتخاب میکنید.
 • آموزش در مکتب صورت میگیرد.
 • شما یک ساحۀ برنامه را انتخاب میکنید و ازینرو فرصت تخصص بیشتر در آن را بدست می آورید.
 • برای اکثر دانشجویان، آموزش در مکتب صورت میگیرد.
 • شما ساعت های بیشتر برای تخصص حرفه ای مضمون را نسبت به Vg1 دارید.
 • همچنان راه های ویژه ای وجود دارند که شما کارآموزی را در یک شرکت (3 سال) پس از Vg1 فرا میگیرید.

Vg3 / در یک شرکت

Vg3 روی Vg2 که شما در آن اشتراک کردید صورت میگیرد و هریک در مکتب یا یک شرکت صورت میگیرد.

آموزش های عمومی

حرفه ای
 • شما با برنامۀ که در Vg2 انتخاب کردید ادامه میدهید و تخصص بیشتر را در مضمون های برنامه یا مضمون های جدید برنامه را در مطابقت با بعض قوانین انتخاب میکنید.
 • آموزش در مکتب صورت میگیرد.
 • با یک سند تایید شده از Vg3، شما میتوانید به تحصیلات عالی در دانشکده ها یا دانشگاه درخواست پذیرش بدهید.
 • شما بین ساحۀ برنامه که روی Vg2 که شما اشتراک کردید انتخاب میکنید و حالا شما بیشتر تخصص میگیرید.
 • اکثر ساحه های برنامه در Vg3 تجارت های شناخته شده اند. شما بعد آموزش را منحیث یک دانشجوی در یک شرکت می آموزید و دانشجویی 2 سال را دربر میگیرد.
 • بعض ساحه های برنامه در Vg3 منحیث 1 سال آموزش در مکتب داده میشوند.
 • یک تعداد راه های حرفه ای در مکتب پیش ازینکه آنها با 1.5 یا 2 سال دانشجویی در یک شرکت تکمیل شوند، Vg3 دارند.
بررسی راه مکمل آموزش

ساختار آموزش و کارآموزی در نقشۀ کلیدی نمایش داده شده است.

 • زرد: آموزش در مکتب صورت میگیرد
 • سبز: آموزش در یک شرکت صورت میگیرد
 • آبی رنگ: آموزش تکمیل شده و کامیاب بوده است و شما مهارت رفتن به کار یا درخواست پذیرش به تحصیلات عالی را دارید.
 • کلاس دهم


  Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

  مطالعات عمومیمنجر میشود به سند ورود دانشگاه


  سطح 1 متوسطه در مدرسه

  سطح 2 متوسطه در مدرسه


  سطح 3 متوسطه در مدرسه


  آموزش عالی در دانشگاه و دانشکده ها


  برنامۀ اضافی برای سند داخلی دانشگاه


  آموزش های حرفه ای منجر میشود به مهارت حرفه ای (با بدون شهادت تجارت یا سیاح صورت میگیرد)


  آموزش های حرفه ای منجر میشود به مهارت حرفه ای (با بدون شهادت تجارت یا سیاح صورت میگیرد)


  سطح 2 متوسطه در مدرسه


  Velg VG3 retning

  • سطح 3 متوسطه در مدرسه


  • برنامۀ اضافی برای سند داخلی دانشگاه


  • آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


  سطح 3 متوسطه در مدرسه


  برنامۀ اضافی برای سند داخلی دانشگاه


  آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


  اشتغال حرفه ای یا تعلیم مسکلی سوم


  سال اول


  سال دوم


  سال سوم


  سال چهارم


No county has additional information to this item